Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Podpora ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku

29. 04. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis.

Ekosystém sociálnych inovácií je komplexné prostredie, v ktorom vyrastajú, rozvíjajú sa a pôsobia sociálni inovátori, či iní tvorcovia spoločensky prospešných zmien.1 Tento ekosystém buď umožňuje rozvoj sociálnych inovácií alebo ho naopak brzdí, a to v dôsledku rôznych bariér

Prečo je podpora ekosystému sociálnych inovácií dôležitá?

Ekosystém môžeme prirovnať k živnej pôde pre rozvoj sociálnych inovácií. Čím je pôda kvalitnejšia, pravidelne zavlažovaná, prevzdušňovaná a obohacovaná o vitamíny, tým viac sa v nej inováciám darí rásť a rozvíjať sa. 

„Žiadna sociálna inovácia alebo sociálny podnik nemôže fungovať izolovane. V dnešnom komplexnom svete sme všetci navzájom prepojení, svojím konaním ovplyvňujeme výsledky ostatných,“ hovorí Andrea Lelovics, dlhoročná facilitátorka spoločenských inovácií a dodáva: „Úspešné sociálne inovácie potrebujú prostredie, ktoré ich bude inšpirovať a podporovať, a to v každej fáze inovačného cyklu.“ Ako príklad A. Lelovics uvádza, že okrem podnikavých ľudí so zaujímavými nápadmi by súčasťou ekosystému mal byť vzdelávací systém a inšpiratívne programy, v ktorých sa budú títo ľudia a ich nápady formovať. Nevyhnutnou súčasťou sú aj partneri, ktorí môžu nápady podporiť, a to buď cez svoje kontakty, expertízu, alebo financovaním. „O sociálnej inovácii môžeme hovoriť vtedy, keď prináša zmenu k lepšiemu pre celú spoločnosť, keď je systémová,“ upresňuje A. Lelovics. Podotýka, že do ekosystému, ktorý rozhoduje o realizácii sociálnej inovácie, patria preto veľmi často štátne a verejné orgány

Inovácie a prostredie, v ktorom vznikajú 

V systéme podpory treba rozlišovať medzi podporou samotných sociálnych inovácii a podporou ich prostredia (ekosystému). Tieto oblasti sú síce prepojené, no odlišné, a je preto dôležité vytvárať nástroje, ktoré sa špecializujú na každú samostatne, avšak pri ich vzájomnom zohľadnení. 

Použijúc metaforu z úvodu – vo vyprahnutej zemi sa ťažko bude dariť novým rastlinám. Preto bez adekvátnej podpory prostredia a aktérov nemôže byť podpora samotných sociálnych inovácií efektívna. Do tejto oblasti patrí najmä podpora organizácií a iniciatív (najmä inovačných hubov), ktoré sa venujú sociálnym inováciám a ktoré vzdelávajú sociálnych inovátorov – realizujú inkubačné a akceleračné programy, mentorujú, sieťujú, organizujú hackatony a šíria osvetu. 

Ako vieme sociálne inovácie podporovať?

Rozvoj ekosystému sociálnych inovácií vieme podporovať dvomi spôsobmi: finančne a nefinančne. 

Realizácia sociálnej inovácie má niekoľko fáz (1. plánovanie inovatívneho nápadu, 2.  vývoj a testovanie inovatívneho riešenia, 3. udržateľnosť inovácie a meranie dopadu, 4. škálovanie / šírenie úspešnej inovácie a 5. prenos na systémovú úroveň), z ktorých každá potrebuje špecifický typ a iný rozsah podpory a flexibility

Finančná podpora

Poskytovanie finančnej podpory by malo byť koordinované, vyvážené, dostupné vo všetkých fázach inovačného cyklu a na seba nadväzujúce. Splnené podmienky by napomáhali tomu, aby počas realizácie sociálnej inovácie nedochádzalo k nežiaducim medzerám, ktoré výrazne ohrozujú jej úspech.

Na Slovensku je aktuálne pre úvodné fázy najdostupnejšia finančná podpora, teda vývoj a testovanie inovácií. Táto fáza je zároveň finančne najmenej nákladná a často ju zastrešuje podnikateľský sektor (pozn. táto podpora je podobná ako podpora startupov).Posledné dve fázy, škálovanie a prenos na systémovú úroveň, sú financované len zriedkavo. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo množstvo sociálnych inovácii zostane zaseknutých vo fáze testovania. Financovanie týchto fáz je zároveň nákladné, preto je nevyhnutný vstup štátu. 

Nedostatočná pozornosť a finančná podpora je venovaná aj monitorovaniu a hodnoteniu realizovaných aktivít. Využívanie experimentálnych metód hodnotenia postavených na prítomnosti kontrolnej vzorky je na Slovensku minimálne. Okrem chýbajúcich prostriedkov je hlavným dôvodom časová a odborná náročnosť realizácie podobných aktivít, či v zmysle časovom, odbornom alebo finančnom.2

Nefinančná podpora

Nefinančná podpora môže zahŕňať najmä: sieťovanie sociálnych inovátorov, prezentáciu dobrej praxe, vzdelávanie, poskytovanie expertízy, budovanie kapacít sociálnych inovátorov, šírenie informácii v téme sociálnych inovácii,  či stimuláciu odbornej diskusie. Dôležitá je podpora v podobe informačných platforiem, vytváranie príležitostí pre spoluprácu, spoločnú tvorbu a zdieľaný kolektívny dopad. Prospešné by bolo tiež vytvoriť mechanizmus na vyhľadávanie sociálnych inovácií v území a spoločnú informačnú platformu pre aktérov. Nefinančná podpora je v mnohých ohľadoch rovnako dôležitá ako finančná, tento druh podpory na Slovensku však takmer úplne absentuje.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia 

SITRA

Lídrom v oblasti sociálnych inovácií je Fínsko. Už v roku 1967 videla potenciál inovácií. Založila inovačný fond (SITRA), ktorý podlieha priamo parlamentu a funguje ako mozgový trust3, zároveň aj ako investičná spoločnosť. SITRA má tzv. Future Lab, v ktorom definuje megatrendy v spoločnosti ako napr. podkopávanie demokracie, starnúce obyvateľstvo, koncentrácia obyvateľstva v mestách, nárast odpadu, či znehodnocovanie pôdy. Riešenia na ne plánuje nachádzať cez spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora

Ashoka

Zaujímavý príklad priamej podpory sociálnych inovátorov realizuje organizácia Ashoka. Sústredí sa na podporu lídrov, ktorí svojou činnosťou a aktivitami pozitívne ovplyvňujú riešenie rôznych spoločenských výziev. Podporou lídrov v oblasti sociálnych inovácii dochádza aj k podpore celého ekosystému, nakoľko samotní inovátori plnia aj úlohu ambasádorov sociálnych inovácii

Škótsko

Overený nástroj na podporu ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku môžeme podľa Andrey Lelovics nájsť v Škótsku: „Veľmi sa mi páčilo ich komplexné riešenie. Tamojšia vláda už od roku 2008 systematicky vytvára legislatívu a poskytuje finančné prostriedky na podporu sociálneho podnikania.“ V rokoch 2008 - 2020, počas štyroch volebných období, tak škótske vlády investovali do rozvoja národných sietí sociálnych podnikov 126 mil. £.

V spoločnosti existuje všeobecná dohoda na tom, že sociálne inovácie a sociálne podnikanie sú riešením na väčšinu spoločenských problémov, preto ich štát musí podporovať bez ohľadu na to, kto je vo vláde,“ objasňuje A. Lelovics. Dodáva, že vďaka tomuto prístupu v Škótsku vybudovali ekosystém, v ktorom si každá forma sociálnej inovácie alebo sociálneho podnikania nájde podporu a potenciálnych partnerov. Od vedenia škôlkarov k podnikavosti až po niekoľkostotisícové investície.

Dokážeme raz na Slovensku dosiahnuť takúto spoločenskú dohodu pre spoločné dlhodobé dobro?“ pýta sa A. Lelovics. Otázka zatiaľ zostáva nezodpovedaná.

 


1 MIRRI SR:  Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe v oblasti sociálnych inovácií

2 Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku, 2022, Z. Polačková, PhD., E. Pongrácz, PhD., vypracované pre potreby MPSVaR SR.

3 Vysv.  Skupina expertov menovaných za účelom poradenstva vláde alebo politikom

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]