Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Diskutovali sme o podpore opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z budúcich fondov EÚ

09. 10. 2019

Koncom septembra sme v Košiciach zorganizovali dve podujatia zamerané na diskusiu o možnostiach podpory opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z fondov EÚ. Podujatia sú súčasťou projektu Partnerstvo 3, ktorého cieľom je podporovať participáciu a otvorené riadenie fondov EÚ. Podujatia sú pokračovaním spolupráce s Ministerstvom životného prostredia a otvárajú diskusiu k novému programovému obdobiu fondov EÚ na roky 2021 - 2027.

Prečo adaptácia? Negatívne dopady zmeny klímy sa začínajú prejavovať aj na Slovensku. Európska komisia vo februári 2019 upozornila, že Slovensko aj naďalej trpí v dôsledku sucha, povodní a škôd, ktoré povodne spôsobili v oblasti hospodárstva a infraštruktúry. Preto odporučila Slovensku, aby sa v novom programovom období fondov EÚ zameralo na adaptáciu na zmenu klímy, prevenciu rizika a odolnosť voči katastrofám, pričom preferované majú byť preventívne a prírode blízke riešenia[1].

Na verejnom seminári v stredu 25.9.2019 sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov ministerstiev zodpovedných za riadenie operačných programov fondov EÚ, expertov z MNO, akademických inštitúcií a samospráv. Na seminári sme predstavili širokú škálu adaptačných opatrení a spoločne sme formulovali odporúčania pre podporu efektívnych a realizovateľných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy v súlade s odporúčaniami Európskej komisie na obdobie r. 2021 - 2027.

Osobitný priestor dostalo predstavenie existujúcich výziev na podporu adaptačných opatrení z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP) a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), a následný zber podnetov ku výzve na podporu vodozádržných opatrení v intraviláne miest a obcí z OPKŽP. Veríme, že tieto podnety a príklady dobrej praxe môžu priniesť zatraktívnenie ponúkanej podpory a rozšírenie možností na podporu vodozádržných opatrení v budúcnosti.

Na seminár sme vo štvrtok 26.9. nadviazali pracovným stretnutím vybraných expertov a skúsených realizátorov adaptačných opatrení so zástupcami Ministerstva životného prostredia zodpovednými za riadenie OPKŽP. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o tom, ako by bolo možné podporovať komplexné, efektívne a udržateľné adaptačné opatrenia a ako sa vyhnúť problémom identifikovaným v súčasnom programovom období 2014 – 2020.

Výstupy oboch podujatí spracujeme do podoby zoznamu opatrení, ktorý následne zašleme na jednotlivé ministerstvá na pripomienkovanie. Potom uskutočníme internú odbornú oponentúru navrhovaných opatrení a následne návrhy zašleme na CKO.

Výstupy z podujatia a prezentácie:


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]