Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 31. – 32. týždeň 2017

10. 08. 2017

logo

Rozporové konanie k novele zákona o sociálnych službách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu novely zákona o sociálnych službách viacerými pripomienkami, z toho dvoma zásadnými. Prvá smerovala k udržaniu podmienok pre participatívne procesy, druhá k postaveniu neverejných poskytovateľov v systéme služieb. Na rozporovom konaní vedenom štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom sa za ÚSV ROS zúčastnili splnomocnenec vlády Martin Giertl a Bruno Konečný. Okrem vlastných pripomienok sme podporil pripomienky, ktoré vzniesla nadácia SOCIA a spolu s ňou viaceré mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú. Po diskusii boli rozpory z pripomienok odstránené konsenzom. V diskusii zaznela požiadavka na posilnenie kapacít samosprávy v oblasti participatívnych procesov, ktoré je základom komunitného plánovania.  Pripomienky, ktoré sme vzniesli, nájdete tu. 

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov

ÚSVROS  sa zapojil do  MPK k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. V rámci uvedeného návrhu zákona sme uplatnili pripomienky, z ktorých za najdôležitejšia je považovaná tá, ktorá smeruje k zachovaniu možnosti poskytovať pomoc obetiam čo najširšiemu okruhu potenciálnych poskytovateľov, najmä však MNO, ktoré takýto druh pomoci dlhodobo poskytujú. Pripomienky, ktoré sme vzniesli, nájdete tu. 

Pracovná skupina k príprave novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. Zákon o whistlebloweroch)

ÚSV ROS je oficiálne od 3. augusta členom pracovnej skupiny vytvorenej pri Úrade vlády SR k príprave novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon vznikol na základe úlohy z akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013, bližšie informácie nájdete na tomto mieste. Okrem nás sú členmi pracovnej skupiny mimovládne organizácie Transparency International, Zastavme korupciu a Aliancia Fair Play. V pracovnej skupine sa budeme snažiť, aby pripravovaná novela zákona priniesla efektívnejší systém oznamovania protispoločenskej činnosti a vyššiu ochranu jej oznamovateľov a o pokroku vás budeme pravidelne informovať. 

Stretnutia pracovných skupín k financovaniu mimovládnych organizácií

Od utorka 25. júla sa na úrade splnomocnenca konajú pravidelné stretnutia štyroch pracovných skupín zložených z predstaviteľov štátnej správy, samospráv a mimovládneho sektora. Cieľom skupín je reagovať na výzvy, problémy a návrhy vo všetkých oblastiach financovania mimovládnych organizácií, ktoré MNO sformulovali počas stretnutí s predstaviteľmi úradu na jar tohto roku. Problematika financovania MNO patrí k úlohám definovaných v Akčnom pláne Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti pre roky 2017 – 2018. Priebežné informácie o práci pracovných skupín budeme prinášať na našej podstránke Ekonomika MNO.

Úradná desiata s Komorou mimovládnych organizácií na úrade splnomocnenca

Od júla organizuje ÚSV ROS neformálne stretnutia s predstaviteľmi Komory mimovládnych organizácií a ďalšími mimovládnymi organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. V poradí druhé stretnutie splnomocnenca so zástupcami MNO sa v priateľskej atmosfére konalo v utorok, 1. augusta 2017. Nosnou témou diskusie boli sociálne služby, aj z dôvodu práve prebiehajúceho legislatívneho procesu k novele zákona. Témy, akými sú spôsob formulácie hodnoty sektora pre spoločnosť, postavenie subjektov MNO vo vzťahu k spoločnosti aj k verejnej správe, práca s predstaviteľmi médií a tiež financovanie, sa taktiež týkajú aj oblasti rozvojovej pomoci a ľudských práv, športu, kultúry, regionálneho a lokálneho rozvoja. Práve téma hodnoty občianskej spoločnosti, ktorá rezonuje v okolitých štátoch, nemá byť témou sebaobhajoby ale budovania sebavedomia a rešpektu občana, občianstva aj občianskej spoločnosti. 

Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity

Splnomocnenec vlády Martin Giertl sa vo štvrtok, 3. augusta stretol so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, Ábelom Ravaszom. Splnomocnenci spoločne diskutovali predovšetkým o možnostiach posilnenia kapacít malých mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú integrácii Rómov. Jedným z riešení je hľadanie možností cez existujúce vyhlásené výzvy  OP EVS zamerané na posilnenie občianskej informovanosti a participácie.   

Praktický workshop k problematike tzv. protischránkového zákona a registra partnerov verejného sektora

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a výkonný riaditeľ Open Government Partnership (OGP) Sanjay Pradhan sú hostiteľmi medzinárodného workshopu k problematike protischránkového zákona a registru partnerov verejného sektora. Workshop sa uskutoční dňa 7. septembra 2017 v Bratislave a jeho cieľom je podporovať medzinárodnú výmenu skúseností v oblasti vytvárania účinných registrov partnerov verejného sektora. Ambíciou workshopu je navrhnúť konkrétne praktické kroky k vytvoreniu optimálneho medzinárodného rámca v tejto oblasti.

V nadväznosti na túto konferenciu organizujeme medzinárodné pracovné stretnutie s kontaktnými osobami pre OGP témy z viacerých krajín, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2017. O výstupoch medzinárodného workshopu a pracovného stretnutia budeme informovať na našej webstránke.

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre MNO, ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ. Príručku v elektronickej verzii zverejníme na našej webstránke, v tlačenej verzii je v obmedzenom množstve dostupná v sídle ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 460 kB)  Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]