Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

Z denníkov pilotnej schémy - December 2018

14. 12. 2018

Pilotné projekty NP Parti na konferencii Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030

Dňa 11. decembra 2018 bol národný projekt Participácia jedným z bodom programu záverečnej konferencie Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030.  Prezentácia národného projektu ponúkla malú ochutnávku výstupov, ktoré otvárajú problematiku zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, ako aj pilotných projektov, ktoré sa snažia o zlepšenie kvality života zdravotne postihnutých (pilotný projekt 4 - Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám v Bratislavskom samosprávnom kraji, pilotný projekt 9 - Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých v meste Nitra). Súčasne bola otvorený príbeh pilotného projektu 6 a tvorbe integračnej stratégie a koncepcie budovania inkluzívnych miest pod hlavičkou „Mesto pre všetkých“.

Z hľadiska monitoringu a hodnotenia pilotnej schémy, ktorá zastrešuje dvanásť projektov participatívnej tvorby verejných politík, sa ukázalo, že práve projekty, ktoré sa venujú integrácii zdravotne postihnutých na miestnej a regionálnej úrovni, sú príkladmi ukážkového partnerstva, v si ktorej oba subjekty – subjekt MNO aj subjekt verejnej správy – uvedomujú prínosy a benefity spolupráce. Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, ktoré zastrešujú expertky z Centra pre výskum etnicity a kultúry, predstavovalo samostatný blok prezentácie s odkazom na 12 prípadových štúdií. Prezentácia kládla dôraz na tri z nich, ktoré sa venujú problematike zapájania zdravotne postihnutých:

 • Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
 • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych služieb – národná úroveň (J. Kadlečíková, K. Medľová)
 • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (A. Chudžíková a K. Medľová)

Pilotný projekt č. 12: Kam kráčaš, Lenartov?

Dňa 6.decembra 2018 sa na miestnom úrade v Lenartove v rámci pilotného projektu 12 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík konal informačný deň na tému ako zapájať občanov do tvorby verejných politík s názvom Kam kráčaš Lenartov? Diskusia so zamestnancami obce Lenartov (odborní zamestnanci/zamestnankyne obce Lenartov + volení zástupci/zástupkyne) bola naviazaná na tému vízia a rozvoj obce v previazaní na systematickú komunikáciu medzi verejnosťou, riadiacimi a poradnými orgánmi obce, zapájanie zraniteľných skupín s dôrazom na Rómskych spoluobčanov, spolužitie Rómov a nerómov, ako aj úlohu a postavenie Občianskej rady.

Pilotný projekt č. 3: Analýza stavu systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v TSK

V decembri 2018 bola sfinalizovaná Analýza stavu systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorá vznikla v rámci realizácie pilotného projektu č. 3 – Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dokument analyzuje aktuálny stav systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji, czťah k životnému prostrediu je prejavom životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom hierarchie hodnôt a morálky. Environmentálna výchova a vzdelávanie mládeže výrazne zaostáva za potrebami súčasnej spoločnosti. Trenčiansky samosprávny kraj a jeho súčasné vedenie si uvedomuje tieto skutočnosti. Na základe zadania bolo cieľom analýzy identifikovať v previazaní na EVVO väzbu koncepcie na legislatívu, súčasne analyzovať inštitúcie, ktoré pôsobia na území kraja, ako aj možnosti aktuálnych zdrojov EVVO a zistiť aký je súčasný stav. V záverečnej časti sa v analýze zostavuje SWOT analýza.

Štruktúra dokumentu:

 • Úvod: Cieľ, forma a proces prípravy koncepcie
 • Väzba koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické dokumenty 
 • Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti EVVO na území kraja, ich aktivít a identifikácia cieľových skupín
 • Súčasný stav systému a obsahu EVVO v Trenčianskom kraji, identifikované okruhy problémov
 • Analýza aktuálnych zdrojov pre EVVO
 • SWOT analýza environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji
 • Terminológia
 • Použitá literatúra a zdroje
 • Prílohy
 • Analýza stavu systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v TSK (PDF, 1 MB)

Pilotný projekt č.2

Rada mládeže Slovenska (RmS) a PDCS v rámci pilotného projektu č.2 pripravili v polovici roka 2018 štyri verejné diskusné stretnutia k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí pod názvom „ Z hlavy na nohy“.

Diskutujúci, najmä pracovníci s mládežou, zástupcovia samosprávy, mládežnícky lídri sa dotkli troch základných oblasti:

 • Potreby, záujmy a trendy cieľovej skupiny mládeže
 • Aktéri v systéme práce s mládežou
 • Verejné financovanie práce s mládežou.

Druhá séria diskusných stretnutí bola  pripravená v spolupráci s organizáciami pracujúcimi s mládežou. Diskusie prebiehali  priamo s mladými ľuďmi vo veku od 10 rokov do 25 rokov.  Snahou bolo osloviť rôzne skupiny mladých, z odlišných časti Slovenska, nie rovnakých sociálnych pomerov či zdravotného stavu a tým zabezpečiť čo najreprezentatívnejšiu skupinu diskutujúcich.

Záverečnú sumarizačnú správu z participatívneho procesu  k zmene zákona o podpore práce s mládežou si môžete prečítať na tomto mieste. (PDF, 689 kB)


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]