Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj - 14. týždeň 2018

12. 04. 2018

logo uradu

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Hľadáme finančného manažéra alebo finančnú manažérku

Do nášho pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030 hľadáme skúseného finančného manažéra alebo finančnú manažérku. Čo všetko je v náplni práce, aj aké skúsenosti by mal náš nový kolega alebo kolegyňa mať, si prečítajte na našom webe.  

Otvorili sme Akadémiu aktívneho občianstva

V rámci národného projektu Participácia sme dňa 14. marca 2018 spustili novú vzdelávaciu iniciatívu Akadémia aktívneho občianstva. Akadémia predstavuje otvorenú vzdelávaciu platformu pre vysokoškolských študentov a aktívnych občanov, ktorú zastrešujeme v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Škola aktívneho občianstva v roku 2018 ponúkne cyklus min. desiatich prednášok a tréningov, ktoré sa budú konať na pravidelnej mesačnej báze. Prvá prednáška s názvom „Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných?“ sa realizovala v spolupráci s Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viac o priebehu prednášky sa dočítate na našom webe.

Týždeň otvoreného vzdelávania tento rok aj na Slovensku

15. marca 2018 sme v rámci medzinárodného Týždňa otvoreného vzdelávania zorganizovali pracovné stretnutie, na ktorom sme spojili tých, ktorí sa každodenne stretávajú s touto témou na strane štátu ako tvorcovia vzdelávacích zdrojov alebo vzdelávajúci pedagógovia (zástupcovia ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie, Metodicko-pedagogické centrum, Centrum vedecko-technických informácií SR), s tými, ktorí sa tejto problematike venujú a stretávajú priamo v školách (predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií, vydavatelia, zástupcovia pedagogických fakúlt, aktívni učitelia). Hlavnými témami stretnutia bolo predstavenie pripravovaného Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu z dielne ministerstva školstva, podpora tvorby nových vzdelávacích zdrojov a vzdelávanie budúcich a súčasných pedagógov k využívaniu týchto vzdelávacích zdrojov. Výstupy stretnutia si môžete prečítať v záverečnej správe na našom webe.

Participatívny rozpočet v hre aj v praxi

Mesto Hlohovec dňa 20. marca 2018 oficiálne spustilo pilotný ročník participatívneho rozpočtu. Pri tejto príležitosti sa v meste uskutočnilo úvodné verejné stretnutie s obyvateľmi, na ktorom zúčastnení diskutovali o návrhoch projektoch v štyroch tematických skupinách. Ktoré to boli a ako celé stretnutie prebiehalo, sa dozviete na našom webe.

Hneď druhý deň, 21. marca 2018 sme na našom úrade po prvýkrát otestovali spoločenskú hru o participatívnom rozpočtovaní, na ktorej v rámci NP Participácia pracujeme od začiatku roka. Jej základným cieľom je rozšíriť povedomie o participácií a procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi a umožniť žiakom a študentom základných a stredných škôl po celom Slovensku podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu fiktívneho mestečka na hracom pláne. Výstupy z prvého testovania nájdete na našom webe.

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom odzneli na konferencii v Čechách

V dňoch 20. – 21. marca 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej odbornej konferencie zameranej na rozvoj dobrovoľníctva v Českej republike, na ktorej sme odprezentovali postoj Slovenska k tejto téme, predovšetkým inštitucionálne umiestnenie dobrovoľníctva, súvisiacu legislatívu a financovanie a taktiež úlohy vyplývajúce z aktuálneho Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku týkajúcich sa dobrovoľníctva. Krátky sumár z konferencie si môžete prečítať na našom webe.

Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Zároveň prebiehal aj proces pripomienkovania Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Na jej vypracovaní sa podieľame aj my v pracovnej skupine zloženej zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl a akademickej obce. Návrh koncepcie nájdete na našom webe.

Rada vlády SR pre MNO prijala uznesenie k spoločenskej situácii

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO. K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie na Slovensku. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie situácie a odmietli šírenie konšpirácií o mimovládnych organizáciách. Uznesenie ako aj zvyšné body zasadania nájdete na našom webe.

Projekt technickej pomoci Partnerstvo v marci nezaháľal

V marci sme v rámci projektu technickej pomoci Partnerstvo zrealizovali 5 workshopov. Hneď 2. marca 2018 sa na Bôriku sa stretlo 40 ľudí z MNO zo sociálnej oblasti spolu so zástupcami ministerstva práce, zodpovednými za prípravu výziev v OP Ľudské zdroje. Mapovali oblasti, ktoré je potrebné a možné podporiť a hovorili o hlavných prekážkach pri čerpaní a implementácii projektov a pri uchádzaní sa o peniaze pri aktuálnych výzvach. Na workshop by mala nadviazať spolupráca na príprave nových výziev.

8. marca 2018 sme pokračovali workshopom k téme odborného hodnotenia a výberu projektových žiadostí. Zúčastnení zástupcovia riadiacich orgánov z ministerstva životného prostredia, ministerstva práce a ministerstva hospodárstva a zástupcovia Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) prezentovali a diskutovali o  výsledkoch prieskumu medzi hodnotiteľmi, ako aj o skúsenostiach s procesom hodnotenia a výberu projektov s pohľadu rezortov.

12. marca 2018 sme zorganizovali stretnutie expertov z MNO a odborníkov z CKO a ministerstiev na tému synergií, čiže ako na seba navzájom jednotlivé programy fondov EÚ reflektujú, a aké sú podmienky a prekážky pre systémovú podporu tém, ktoré svojou povahou presahujú hranice jednotlivých programov. Medzirezortná, ale aj vnútrorezortná koordinácia a absencia manažérskeho prístupu k riadeniu fondov EÚ sa ukazujú ako jeden z kľúčových problémov.

19. marca 2018 sme opäť spojili expertov z MNO a odborníkov z CKO a ministerstiev na tému informácie, transparentnosť a monitorovanie EŠIF. Prezentovali a diskutovali sme o dostupnosti dát, užívateľnosti webstránok a ich prístupnosti pre zrakovo znevýhodnených. Riešili sme tému kompetencií monitorovacích výborov a hovorili o tom, ako by mala vyzerať komunikácia a zdieľanie informácií.

Posledný zo série workshopov sa uskutočnil 20. marca. Experti z MNO a odborníci z CKO a ministerstiev diskutovali o téme participatívna tvorba výziev. Počas workshopu sme prezentovali návrh modelu participatívnej tvorby výziev a diskutovali na témy, ako sú legitimita a efektivita procesu, konflikt záujmov, metodika participácie.

Marec sme ukončili v Banskej Bystrici na stretnutí expertov MNO aktívnych na projekte. Analyzovali sme uplynulý rok a plánovali do budúcna, hovorili sme o pretavení našich zistení do konkrétnych nástrojov, návodov a príručiek pre ministerstvá, ktoré by zvýšili participatívnosť a transparentnosť fondov EÚ, o príprave nových fondov po roku 2020 a o tom, ako by mal vyzerať vzťah prijímateľ – donor a ako by mala vyzerať kontrola výsledkov projektov a naozajstné administratívne zjednodušovanie.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 558 kB)  Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]