Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Podpora sociálnych inovácií z prostriedkov EÚ v novom programovom období

07. 06. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis.

Finančná podpora ekosystému sociálnych inovácií je základnou podmienkou jeho rozvoja. Dôležité je,  aby bola koordinovaná, vyvážená a dostupná pre všetky fázy inovačného cyklu – od vývoja a pilotného testovania inovatívneho riešenia až po šírenie overenej inovácie.

Viaczdrojové financovanie

Možností financovania sociálnych inovácií je viacero, pričom môže ísť o návratnú alebo nenávratnú podporu zo súkromných i verejných prostriedkov. Aktuálne na Slovensku využívame najmä nenávratné financovanie, napr.z grantov a darov nadácií a firemných darcov, kolektívnej podpory (tzv. Crowdfunding), či vlastnej hospodárskej činnosti. Ďalším zdrojom sú verejné zdroje vo forme asignácie dane a EÚ grantov. Návratné financovanie, napr. investovanie s dopadom v oblasti podpory sociálnych inovácií je v súčasnosti na Slovensku využívané v minimálnej miere, no skrýva v sebe veľký potenciál.

Podpora sociálnych inovácií z grantov EÚ

Zaujímavým zdrojom financovania sociálnych inovácií a podpory inovačného ekosystému na Slovensku sa v nadchádzajúcom období stanú najmä prostriedky z Európskej únie[1]. V rámci pripravovaného Programu Slovensko 2021 – 2027[2] bude ako súčasť politického cieľa 4 Sociálnejšia Európa po prvý krát v histórii eurofondov na Slovensku vytvorená samostatná priorita pre oblasť sociálne inovácie. Jej gestorom bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).

„Priorita Sociálne inovácie a experimenty bola pripravovaná participatívnym prístupom za účasti občianskeho a neziskového sektora. V rámci nej budú v programovom období 2021 – 2027 finančné prostriedky EŠIF[3] smerované do rozvoja inovačnej infraštruktúry a ekosystému na regionálnej úrovni, ako aj na identifikáciu a testovanie nových riešení, alebo škálovanie už existujúcich.“ vysvetľuje  Monika Jakubecová, programová manažérka Sekcie fondov EÚ, MPSVR SR.

V rámci tejto priority budú podporené inovatívne projekty v troch oblastiach:

•    oblasť podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce

•    oblasť výchovy a vzdelávania

•    oblasť aktívneho začlenenia

„Vzhľadom k početnosti cieľových skupín - znevýhodnených osôb sa javí ako vhodné podporiť inovatívne nástroje, ktoré prinesú komplexný prístup vo vzťahu k ich sociálnemu začleneniu, alebo vstupu na trh práce. Konkrétne by malo ísť o lepšie prepojenie služieb zamestnanosti verejných a neverejných poskytovateľov, alebo ich prepojenie so sociálnymi službami a pod. V oblasti vzdelávania sa javí ako efektívne podporiť sociálne inovácie vo výchove a vzdelávaní v spolupráci s mimovládnym neziskovým sektorom a aktérmi na miestnej úrovni s cieľom dosiahnutia lepšej, účinnejšej a adresnejšej pomoci“ objasňuje M. Jakubecová.

Grantové prostriedky v celkovom objeme viac ako 60 mil. euro teda budú môcť získať žiadatelia na zavedenie inovácií, ich pilotné testovanie a overovanie, ako aj šírenie už overených inovatívnych riešení s preukázaným pozitívnym dopadom do regiónov. Dôležitou súčasťou podpory bude meranie a monitorovanie dopadov inovácií a experimentov. Pri testovaní inovatívnych riešení sa bude zohľadňovať aj ich prípadný neúspech.

Popri podpore samotných sociálnych inovácií bude pozornosť venovaná aj rozvíjaniu inovačných ekosystémov a vytváraniu nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch s cieľom zvýšiť kapacitu (kvalitu a dosah) aktérov, ktorí svojou činnosťou prispievajú k rozvoju prostredia priaznivého pre sociálne inovácie na Slovensku. Podporené budú nástroje na vzdelávanie v oblasti sociálnych inovácií  formou hackathonov, inkubačných, akceleračných, mentoringových a osvetových programov, ale aj sieťovanie, vytváranie priestoru na výmenu skúsenosti a dobrej praxe a podporu medzisektorovej spolupráce.

Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie

MPSVR SR je aktuálne zapojené do nadnárodného projektu Social Innovation Plus – Competence Centres (SI PLUS), financovaného z prostriedkov programu EÚ „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“ s cieľom vybudovať podpornú infraštruktúru pre rozvoj sociálnych inovácií.

V rámci projektu v súčasnosti vzniká Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie, ktoré má podporiť zavádzanie sociálnych inovácií na Slovensku a výmenu poznatkov medzi partnermi projektu z Rakúska, Maďarska a Bulharska. Centrum sa stane centrálnym kontaktným bodom pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec, mimovládne a miestne organizácie, ktorého cieľom bude posilňovať partnerstvá, sieťovať a budovať kapacity v oblasti sociálnych inovácií.

Očakávania a výzvy

„Od realizácie priority Sociálne inovácie a experimenty Programu Slovensko očakávame zavedenie systému podpory sociálnych inovácií v ich jednotlivých vývojových fázach, tak na národnej, ako aj regionálnej úrovni. Od samotnej podpory konkrétnych inovatívnych projektov sa očakáva zavedenie nových nástrojov v oblasti sociálneho začlenenia a podpore zamestnávania znevýhodnených osôb, ako aj nové a aktivizujúce metódy v oblasti vzdelávania, ktoré v najlepšom možnom scenári povedú až k zavedeniu systémových zmien“ konštatuje na záver M. Jakubecová.

Pre Slovensko to bude jedinečná príležitosť pre komplexnú podporu a rozvoj ekosystému sociálnych inovácií a zároveň úloha pre zainteresovaných aktérov spoločne nastaviť podmienky čerpania finančných prostriedkov tak, aby reflektovali špecifiká tejto oblasti. „Veľkou výzvou bude najmä nastavenie správneho rámca, ktorý pomôže efektívne a cielene čerpať finančné prostriedky z ESF+ a tiež prenos existujúcich alebo nových inovatívnych prístupov riešiacich spoločenské problémy a ich následné zapracovanie do národnej legislatívy, čo prispeje k systémovým zmenám“ dopĺňa svoju kolegyňu Matúš Tluščák, manažér programovania Sekcie fondov EÚ, MPSVR SR.[1] Najmä finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+)

[2] Program Slovensko 2021 – 2027 (pôvodný pracovný názov Operačný program Slovensko) je spolu s Partnerskou dohodou súčasťou eurofondového investičného plánu pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Gestorom prípravy tohto strategického dokumentu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

[3] Európske štrukturálne a investičné fondy

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]