Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Február 2018

23. 02. 2018

Schválená výročná monitorovacia správa za rok 2017

Dňa 13. februára 2018 nám bola schválená výročná monitorovacia správa za rok 2017, ktorá sumarizovala priebeh a dosiahnuté výsledky národného projektu ÚSV ROS. Monitorovacia správa bola spracovaná ku dňu 31. januára 2018 a vyexpedovaná cez portál ITMS 2014 plus dňa 1.februára 2018. Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatných dokumentoch:

  • SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (PDF, 4 MB) (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity) 
  • SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (PDF, 4 MB) (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)
  • SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (PDF, 3 MB) (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných  v rámci podaktivity 2)

Postojový dotazník k téme participácia

V roku 2017 prebehlo testovací dotazníkový prieskum na zástupcoch miestnej územnej samosprávy (starostovia, odborní zamestnanci) a predstaviteľmi pilotných projektov. K vyhodnoteniu zozbieraných dát došlo v januári 2018.  Testovací model poukázal na možnosti využitia dotazníkového prieskumu aj pre ďalšie pracovné expertné skupiny na analytickej časti, ako aj na potenciál rozšírenia datasetu otázok v zmysle rozšírenia synergických efektov a viacnásobného využitia výsledkov výskumu v rámci PODA2.  Základné skupiny respondentov sme rozdelili do skupín (zástupcovia pilotných projektov, občania, zástupcovia MNO, zástupcovia subjektov VS v prerozdelení na 4 úrovne zadefinované projektom: lokálna, mikroregionálna, regionálna a štátna úroveň). V súčasnosti pripravujeme verziu prieskumu, ktorý bude mať reprezentatívny charakter a súčasne manuál pre budúcich spolupracovníkov, ktorí nám pomôžu zabezpečovať zber dát.

NP PARTI 2017, alebo výročná monitorovacia správa

K termínu 31. januára 2018 sme Riadiacemu orgánu OP EVS elektronicky zaslali výročnú monitorovaciu správu za projekt NP Parti - Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Výročná monitorovacia správa za rok 2017 zhodnotila osem a pol mesačnú misiu, na realizácii ktorej sa spoločne podieľalo takmer 120 expertov. Monitorovacia správa zhodnotila proces implementácie dvoch hlavných podaktivít a technický priebeh projektu (riadenie, publicita).

Sumarizačné správy k jednotlivým oblastiam nájdete nižšie:

Národný projekt NP Parti preberá agendu OGP - Vláda otvorená pre dialóg

V mesiaci február 2018 sme prebrali agendu participácie s názvom Vláda otvorená pre dialóg v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z ang. Open Government Partnership, OGP). Akčný plán (PDF, 905 kB) Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 definuje úlohy, ktoré priamo súvisia s národným projektom NP PARTI. V rámci projektu a jeho analytickej časti zber dát III. / nezávislé hodnotenie participatívnych procesov, stojacich mimo pilotnú schému formou 10 prípadových štúdií budeme na základe etnografického pozorovania a špecifikovanom metodologickom základe posudzovať aktuálne, prebiehajúce, práve ukončené, alebo z iného dôvodu zaujímavé participačné scenáre/príklady. Dôraz budeme klásť na ekosystém štátnej správy a celkovú podporu participatívnej príprave a tvorbe verejných politík v prostredí štátnych inštitúcií a rezortov. Druhým pilierom našej agendy je zabezpečenie procesu ďalšieho vzdelávania formou špecializovaných workshopov, individuálneho a skupinového konzultačného procesu pre zástupcov verejnej správy, alebo iných metód neformálneho vzdelávania.

Verejná diskusie k problematike plánovania a hodnotenia projektov verejnej participácie

V priebehu mesiaca marec a apríl 2018 pripravujeme sériu tematických workshopov, ktorých cieľom je otvoriť odbornú diskusiu na tému plánovania a hodnotenia projektov participácie (participatívnej tvorby verejných politík). Predstavíme niekoľko prístupov a materiálov z dielne národného projektu NP PARTI, ktoré predstavia základný analytický rámec pre proces plánovania a hodnotenia participačných procesov. Verejné diskusie otvoria mapu otázok a alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii participatívne tvorených verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy. Veríme, že stretnutia otvoria praktický pohľad na využiteľnosť a ďalšie praktické využitie spracovaných manuálov v každodennej praxi mimovládnych organizácií, ako aj subjektov verejnej správy.    

Umenie spolupráce, alebo nadstavbový projekt NP PARTI

Dňa 28. februára 2018 bol na Fond pre podporu umenia doručený spoločný projekt občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Umenie spolupráce.

Zámerom projektu je výskum konkrétnych možností spolupráce umelcov a občianskych aktivistov na príprave a tvorbe verejných politík. Hlavná otázka, ktorú si projekt kladie je: Aké nástroje/mechanizmy môže ponúknuť umenie pre proces občianskej participácie (účasti verejnosti/občanov) na veciach verejných, alebo priamo na tvorbe verejných politík? Môže byť angažované umenie jedným z nástrojov občianskej participácie? Hlavným výstupom projektu bude elektronický manuál, "kuchárska kniha receptov" ako efektívne zapojiť umelcov a umenie do tvorby verejných politík, ako aj sumarizáciu konkrétnych umeleckých intervencií, ktoré majú charakter nástrojov zvyšujúcich účasť verejnosti na tvorbe verejných politík.

Predkladaný projekt sa realizuje v živom prostredí projektu ÚSV ROS "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". Jeho súčasťou je pilotná schéma, ktorá predstavuje realizáciu 12 projektov, zameraných na prípravu a tvorbu verejných politík so zapojením verejnosti. Politiky vznikajú vo vzájomnom dialógu a partnerstve ÚSV ROS, subjektov verejnej správy, MNO a ich expertov. Projekt predstavuje špecifickú nadstavbu NP PARTI, ktorá využívajúc živé prostredie reálneho pilotného projektu a skutočných aktérov, otvára verejnú diskusiu o potenciáli a možnostiach angažovaného umenia priamo počas priebehu konkrétneho príbehu, konkrétneho "zápasu" o podobu a charakter verejnej politiky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]