Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Slovensko sa zapojilo do medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia

25. 05. 2018

logoV dňoch 7. – 11. mája 2018 sa na celom svete konal Medzinárodný týždeň otvoreného vládnutia (Open Government Week). Všetky krajiny, ktoré sa zapojili, mali príležitosť ukázať, ako podporujú spoluprácu so svojimi občanmi. Počas celého týždňa sa na celom svete konali podujatia, na ktorých sa stretávali predstavitelia vlád a občanov, ktorí chcú vidieť zmeny. Navzájom si vymieňali svoje nápady či podnety, diskutovali o riešeniach, ale aj prijímali rozhodnutia a zaviazali sa ku konkrétnym zmenám. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zorganizoval počas týždňa tri podujatia a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pridalo štvrtú. Všetky boli zamerané na jednotlivé tematické kapitoly Akčného plánu (PDF, 905 kB) Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019. O konkrétnych úlohách, ktoré v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku realizujeme v oblastiach otvorenej justície, participácie a otvoreného vzdelávania sme sa rozprávali so študentmi a predstaviteľmi slovenských univerzít, ktorí majú vďaka svojim inovatívnym myšlienkam a názorom dôležitú úlohu v posúvaní myšlienok otvoreného vládnutia ďalej.

Usporiadali sme seminár o občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite

trnavaV stredu 9. mája 2018 sme na základe pozvánky dekanky fakulty p. Andrey Olšovskej usporiadali seminár pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave o občianskej spoločnosti a zapájaní verejnosti do tvorby právnych predpisov. Semináru sa zúčastnilo vyše 60 študentov.

Na úvod splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl oboznámil študentov s pojmami občianska spoločnosť, aktívne občianstvo a participácia a predstavil agendu rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Krátko pohovoril o témach Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ako otvorené informácie, otvorené vzdelávanieveda, participácia na tvorbe verejných politík, či otvorená justícia.

Následne sa slova ujala Mária Milková, ktorá študentom bližšie predstavila témy rozvoja občianskej spoločnosti, definované v dokumente Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020 (PDF, 446 kB) a aktuálnom Akčnom pláne, najmä o podpore dobrovoľníctva.

Na záver Bystrík Antalík prezentoval študentom zákonitosti legislatívneho procesu a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby právnych predpisov (PDF, 479 kB) na vládnej, parlamentnej a občianskej úrovni.

Seminár sa stretol s pozitívnymi ohlasmi zo strany študentov. Aj na ich základe náš úrad v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave pripraví predmet Klinika občianskej spoločnosti, ktorý by sa mal začať vyučovať v zimnom semestri školského roku 2018/2019. Veríme, že výsledky tejto spolupráce budú prínosom pre súčasných študentov a budúcich právnikov v ich ďalšom profesionálnom a občianskom živote a v ich angažovanosti sa do riešenia celospoločenských problémov.

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu (Open Access) v prostredí akademických knižníc

V stredu 9. mája 2018 zorganizovalo CVTI SR pracovné stretnutie so zástupcami akademických knižníc k národnému projektu NISPEZ IV. V rámci vyhodnotenia prvého polroka realizácie projektu bola pozornosť venovaná aj otvorenému prístupu k výsledkom vedy a výskumu (z angl. Open Access, OA), informáciám o školeniach a pripravených učebných materiálov k OA, prezentácia webovej stránky openaccess.cvtisr.sk (úloha č. 41 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019).

Akadémia aktívneho občianstva pokračovala tretím stretnutím

akademiaVo štvrtok 10. mája 2018 sme v rámci národného projektu Participácia usporiadali tretie zo série vzdelávacích aktivít Akadémia aktívneho občianstva. Témou prednášky bola občianska spoločnosť a neziskové organizácie pod názvom „Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?“. Stretnutie sme realizovali v spolupráci s organizáciami Via Iuris, Nadácia otvorenej spoločnosti a s iniciatívou Dobrý úradník.

Jednotlivé organizácie boli zastúpené Jurajom Rizmanom, Jánom Orlovským a Ivetou Ferčíkovou, pričom diskutujúcich dopĺňal Milan Andrejkovič z ÚSV ROS. Stretnutie moderovala Barbara Gindlová, manažérka národného projektu.

V diskusii zazneli názory napríklad na najväčšie výzvy pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť do budúcna, prečo neziskový sektor v súčasnej dobe čelí takému veľkému množstvu kritiky, alebo či sú zahraničné investície do nadácií a neziskových organizácií prekliatie, alebo naopak dar, ktorý pomáha rozvíjať oblasti, na ktoré štát nemá prostriedky. Záznam celej diskusie nájdete na našom facebooku. 

Tvorba otvorených vzdelávacích zdrojov na univerzitách

V piatok 11. mája sme týždeň otvoreného vládnutia ukončili zaujímavou diskusiou so zástupcami pedagogických fakúlt, mimovládnych organizácií a expertov na otvorené vládnutie k téme tvorby vzdelávacích zdrojov. Rozprávali sme sa predovšetkým o tom, ako môžeme podporiť pedagogické fakulty na vysokých školách, aby začali tvoriť lokálne otvorené vzdelávacie zdroje, prípadne sa zapojili do prekladu či dabingu voľne dostupných otvorených vzdelávacích zdrojov zo zahraničia (v rámci úlohy č. 29 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019). Jednou z možností, o ktorých sme diskutovali, je napríklad aj zadanie týchto úloh budúcim učiteľom a pedagógom, ktorí zároveň získajú cennú prax pri tvorbe doplnkových vzdelávacích zdrojov do svojej budúcej kariéry. Ďalšie podnety nájdete aj v zápisnici zo stretnutia (PDF, 678 kB).


Týždeň otvoreného vládnutia je skvelou príležitosťou na to, aby sme pomohli zmeniť spôsob, akým vlády diskutujú so svojimi občanmi. Jeho lokálne pokračovanie s viacerými zaujímavými prednáškami, diskusiami a workshopmi a inšpiratívnymi hosťami plánujeme na október 2018.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy