Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 15. - 17. týždeň

30. 04. 2018

logo

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Hodnotíme plnenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

12. apríla 2018 sme stretnutím koordinačnej skupiny zástupcov jednotlivých rezortov štátnej správy odštartovali proces tvorby strednodobej hodnotiacej správy plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019. Na príprave správy, ktorá by mala vzniknúť do 31. júla 2018 sa bude podieľať koordinačná skupina, členovia pracovných skupín, ktorí Akčný plán 2017-2019 pripravovali a vedia zhodnotiť kvalitatívny progres v jednotlivých úlohách a priestor dostane aj verejnosť. Všetky informácie o priebehu tvorby budeme zverejňovať na našom webe, facebooku a na on-line platforme Trello.

Nadviazali sme spoluprácu s Trnavskou univerzitou

V piatok 13. apríla 2018 sme sa stretli s dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD. Na stretnutí sme rokovali najmä o vzájomnej spolupráci na národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Rokovali sme aj o ďalších možnostiach spolupráce, napríklad formou seminárov pre študentov Trnavskej univerzity o zaujímavých otázkach ako účasť verejnosti na tvorbe právnych predpisov, oznamovanie protispoločenskej činnosti, otvorené vzdelávanie, či otvorená veda. O všetkých podujatiach budeme informovať na našom webe aj facebooku.

Hľadáme výskumníkov alebo výskumníčky

V rámci NP Participácia hľadáme výskumníkov alebo výskumníčky, ktorí budú skúmať a hodnotiť procesy tvorby verejných politík participatívnym spôsobom. Vašou úlohou bude predovšetkým pripraviť, realizovať a spracovať rozhovory s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenou verejnosťou s cieľom získať informácie o procesoch tvorby verejnej politiky participatívnym spôsobom. Viac informácií o pozícii nájdete na našom webe.

Rozbieha sa implementácia prvého balíka projektov MNO z OP EVS

Ako sme už informovali, po vyhodnotení 1. kola výziev pre MNO z operačného programu Efektívna verejná správa bolo schválených 66 projektov. Riadiaci orgán pripravil pre prijímateľov školenia v Bratislave a v Banskej Bystrici, ktorých cieľom bolo priblížiť postupy pri realizácii projektov, pravidlá finančného riadenia a publicity. Všetkým prijímateľom držíme palce pri úspešnom napĺňaní projektov.

Pre ostatných dávame do pozornosti termín 21. mája 2018, kedy je uzávierka 2. kola dvoch výziev:

  1. Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2)
  2. Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5)

Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie ILIDE 2018 (Innovative Library in Digital Era)

V dňoch 16. – 18. apríla 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie ILIDE, na ktorej odzneli príspevky z celého sveta k témam archivácie a digitalizácie, inováciám vo vede a technike a ich prepojení na prácu knižníc či k otvorenému prístupu k výsledkom vedy a výskumu, ktorý je súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku. Veľmi podnetnú prezentáciu mala zástupkyňa Oxfordskej univerzitnej knižnice, ktorá predstavila schopnosti, ktorými by mali v súčasnosti disponovať knihovníci prípadne archivári. Výstupmi z tejto prezentácie sa môžu inšpirovať napríklad aj naše inštitúcie vzdelávajúce budúcich a súčasných knihovníkov.

Na problematiku otvoreného prístupu k výsledkom vedy a techniky z pohľadu výskumníkov veľmi zaujímavo upozornila zástupkyňa Univerzitnej knižnice južného Dánska. V roli výskumníka nás previedla celým procesom tvorby výskumu a s bariérami, ktoré mu bránia jednoducho zverejniť svoje výstupy.

Kontaktná kancelárie pre Open Access Centra vedecko-technických informácií SR pripravila 19. apríla 2018 tiež workshop pre slovenských vydavateľov vedeckých publikácií a časopisov a pre knihovníkov na tému otvoreného prístupu k výsledkom  vedeckého výskumu.

Diskutovali sme o GDPR

V utorok 17. apríla 2018 sme ako partnerská organizácia vystúpili na konferencii „Open Data a GDPR“ organizovanej týždenníkom Trend a spoločnosťou FinStat. Predmetom konferencie bol vzťah otvorených dát a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ako ovplyvní zverejňovanie a používanie otvorených dát. Prezentácie aj záznam z panelovej diskusie nájdete spolu s ďalšími informáciami na našom webe.  

Predstavili sme spoločenskú hru o participatívnom rozpočte

Na základných a stredných školách v Bratislave sme spustili testovanie spoločenskej hry, ktorá vysvetľuje procesy participatívneho rozpočtovania. V rámci konferencie „Samospráva pre ľudí: Informácie, priestory, peniaze“ v Hlohovci (ktorá sa kona v dňoch 20—22. apríla 2018), sme do testovania zapojili i odbornú verejnosť a vyskúšali sme ju spolu s občianskymi aktivistami a zástupcami miest a obcí, ktoré sa venujú participatívnemu rozpočtovaniu. Spoločenská hra o participatívnom rozpočte je doskovo-zážitková hra, ktorá bude slúžiť ako vzdelávací nástroj pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Jej cieľom je zážitkovou formou vzbudiť záujem mladých ľudí o mesto, v ktorom žijú a objasniť im úlohu participácie v demokratickom rozhodovaní.

Hovorili sme o otvorenom softvéri vo verejnej správe

Na IT konferencii Bratislava OpenCamp 2018 sme prezentovali a diskutovali o zavádzaní otvoreného softvéru do prostredia verejnej správy. Tejto téme sa venujeme v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a odborná verejnosť sa v súčasnosti môže vyjadriť aj k štúdii možností, výhod a nevýhod použitia otvoreného softvéru a iných licenčných modelov v štátnej správe, ktorú pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Diskutovali sme o prioritách Agendy 2030

V utorok 24. apríla 2018 sme sa v Bratislave zúčastnili v poradí tretieho stretnutia komory zainteresovaných mimovládnych aktérov Agendy 2030. Náš úrad od začiatku tvorby národných priorít pre Agendu 2030 presadzuje procesy, ktoré sú otvorené účasti občianskej spoločnosti. Cieľom stretnutia komory bolo diskutovať o konečnej podobe tematických priorít a k nim prislúchajúcich hlavných výziev. Tieto boli tvorené mimovládnymi expertmi počas dva mesiace trvajúcich konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti. Viac informácií o stretnutí a ďalšie podrobnosti o procese a o prioritách Slovenska pre Agendu 2030 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zúčastnili sme sa odovzdávania ocenení za zásluhy v oblasti ľudských práv na Veľvyslanectve USA na Slovensku

V stredu 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien za prínos v oblasti ľudských práv na Slovensku.  Z rúk veľvyslanca USA na Slovensku j.e. Adama Sterlinga si cenu Human Rights Award prevzal teológ Ondrej Prostredník za ochranu menšín na Slovensku.  Zakladateľka a riaditeľka Centra Slniečko v Nitre Mariana Kováčová bola za dlhoročnú pomoc obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania ocenená Women of Courage Award a ocenenie Transparency Award dostal in memoriam Ján Kuciak. Na jeho počesť bude toto ocenenie niesť jeho meno. Viac informácií nájdete na stránke veľvyslanectva USA. 

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 476 kB)  Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]