Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Možnosti financovania sociálnych inovácií – návratné financovanie a investovanie s dopadom

25. 07. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková

Okrem nenávratného financovania je možné sociálne inovácie podporovať aj formou návratného financovania. To je v súčasnosti na Slovensku využívané minimálne, no skrýva v sebe veľký potenciál. Patrí sem najmä návratné financovanie s dopadom, ktoré poskytuje kapitál organizáciám, ktoré riešia spoločenské problémy ekonomicky udržateľným spôsobom. Je to investovanie do spoločností, organizácií a fondov s úmyslom vytvoriť merateľný pozitívny spoločenský dopad a zabezpečiť zároveň návratnosť investície. Investície a ich návratnosť sú vnímané cez spoločenský dopad a cez ocenenie konkrétnych spoločenských zmien, ktoré podporia.

Investovaniu s pozitívnym spoločenským dopadom sa na Slovensku už niekoľko rokov venuje družstvo Sociálni inovátori. Na otázky odpovedá Mikuláš Kresánek, spoluzakladateľ organizácie:

Kto sú Sociálni inovátori? 

Venujeme sa financovaniu projektov alebo podnikov s pozitívnym vplyvom na spoločnosť, vrátane správneho nastavovania ich podnikateľských modelov, aby boli finančne nezávislé a udržateľné. Teda ide o projekty, ktoré vznikli na to, aby primárne riešili spoločenskú výzvu, a to finančne udržateľným spôsobom, teda bez odkázanosti na granty alebo nenávratnú finančnú pomoc. Sme katalyzátormi tohto typu financovania a chceme, aby bolo takýchto projektov čo najviac. Spájame tieto “dobré” projekty s finančnými inštitúciami, ktoré sa na financovanie spoločensky prospešných projektov orientujú, napr. etické banky, impact equity fondy, a iné. Fungujeme už od roku 2017 a medzi naše zrealizované projekty patria napríklad Nová Cvernovka , sociálny podnik BIVIO, 3LOBIT, či sociálny podnik Wasco.

Nedávno ste sa stali správcom nového investičného fondu SOCIÁLNI INOVÁTORI IMPACT CAPITAL so zameraním na investovanie do slovenských organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom. Hlavnú časť peňazí (10 miliónov eur) vo fonde tvoria verejné zdroje[1] zo Slovak Investment holding (SIH). Na Slovensku je to novinka. Môžete nám stručne predstaviť váš fond a čo je jeho cieľom?

Cieľom je investovať zdroje do malých a stredných podnikov (pričom podnikom môže byť akákoľvek právna forma, napr. aj občianske združenie), ktoré predstavia projekt riešiaci spoločenský problém ekonomicky udržateľným spôsobom. Zdroje, ktoré má fond k dispozícii, je potrebné poskytnúť organizáciám do 31.12.2023. Tie ich musia vrátiť do roku 2031. Minimálna výška investície do jedného projektu je 50 tisíc eur a maximálna 800 tisíc eur.    

Do akých oblastí plánujete investovať?

Vo všeobecnosti s ohľadom na zákon o sociálnej ekonomike môžeme investovať do týchto oblastí:    

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i) zákona.

My sa budeme primárne zameriavať na sociálne a zdravotné služby, vzdelávanie, sociálnu inklúziu a zamestnávanie, rozvoj komunít a podporné platformy (sociálne inovácie, digitálny marketing, IT, FinTech[2] a impact media). Cieľom je identifikovať a zafinancovať projekty podporujúce zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných s nízkym vzdelaním a osôb nad 50 rokov, keďže finančné prostriedky fondu pochádzajú primárne z ESF.

Akú podobu budú mať finančné zdroje?

Forma financovania organizácií je buď „ekvity“ (vysv. priama investícia do spoločnosti, kde investor získava podiel) alebo „kvázi-ekvity“ (vysv. podriadený dlh, resp. rizikovejší úver z pohľadu investora s možnosťou flexibilného nastavenia splácania zdrojov s ohľadom na potreby organizácie).    

Ako by mal vyzerať ideálny projekt, do ktorého budete investovať z vášho fondu?

Udržateľný a užitočný! Udržateľný z ekonomického hľadiska, užitočný pre komunitu i spoločnosť.

Koho budete môcť podporiť? Pôjde o financovanie začínajúcich projektov, alebo investície môžu ísť aj do etablovaných podnikov?

Financovanie smerujeme na začínajúce podniky (do 5 rokov) a rozbehové podniky (aj staršie avšak s prísnejšími a zložitejšími podmienkami a viacerými obmedzeniami). Podnikom môže byť akákoľvek právna forma, teda i občianske združenia. Samosprávy majú špecifický režim. Určite to môžu byť s.r.o. a iné obchodné formy, vrátane sociálnych podnikov, ktoré samy o sebe majú svoj cieľ nastavený na dosahovanie pozitívneho vplyvu na spoločnosť.    

Budete môcť investovať do projektov v rámci celého Slovenska?

Fond je zameraný na investície do projektov, ktoré sa realizujú mimo Bratislavského kraja. Nie je však prekážkou, ak má organizácia sídlo v Bratislavskom kraji. Podstatné je, kde sa investícia realizuje a kto má z projektu/ iniciatívy úžitok. Napríklad, ak existuje dobré riešenie na území Bratislavského kraja a organizácia chce toto riešenie škálovať do ostatných krajov, vieme ju podporiť.

Aké sú hlavné podmienky pre organizáciu/ podnik, ak chce získať od vás finančné zdroje? Čo musí preto spraviť?

Základ je predstaviť projekt s pozitívnym vplyvom (impactom) na spoločnosť. Súčasťou musí byť podnikateľský zámer, vrátane cash flow plánu, kde bude zrejmá ekonomická udržateľnosť organizácie, resp. že dokáže vytvárať v budúcnosti dostatok príjmov na splatenie finančných zdrojov. Dajú sa nastaviť rôzne flexibilné formy splácania, ktoré zohľadňujú vysoké riziko a neschopnosť splácať zdroje na začiatku. Nie je to ako klasický komerčný úver, no každopádne financie je potrebné vrátiť.

Aké sú hlavné výhody tohto návratného finančného zdroja ? Na projekty existujú aj klasické grantové výzvy z eurofondov. Prečo by organizácia/ firma mala ísť do návratnej finančnej podpory?

Výhod je niekoľko: lepšie podmienky financovania v porovnaní so štandardnými úvermi na trhu, vrátane flexibilného splácania, rýchlejší a menej administratívne zaťažujúci proces získania zdrojov v porovnaní s financovaním cez granty. Financie môžu čerpať aj organizácie, ktoré by za bežných komerčných podmienok na trhu neuspeli. V prípade tohto financovania existuje možnosť tzv. „pákovania“ zdrojov – po získaní ponúkaného financovania je možné niekoľkonásobne zvýšiť objem ďalších finančných zdrojov od iných bánk / investorov. Prínosom je tiež investovanie s pozitívnym dopadom na spoločnosť (impact).

V oblasti sociálnych inovácií sa pohybujete už veľa rokov, dokonca ste podľa nich nazvali aj vaše družstvo. Čo podľa Vás najviac potrebujú sociálni inovátori /sociálne inovácie na Slovensku a ako im môže byť váš fond nápomocný?   

Na Slovensku máme viacero iniciatív vedených šikovnými ľuďmi, ktoré prinášajú inovatívne riešenia existujúcich spoločenských výziev. Chceme, aby vďaka prostriedkom z investičného fondu dostali príležitosť prinášať riešenia rýchlejšie a zlepšovať kvalitu života v regiónoch. My ako družstvo Sociálni Inovátori sme pripravení takýmto iniciatívam pomôcť pri príprave finančných projekcií, nastavovaní      finančných zdrojov organizácie a spájaní organizácií do spolupracujúcich ekosystémov.

Viac na: INVESTIČNÝ FOND | Socialni inovatori

Poznámka autorky: Okrem Sociálnych inovátorov obdobný investičný fond na podporu sociálnej ekonomiky založil aj Miroslav Beblavý spolu s platformou Crowdberry - Investičný fond CB ESPRI Impact One. [1] Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje

[2] Vysv. Finančné technológie – predstavujú rôzne inovácie vo finančných službách

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]