Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Výstupy projektu

1. Zvyšovanie efektívnosti procesov implementácie EŠIF využitím princípu partnerstva

V rámci aktivity sme vytvorili priestor pre dialóg a spoluprácu prijímateľov a poskytovateľov podpory z fondov EÚ pri identifikácii problémov, s ktorými sa stretávajú pri administrácii, kontrole a zúčtovaní projektov podporených z fondov EÚ. Identifikovali sme ich príčin a spracovali balík odporúčaných zjednodušení a riešení identifikovaných problémov.

Cieľovou skupinou aktivity boli prijímatelia podpory z fondov EÚ z radov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a odborní pracovníci riadiacich orgánov, Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) a Certifikačného orgánu (CO).

V septembri 2019 sme zorganizovali spolu 3 okrúhle stoly s účastníkmi z vyššie identifikovaných skupín, na ktorých sme spoločne identifikovali problémy, ich príčiny a prejavy pri realizácii projektov podporených z fondov EÚ. Výstupy okrúhlych stolov sme spracovali do výstupu aktivity „Výstupná správa z okrúhlych stolov s návrhmi rámcových riešení (PDF, 765 kB)“.

V novembri 2019 sme zrealizovali elektronický dotazníkový prieskum medzi účastníkmi a účastníčkami okrúhlych stolov a zástupcami CO, ktorého cieľom bolo poskytnúť detailnú spätnú väzbu na problémové okruhy a možné identifikované  riešenia, ktoré vzišli z okrúhlych stolov. Druhé kolo elektronického dotazníkového prieskumu sme realizovali
v zime 2020. Jeho cieľom bolo získať konkrétne návrhy riešení identifikovaných problémov. Cieľovou skupinou tohto prieskumu boli odborní pracovníci riadiacich orgánov, CKO a CO. Odpovede do prieskumu poslalo 5 štátnych inštitúcií systému riadenia implementácie EŠIF (CO, CKO, OPEVS, OPĽZ, OPKŽP).

Výstupy prieskumu, ako aj všetkých ostatných čiastkových aktivít sme spracovali do výstupu aktivity „Odporúčania pre zvýšenie efektívnosti implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020“ (PDF, 217 kB).

Z výsledkov dotazníkových prieskumov a okrúhlych stolov vychádza aj výstup „Odporúčania pre efektívnu implementáciu EŠIF v programovom období 2021 – 2027“ (PDF, 208 kB), ktorý prenáša odporúčania zjednodušení administratívnych podmienok do nového programového obdobia fondov EÚ.

Princíp partnerstva a spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou je základným princípom pre fondy EÚ, ako aj princípom otvoreného vládnutia. Pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sme pripravili odporúčania pre nastavenie partnerstva a spolupráce pre nové programové obdobie fondov EÚ. Návrhy systému sme konzultovali so zástupcami Komory MNO Rady vlády pre MNO a ďalej sme ich rozpracovali v spolupráci s Odborom metodiky a koordinácie subjektov, Sekcie CKO.

Na základe tohto výstupu sa začal proces prípravy systému partnerstva a spolupráce s MNO, ktorý sa stane oficiálnou súčasťou systému riadenia fondov EÚ. V procese sa naďalej aktívne angažujeme. Celý výstup si môžete prečítať na tomto odkaze „ (PDF, 250 kB)Odporúčania pre nastavenie systému implementácie princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia v programovom období 2021 – 2027 (PDF, 250 kB)“.

Vo poslednom výstupe aktivity Hodnotiaca správa - Zohľadnenia odporúčaní a návrhov v systéme riadenia a implementácie EŠIF 2021 – 2027 (PDF, 315 kB)“ hodnotíme všetky zmeny v systéme riadenia fondov EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020 a v pripravovaných dokumentoch súvisiacich s PO 2021 – 2027. Správa hodnotí mieru reflexie odporúčaní, ktoré sme v rámci aktivity vytvorili a prezentovali v týchto dokumentoch.

2.  Zvyšovanie efektívnosti práce s informáciami v implementačnej praxi EŠIF

Cieľom aktivity bolo poskytnúť lepší obraz o probléme nezrozumiteľnej komunikácie o podmienkach a pravidlách vo fondoch EÚ. Predošlé prieskumy jasne ukázali, že veľký objem, náročnosť a nezrozumiteľnosť písomných informácií sú zásadným problémom pre prijímateľov podpory, ale aj pre samotných štátnych úradníkov. Problém sa prenáša do nejasných interpretácií a neistoty, ktorá vytvára potrebu ďalšej komunikácie a overovania a v neposlednom rade do vyššej miery chybovosti.

V aktivite sme pracovali so zástupcami prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a s odbornými pracovníkmi riadiacich orgánov, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu.

V prvej fáze sme zrealizovali 4 fokusové skupiny zamerané na zisťovanie zrozumiteľnosti s:

 • projektovými a finančnými manažérmi/kami z radov MNO
 • zamestnancami sekcií štrukturálnych fondov rôznych ministerstiev a metodických pracovníkov CKO.

Cieľom bolo zozbierať od účastníkov vstupy hodnotiace zrozumiteľnosť vybraných textov, s ktorými musia ako príjemcovia podpory z fondov EÚ, alebo štátni zamestnanci pracovať.

Výstupy a pripomienky účastníkov z fokusových skupín slúžili ako podklad pre úpravu dokumentov expertom ÚSVROS. Tieto expertom upravené dokumenty sme následne predložili autorom textov, aby sa vyjadrili k uskutočneným štylistickým a jazykovým úpravám.

V druhej fáze sme po odsúhlasení štylistických a jazykových úprav autormi textov uskutočnili overovanie účinnosti zmien formou elektronického dotazníkového prieskumu.

Výstupy tohto dotazníkového zisťovania a rozdiely vo vnímaní zrozumiteľnosti textov boli následne analyzované expertom ÚSVROS a typy pozitívne hodnotených úprav sú zaradené do výstupu aktivity Komunikačno-štylistická príručka“. (PDF, 1 MB)

V rámci aktivity sme tiež pripravili a prezentovali "Návrh vzdelávacieho programu pre oblasť zrozumiteľnej komunikácie (PDF, 989 kB)“, pozostávajúceho zo 7 výukových modulov rôznej dĺžky. Program je možné realizovať online aj offline. Tento vzdelávací program je určený pre budovanie zručností v oblasti formulovania textu. Cieľovou skupinou pre implementáciu vzdelávacieho programu sú zamestnanci štátnej správy zodpovední za riadenie a implementáciu EŠIF. Návrh vzdelávacieho programu bol oponovaný interne na ÚSV ROS a externe organizáciou PDCS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie, školenia a tréningy.

3. Aplikovanie princípu partnerstva a participácie v procese programovania EŠIF po roku 2020

Cieľom aktivity bolo podporiť účasť zástupcov občianskej spoločnosti na príprave nového programového obdobia fondov EÚ.

V prvej fáze aktivity sme zorganizovali pracovné stretnutia so zástupcami ministerstiev, ktoré majú na starosti prípravu podkladov pre nové programové obdobie, za jednotlivé ciele politiky súdržnosti. Na pracovných stretnutiach sme dosiahli dohodu o spolupráci pri príprave konzultácií a zberu spätnej väzby a podnetov z prostredia socioekonomických partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti počas procesu programovania EŠIF.

Východiskový návrh investičných priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027

V rámci procesu spracovania Východiskového návrhu investičných priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 sme v júli 2019 zrealizovali v spolupráci s Komorou MNO Rady vlády pre MNO zber návrhových listov od zástupcov mimovládnych neziskových organizácií. Tieto boli priamymi vstupmi pre spracovanie Východiskového návrhu. Spolu sme zozbierali a odovzdali 35 návrhových listov z prostredia MNO.

Zber podnetov pre programovanie fondov EÚ z prostredia MNO

Zorganizovali sme podujatia, ktorých cieľom bolo prezentovať zainteresovanej verejnosti východiská pre prípravu nových fondov EÚ a identifikovať oblasti s potrebou investícií, ako aj zozbierať skúsenosti z implementácie doterajších projektov.

Zrealizovali sme nasledujúce podujatia:

 1. Podujatia v rámci cieľa politiky súdržnosti Ekologickejšia nízkouhlíková Európa:
  1. Adaptácia na zmenu klímy – možnosti na podporu preventívnych a prírode blízkych opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov sucha a povodní na Slovensku; Košice, 25.09.2019 (1 podujatie)
  2. Preventívne a prírode blízke opatrenia na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy (sucho, povodne) – odporúčania na obdobie 2021 – 2027; Košice, 26.09.2019 (1 podujatie)
  3. Efektívnejšia podpora obnovy a výstavby budov v novom programovom období EŠIF 2021-2027; Bratislava, 22.10.2019 (1 podujatie)
  4. Eurofondy po roku 2021 a zelená Európa; Bratislava, 30.01.2020 (1 podujatie)
 2. Podujatia v rámci cieľa politiky súdržnosti Sociálnejšia Európa:
  1. Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ; Košice, 26.11.2019 (1 podujatie)
  2. Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ; Banská Bystrica, 09.07.2020 (1 podujatie)
 3. Podujatia v rámci cieľa politiky súdržnosti Európa bližšie k občanom:
  1. Banskobystrický región a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre regionálny rozvoj; Banská Bystrica, 03. – 04.02.2020 (1 podujatie)
  2. Horná Nitra a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre rozvoj regiónu; Prievidza, 12.02.2020 (1 podujatie)
  3. Možnosti využitia eurofondov v téme “obrany demokracie”; Bratislava, 22.06.2020 (1 podujatie) 

Konzultácie k návrhu Partnerskej dohody pre programové obdobie 2021 - 2027

Spoločné zorganizovanie konzultácií považujeme za dôležitý výsledok našej štvorročnej spolupráce. Išlo o prvé intenzívne konzultácie zainteresovaných aktérov a zástupcov občianskej spoločnosti pri príprave fondov EÚ. Uskutočnenie konzultácií sa podarilo napriek obmedzeniam, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

Pripravili sme pre CKO konzultácie so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií. Dokopy sme zorganizovali 6 facilitovaných online konzultácií, ktorých sa zúčastnilo spolu 78 zástupcov MNO. Okrem toho naši spolupracujúci experti/ky zabezpečili facilitáciu a spracovanie výstupov z ďalších 5 konzultácií s členmi pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Konzultácií sa zúčastnilo spolu 121 účastníkov zo všetkých sektorov slovenskej spoločnosti.

Správy z konzultácií si môžete prečítať v Správe z konzultácií s MNO (PDF, 346 kB)  a v Správe z konzultácií Pracovnej skupiny Partnerstvo (PDF, 175 kB).

Čo ďalej?

V rámci aktivity sa nám podarilo vytvoriť priestor pre:

 • zber podnetov z prostredia zainteresovanej verejnosti,
 • komplexné informovanie o procese programovania fondov EÚ,
 • priestor pre sieťovanie medzi sektormi.

Podujatia aktivizovali zainteresovaných aktérov a vygenerovali odporúčania a návrhy opatrení pre proces programovania fondov EÚ na obdobie 2021 – 2027.

Naše aktivity posilnili spoluprácu a pracovné vzťahy medzi ÚSVROS a MIRRI, ktoré budú pokračovať aj v roku 2021 spoluprácou pri realizácii participatívneho procesu počas prípravy Operačného programu Slovensko. Vznikol tak rámec pre efektívny operatívny manažment zapojenia socioekonomických partnerov a širšej zainteresovanej verejnosti do procesov programovania EŠIF v súlade s princípom partnerstva a viacúrovňového riadenia.

Aktivity budeme realizovať aj naďalej, v pripravovanej štvrtej fáze projektu Partnerstvo.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

Logo partnerstvo