Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Pokračujeme v hľadaní riešení pre lepšiu zrozumiteľnosť komunikácie v eurofondoch

04. 12. 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sme v Bratislave zrealizovali dve fokusové skupiny pre zástupcov prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov MNO. Ich cieľom bolo zbierať od účastníkov vstupy hodnotiace zrozumiteľnosť textov, s ktorými musia ako príjemcovia podpory z fondov EÚ pracovať.

Na fokusových skupinách sme za pomoci zástupcov prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov MNO analyzovali vybrané kapitoly z príručiek operačných programov Efektívna verejná správaĽudské zdroje. Prijímatelia sa často boria s príručkami rôznych operačných programov a majú problémy s ich výkladom, čo spôsobuje neistotu a vytvára veľký objem nadpráce a komunikácie so zástupcami ministerstiev.

Podujatia boli rozdelené do dvoch blokov. V prvom bloku hodnotili účastníci zrozumiteľnosť pasáží predložených textov. V druhom bloku prišla na rad spoločná diskusia a hodnotenie textov, z ktorej vzišli podnetné odporúčania, ako napríklad potreba:

  • prehľadnejšej štruktúry príručiek (napr. podľa pozície v projektovom tíme),
  • lepšej časovej následnosti bodov,
  • väčšieho množstva príkladov pri finančných veciach,
  • kratších formulácií viet a pod.

Tieto fokusové skupiny nadviazali na podobné stretnutia o zrozumiteľnosti textov so štátnymi zamestnancami, o ktorých si môžete prečítať na tomto mieste. Všetky fokusové skupiny sme realizovali v rámci projektu Partnerstvo 3 a pokračujeme v zbere dát od užívateľov textov, aby sme mohli navrhovať úpravy týchto textov.

Výstupy všetkých fokusových skupín spracujeme do komunikačno-štylistickej príručky, ktorá bude určená pre štátnych zamestnancov a autorom textov.

V súčasnosti pracujeme na spracovaní prepisov z audiozáznamov z týchto fokusových skupín a takisto na príprave odporúčaní pre lepšiu zrozumiteľnosť analyzovaných dokumentov. Naše odporúčania budú predložené metodikom z Centrálneho koordinačného orgánu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na Riadiace orgány spomínaných operačných programov. Ich zástupcovia musia preveriť, či štylistické a jazykové úpravy nezmenia legislatívny význam textov.

Ak sa podarí dokázať, že aj technicky zložité a právne záväzné texty je možné formulovať jednoduchšie a zrozumiteľnejšie a dať dokumentom prehľadnejšiu štruktúru, bude to veľký krok vpred. 

Nami realizované fokusové skupiny sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a všetci zúčastnení potvrdili zrozumiteľnosť textov a komunikácie ako zásadnú výzvu. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prejavilo záujem o budovanie kapacít svojich zamestnancov v tejto oblasti. Preto uvažujeme, ako bude možné rozšíriť aj naše vlastné kapacity v tejto téme.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]