Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Prevencia radikalizácie ako investícia do ochrany životov

14. 02. 2022

Autorom článku je externý expert ÚSV ROS Maroš Chmelík z Centra komunitného organizovania.

Radikalizácia jednotlivcov a spoločnosti na Slovensku je v poslednom období stále viac prítomnejšia a viditeľnejšia. Prispieva k nej množstvo interných faktorov (polarizácia v spoločenských témach, prehlbovanie sociálnych a regionálnych rozdielov medzi občanmi a občiankami, nedostatočná systematická komunitná práca s ohrozenými komunitami, zastaraný školský systém, neadresovanie prvotných prejavov radikalizácie, nedostatočné vyhradenie verejných reprezentantov voči prejavom extrémizmu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, malá podpora zberu údajov a následnej analýzy) ako aj externých faktorov (bezprecedentné neovládateľné nastavenie algoritmov sociálnych sietí, konflikty a napätie na medzinárodnej úrovni a pod.).

Všeobecne sa predpokladá, že pri vysokej polarizácii spoločnosti dochádza k jej postupnému radikalizovaniu so stále vyšším počtom extrémistických prejavov, pričom v ojedinelých prípadoch vie takáto postupnosť vyústiť až do teroristického aktu. Terorizmus sa totižto živý extrémistickými ideológiami (politickými, náboženskými, či spoločenskými), ktoré zase reagujú na chyby v systéme, ktoré vedú k nespokojnosti a radikalizácii občanov a občaniek.  Častokrát až skúsenosť s terorizmom donútila viaceré krajiny EÚ investovať do prevencie radikalizácie ako do systematickej agendy[1]. Tá má za cieľ nie len reaktívne bojovať proti hrozbám extrémizmu, ale hlavne proaktívne navrhovať opatrenia, ktoré majú deradikalizovať jednotlivcov a ďalej preventívne vytvárať podmienky na národnej aj lokálnej úrovni tak, aby sa spoločnosť neradikalizovala. Práve lokálna úroveň prevencie sa javí ako kľúčová, nakoľko pri deradikalizácii ide hlavne o zacielenie sa na jednotlivcov,

Je treba povedať, že Slovensko v téme boja proti extrémizmu a radikalizácii nie je úplným nováčikom. Gestorom tejto problematiky je Ministerstvo vnútra SR a ďalej odbor prevencie kriminality, pričom využíva skúsenosti odborníkov a odborníčok z  Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Tento nadrezortný poradný orgán má zastúpenie z jednotlivých vecne príslušných rezortov, nezávislých inštitúcií ako aj odborníkov a odborníčok z radov občianskej spoločnosti. Ako píše odbor prevencie kriminality na svojich stránkach, „Hlavnou ambíciou výboru je slúžiť ako platforma na koordináciu aktivít, definovanie priorít a smerov pri tvorbe verejných politík zameraných na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a extrémizmu“[2]. Hlavným dokumentom nie len v rámci aktivít VRAXu, ale vôbec celej snahy v boji proti extrémizmu je jednoznačne Koncepcia boja proti extrémizmu do roku 2024[3], ktorá je tematicky rozdelená na 4 časti:

  • ochrana základov demokratického právneho štátu a jeho hodnôt vrátane bezpečnosti obyvateľov pred konaním osôb alebo hnutí obhajujúcich extrémistické ideológie;
  • posilnenie demokratickej kultúry v spoločnosti zvyšovaním povedomia o ľudských právach a odbúravaním negatívnych stereotypov;
  • obnova dôvery v inštitúcie a podpora nahlasovania protiprávneho konania;
  • podpora deradikalizácie, spoločenskej integrácie a sociálnej prevencie.

Za pozitívny posun oproti predchádzajúcim koncepciám môžeme jednoznačne považovať súbor úloh a opatrení, ktoré nie sú zamerané len na boj proti extrémizmu a radikalizácii, ale aj ich predchádzaniu. Koncepcia deklaruje, že v rámci plnenia stanovených 41 úloh je kľúčová „nevyhnutnosť medzirezortnej a multidisciplinárnej spolupráce, a to aj s mimovládnym sektorom, s cieľom efektívneho využitia expertízy a skúseností z terénu a ich pretransformovanie do komplexných opatrení“[4]. Čo v samotnom dokumente chýba a teda dáva priestor na širšiu a odbornú diskusiu, je potreba definície prevencie radikalizácie, jej jasné metodické uchopenie na národnej úrovni a proces osvojenia si preventívnych medzisektorových opatrení na lokálnej úrovni.

V ďalších častiach blogu sa budeme venovať témam:

- Príklady aktivít MNO zameraných na prevenciu extrémizmu a radikalizácie.

- Čo je prevencia na lokálnej úrovni a prečo sú práve aktéri/ky z radov MNO kľúčoví.

- Financovanie a príležitosti v rámci nového programového obdobia eurofondov.


[1] Viac o jednotlivých národných stratégiách tu: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/prevention-radicalisation/prevent-strategies-member-states_en
[2] https://www.minv.sk/?VRAX
[3] Celý dokument na stiahnutie: https://www.minv.sk/?zakladne-dokumenty-3
[4] Koncepcia boja proti extrémizmu do roku 2024
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]