Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2022, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Január 2019

25. 01. 2019

Tvorba vzdelávacieho programu

Dňa 18. januára 2019 sa konalo stretnutie s Karolínou Mikovou ako zástupkyňou dodávateľa, ktorý zabezpečí spracovanie novovznikajúceho vzdelávacieho programu. V decembri 2018 prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet: Tvorba vzdelávacieho programu, ako aj spracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb č. 3. V mesiaci Január 2019 došlo k podpisu zmluvy s PDCS v zastúpení p. Zemanovej. V rámci stretnutia sa dohodli sa termíny a mechanizmus spolupráce na tvorbe vzdelávacieho programu. Prvá časť výstupov, naviazaná na dodanie návrhu syláb a architektúry vzdelávacieho programu pre zástupcov verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, bude dodaná 8. marca 2019. V marci prebehne interný aj externý pripomienkovací proces. V termíne 28. marca 2019 prebehne verejné pripomienkovanie materiálu v rámci stretnutia zástupcov pilotnej schémy a ďalších prizvaných expertov (s najväčšou pravdepodobnosťou sa verejné pripomienkovanie  bude konať v meste Hlohovec).

Rámcový harmonogram:

 • Január – Jún 2019 / priebežne zasielanie a zapracovávanie nových výstupov z projektu
 • 8. marec 2019: dodanie návrhu syláb a architektúry vzdelávacieho programu
 • marec 2019: interné a externé pripomienkovanie syláb a architektúry vzdelávacieho programu
 • 26 – 28. marec 2019: pripomienkovanie externé kolo cez stretnutie pilotnej schémy - PODA 1 / záverečné stretnutie priebežne / zapracovanie a diskusia k výstupom z projektu NP PARTI – doposiaľ k dispozícii:
  • Metodika priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych procesov
  • Metodika hodnotenia procesov participatívneho rozpočtovania pre mapovanie skúsenosti s participatívnym rozpočtovaním v prostredí miestnej územnej samosprávy na Slovensku
  • Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy, metodika k zberu dát v rámci prípravy prípadových štúdií na národnej úrovni
  • Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie
  • Filozofické a pojmové ukotvenie participácie
  • Slovník participácie (PDF, 2 MB) - slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie
  • Metodika zberu dát – postoje občanov SR k participácii - dotazník pre reprezentatívny prieskum postojov občanov Slovenskej republiky
  • 12 prípadových štúdií participácie zraniteľných skupín
  • Prehľad ekonomických prínosov participácie
  • Prehľad modelov vyhodnocovania prínosov a ekonomickej efektívnosti participácie
  • Analýza participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách
  • Profil absolventa (PDF, 1 MB)
 • Máj 2019 / Výzva na spoluprácu – nábor účastníkov na testovanie a overenie vzdelávacieho programu (60 osôb)
 • jún 2019 / spracovanie metodiky pre učiteľov „Trénerské noty“ – metodika pre účastníkov – koniec júna 2019
 • Júl - August 2019 / príprava školenia – testovanie potenciálu vzdelávacieho programu – 4 dni (2 + 2 dni)
 • September – december 2019 / realizácia ďalších dvoch školení
 • možnosti distribúcie programu
  • cez IVS – Inštitút pre verejnú správu – cieľová skupina: štátna správa / s odporučením na školiteľov PDCS – modulárne v rozklade na jednodňové školenia
  •  cez vysoké školy – Trnava, BA, Košice, banská Bystrica – zapracovať – naplánovať diskusiu, aby bolo možné zapracovať do Akreditácií v prípade záujmu
  •  cez MNO – vyberú tému – životné prostredie, zapájanie zraniteľných skupín
  •  cez ÚSV ROS – integrované skupiny – testovanie – 3 skupiny po 20 osôb – 4 dni – 2 + 2

Nie je žiak, ako žiak!, alebo základné školy a participatívny rozpočet  – nová výzva pre nás!

V mesiaci január 2019 boli realizované kroky na spustenie pilotnej schémy zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí základných škôl na východnom Slovensku s názvom Nie je žiak, ako žiak! Spolupráca bola dohodnutá s občianskym združením Hanušáčik, ktoré zastrešuje spoluprácu s piatimi základnými školami, na ktorých budeme pilotnú schému testovať. Spolupráca je rozkomunikovaná so základnými školami v Lipanoch, Starej Ľubovni, Hanušovciach nad Topľou a niekoľkých ďalších. Iniciatíva je nadstavbovou časťou pre monitorovanie procesov v prostredí škôl (zber dát III.) / analýza procesov.

Základné nastavenie pilotnej schémy pre ZŠ:  

1/ PRÍPRAVA PILOTNEJ SCHÉMY: vytvorenie predpokladov a podmienok pre spustenie participatívnych rozpočtov v prostredí piatich ZŠ úvodné pracovné stretnutia, príprava učiteľov a odborných koordinátorov pod gesciou ÚSV ROS, úprava existujúcej metodiky pre zavádzanie PR, dotlač spoločenskej hry NIE JE MESTO AKO MESTO, aktualizácia elektronickej aplikácie pre zavádzanie participatívnych rozpočtov do ZŠ

2/ REALIZÁCIA PILOTNEJ SCHÉMY ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNYCH ROZPOČTOV NA PIATICH ŠKOLÁCH: realizácia PR na 5 školách, transfer príkladov zo zahraničia - exkurzia zástupcov zapojených škôl a budúcich trénerov do Portugalska, ktoré je lídrom v procese zavádzania PR na školách, realizácia informačných dní a verejných diskusií zástupcov základných škôl, rodičov, občanov, predstaviteľov samosprávy, príprava publikácie, natáčanie videorozhovorov

3/ SIEŤOVANIE A DISTRIBÚCIA SKÚSENOSTÍ: vyhodnotená súťaže o najlepší zrealizovaný projekt v rámci pilotnej schémy, príprava a tlač publikácie, 2 verejné prezentácie v rámci podujatí pre volených zástupcov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy, záverečná konferencia – 100 osôb, 2dňové školenie pre ďalších záujemcov z prostredia škôl o PR – 2 školenia x 20 osôb, ktoré školia vybraní učitelia zapojení do pilotnej schémy

Ako sme vyrazili do terénu, alebo monitoring a hodnotenie pilotnej schémy

Vzhľadom na fakt, že sa pilotná schéma ocitla v poslednej tretine svojej realizácie, rozhodli sme sa mesiac január 2018 venovať cielenému zber kvalitatívnych dát z jednotlivých pilotných projektov. Zber dát prebieha formou riadených rozhovorov a organizovaných stretnutí s aktérmi tvorby verejných politík, na ktorých dochádza k diskusii o zrealizovanom participačnom procese, prínose a nástrahách zapájania verejnosti do tvorby verejnej politiky, stabilite partnerstva, líderstve a dopade na komunitu, cieľovú skupinu, ktorej sa politika týka. Stretnutia vedie Daniel Klimovský a jeho pracovná skupina. Výsledkom bude dvanásť príbehov participatívnej tvorby verejných politík, ktoré budú podkladom pre katalóg príkladov dobrej/zlej praxe.

Národná úroveň

 • PP1/ Stratégia dlhodobej starostlivosti
  • Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS
  • Termín a miesto: 25.1.2019, Bratislava
 • PP2 / Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
  • Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
  • Termín: 13.2.2019, Bratislava

Regionálna úroveň

 • PP3 / Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
  • Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
  • Termín: 28.1.2019, Trenčín + 6.2.2019, Trenčín
 • PP4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
  • Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
  • Termín: 16.1.2019, Bratislava

Mikroregionálna úroveň

 • PP5 / Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
  • Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
  • Termín: 14.1.2019, Veľký Krtíš
 • PP6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia
  • Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
  • Termín: TBA, Svidník / Bratislava
 • PP7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
  • Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
  • Termín: 31.1.2019, Partizánske

Lokálna úroveň

 • PP8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
  • Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
  • Termín: 21.1.2019, Bratislava + doplnok Hlohovec – 14.2.2019
 • PP9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
  • Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
  • Termín: 16.1.2019, Bratislava
 • PP10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
  • Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
  • Termín: 17.1.2019, Bratislava
 • PP11/  Trvalo udržateľná mobilita
  • Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
  • Termín: 17.1.2019, Bratislava
 • PP12/ Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
  • Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov
  • Termín: 22.1.2019, Lenartov

VÝROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA ZA ROK 2018

Dňa 31. januára 2019 sme spracovanú výročnú monitorovaciu správu za národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík zaslali na Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa. Termín monitorovania  pre výročnú monitorovaciu správu bol naviazaný na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV REFORMY - KPI

Rozvoj verejných služieb a tvorby verejných politík v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov na princípe participácie:

 • plánovaný stav: 12
 • súčasná hodnota: 3
 • cieľový rok: 2019
 • poznámka:
  • podaktivita 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík bola spustená, v súčasnej dobe sa realizuje dvanásť pilotných projektov, ktorých výsledkom bude vznik 12 verejných politík, ktoré boli vytvorené v partnerstve:
   • Pravidlá IdeaSiTy - participatívny rozpočet mesta Hlohovec / pilotný projekt č.8 (materiál bol prijatý uznesením č. 87 Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec zo dňa 27.9.2018, v súčasnej dobe je implementácia politiky ohrozená, výsledky komunálnych volieb zmenili štruktúru mestského zastupiteľstva, ktoré dodnes neschválilo rozpočet mesta 2019, existuje poslanecká iniciatíva, ktorá chce vyčlenené finančné prostriedky na participačný rozpočet a intervencie do verejných priestorov, ktoré boli navrhnuté v rámci pilotného projektu, zrušiť. Najbližší termín zastupiteľstva, ktoré bude riešiť tému mestského rozpočtu a teda aj financií na participatívny rozpočet je 14.2.2019 v Hlohovci)
   • Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica / pilotný projekt č. 11  (materiál slúži ako podklad pre zavedenie verejnej politiky a nastavenie kritérií a financovania pre PUM – Plány udržateľnej mobility, bude prerokovaný a prijímaný mestským zastupiteľstvom mesta Banská Bystrica v marci 2019 ako východisko pre plánovanie a nastavenie aktivít a procesov udržateľnej mobility)
  • podaktivita 2 / v rámci výskumných aktivít a partnerstva ÚSV ROS s Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci zberu dát III. došlo k iniciovaniu a presadeniu novej verejnej politiky, ktorej výsledkom je:
   • prvá dotačná schéma na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
   • 16 stredných škôl  zapojených do procesu zavádzania a testovania procesu participatívneho rozpočtovania
   • finančné prostriedky boli vyčlenené uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018 schválením Rozpočtu TSK na roky 2019-2021
   • VÝZVA na podanie žiadosti o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019 bola vyhlásená dňa 10.10.2018
   • prihlásilo sa 28 škôl z toho v novembri 2018 bol zverejnený zoznam 16 škôl, ktoré uspeli v dotačnej výzve: 
   • Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom
    Gymnázium v Dubnici nad Váhom
    Stredná odborná škola v Pruskom
    Stredná odborná škola v Považskej Bystrici
    Stredná odborná škola v Púchove
    Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
    Stredná umelecká škola v Trenčíne
    Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi
    Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
    Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne
    Gymnázium v Partizánskom
    Stredná odborná škola v Trenčín
    Gymnázium v Považskej Bystrici
    Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
    Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom
    Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

Analýza súčasného stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

 • plánovaný stav: 1
 • súčasná hodnota: 0
 • cieľový rok: 2019 - 2020
 • poznámka: vzhľadom na priebeh aktivít, predpokladáme posun v termíne dokončenia záverečnej analýzy
  • ide o záverečný dokument k analytickému výskumu
  • v roku 2018 sme odpočítali 21 odborných materiálov / výstupov, ktoré slúžia ako východiskové materiály, podklady pre prípravu a tvorbu záverečnej analýzy

Zabezpečenie metodickej a odbornej podpory zavádzania inovatívnych princípov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti do praxe

 • plánovaný stav: 1
 • súčasná hodnota: 0
 • cieľový rok: 2019
 • poznámka:
  • ide o znalostnú databázu -  rok 2018 ponúkol prvé výstupy, ktoré budú jej súčasťou,
  • v súčasnej dobe riešime systém tagovania/označovania, ako aj finálnu architektúru znalostnej databázy vrátane jej funkčnej a užívateľsky prehľadnej formy,
  • znalostná databáza bude umiestnená na samostatnej web stránke/ www.participacia.eu, ktorá bola po prvýkrát verejne prezentovaná v novembri 2018 na podujatí 12 statočných,
  • súčasne sú vybrané výstupy publikované aj na web stránke ÚSV ROS/MV SR
  • v roku 2018 sme odpočítali 21 odborných materiálov / výstupov, ktoré predstavujú časť znalostnej databázy  

Vytvorenie predpokladov na optimalizáciu procesu ďalšieho vzdelávania a budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík

 • plánovaný stav: 1
 • súčasná hodnota: 0
 • cieľový rok: 2019 - 2020 
 • poznámka: predlžujeme dobu naplnenia z dôvodu procesu testovania vzdelávacieho programu a jeho overenie na 3 skupinách účastníkov z verejnej správy
  • bol spracovaný materiál Profil absolventa 
  • profil absolventa je východiskový dokument pre tvorbu vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, zameraného na budovanie kapacít pre podporu zavádzania participačných procesov do tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy,
  • materiál na základe analytickej a výskumnej činnosti spracovala Zora Paulíniová
  • vzdelávací program vzniká na základe dodávateľských vzťahov, výsledku verejného obstarávania a platnej zmluvy s organizáciou PDCS
  • sylaby k vzdelávaciemu programu budú spracované do 8. marca 2019
  • marec 2019 je určený pre pripomienkovanie návrhu syláb - architektúry vzdelávacieho programu PDCS
  • spracovaný program bude odovzdaný do konca júna 2019
  • od leta 2019 do konca roka prebehne piliotné testovanie vzdelávacieho programu

DOKUMENTÁCIA VÝSTUPOV A UKAZOVATEĽOV PROJEKTU

Detailný popis vecnej realizácie projektu, podklady k podaktivite 1 a podaktivite 2, podpornú dokumentáciu k realizovaným informačným a komunikačným aktivitám, ako aj merateľným ukazovateľom nájdete v už odovzdaných/predložených sumarizačných správach k žiadostiam. Sumarizačné správy a podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na tému: ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV / FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING / ODPOČET PODAKTIVITA 1 / ODPOČET PODAKTIVITA 2 / ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE / PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ / PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom.

Konkrétne ide o tieto sumarizačné správy za obdobia:

Pridajte sa k Národnému projektu Participácia!

Národný projekt Participácia sa dostáva do vzrušujúcej fázy výstupov z jednotlivých častí projektu. Preto do nášho tímu hľadáme novú posilu, ktorá chápe význam participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. A ak nám k tomu viete pomôcť so zabezpečením redaktorských a editorských prác na príprave a finalizácii výstupov, publikácií a katalógov, tak ste to práve Vy!

 obrázok inzerátu na volnu poziciu redaktora/rky, editora/rky

Náplň práce:

 • komunikácia s expertmi a editoring textov elektronických a printových publikácií, brožúr, publikácií v zmysle zadania, konkrétne:
  • samostatná práca na finalizácii výstupov projektu – katalógu k podaktivite 1 - Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
  • samostatná práca na finalizácii výstupov projektu – katalógu k  podkativite 2  - Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe
 • editorské a redakčné práce na spracovaných rozhovoroch k pilotným projektom (12 pilotných projektov) – podkativita 1
 • editorské a redakčné práce na spracovaných rozhovoroch k jednotlivým analytickým expedíciám (cca 10 rozhovorov) – podaktivita 2
 • spracovanie podpornej dokumentácie, fotografie, grafy
 • spracovanie sprievodných textov

Predpokladané obdobie realizácie je február 2019 – apríl 2019.

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
 • tematická orientácia na problematiku: znalosť participačných procesov, štruktúry a kompetencií jednotlivých úrovní verejnej správy, zapájanie verejnosti
 • zapájanie kritického myslenia a schopnosť práce s textom
 • precíznosť
 • perfektná znalosť slovenského jazyka

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • existujúca pracovná skúsenosť v predmetnej oblasti,
 • referencie a odporúčania,
 • záujem o tému – participatívna tvorba verejných politík.

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu. Predpokladaný počet vybraných uchádzačov/ uchádzačiek: 1 - 2

Výberový proces: Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na pracovné stretnutie. Odmena bude vyplatená na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce (DoVP). Mzda pozostáva zo základnej zložky mzdy (brutto) a ďalších odmien, v súlade so zákonom č. 55/2017Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijné životopisy zasielajte najneskôr do 31. januára 2019 s predmetom „editor/redaktor" p. Barbare Gindlovej.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]