Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 35. - 37. týždeň 2017

15. 09. 2017

 .

Prvé hodnotiace kolo výziev z OP Efektívna verejná správa pre mimovládne neziskové organizácie uzavreté

V prvom kole výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktoré malo uzávierku 21. augusta 2017, bolo podaných 116 projektov. V nich mimovládne organizácie žiadajú spolu viac ako dvojnásobok financií, ktoré riadiaci orgán vie rozdeliť. Teší nás záujem MNO o témy výziev a tiež fakt, že ich administratívna náročnosť projektov neodradila pripraviť projekty. Riadiaci orgán v súčasnosti predložené projekty vyhodnocuje z hľadiska vecnej správnosti, potom bude nasledovať hodnotenie nezávislými  hodnotiteľmi. Viac informácií nájdete na webstránke OP EVS, alebo na webstránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) na tomto mieste.

Spokojnosť účastníkov s infoseminármi k výzvam OP EVS

Za mnohými projektmi, ktoré boli podané v rámci dopytových výziev z OP EVS, nepochybne stojí aj séria desiatich infoseminárov, ktoré ÚSV ROS zorganizoval v spolupráci s riadiacim orgánom OP EVS a regionálnymi informačnými centrami Centrálneho koordinačného úradu po celom Slovensku. Vďaka výsledkom prieskumu spokojnosti účastníkov infoseminárov môžeme konštatovať, že až 98% zúčastnených považovali obsahové aj administratívne informácie o výzvach pre MNO, ktoré na školeniach odzneli, za dostatočné alebo skôr dostatočné. Získaná pozitívna spätná väzba môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatné riadiace orgány pri informovaní o pripravovaných alebo spustených výzvach. Celé hodnotenie je dostupné na našej webstránke.

Praktický workshop k problematike tzv. protischránkového zákona a registra partnerov verejného sektora a pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a výkonný riaditeľ Open Government Partnership (Iniciatíva pre otvorené vládnutie – OGP) Sanjay Pradhan hostili vo štvrtok 7. septembra 2017 medzinárodný workshop k problematike protischránkového zákona a registra partnerov verejného sektora. Počas celého dňa prebiehali diskusie o právnych ukotveniach verejných registrov, ale aj o veľmi konkrétnych výzvach, ktoré register partnerov verejného sektora prináša v každodennej implementácii.

Na celodennú konferenciu nadväzovalo medzinárodné pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP témy, ktoré zorganizoval ÚSV ROS v piatok 8. septembra 2017. Účastníci workshopu z ôsmich krajín si vymenili skúsenosti s tvorbou akčných plánov OGP v jednotlivých krajinách, predstavili najzaujímavejšie záväzky a diskutovali o spôsoboch, ako zvýšiť povedomie o OGP vo svojich krajinách. Pridanou hodnotou boli expertné prednášky na tému otvorených zmlúv štátnych či samosprávnych inštitúcií – o slovenskom príklade s účastníkmi diskutoval riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš. Neziskovú organizáciu Open Contracting Partnership, ktorá poskytuje vládam pomoc v téme otvorených zmlúv, predstavil Karolis Granickas. Thom Townsend z kancelárie premiérky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa podelil o britskú skúsenosť so zverejňovaním zmlúv. Zástupcovia OGP zúčastnením bližšie predstavili fungovanie nezávislého hodnotiaceho mechanizmu napĺňania akčných plánov OGP a nové štandardy participácie počas celého dvojročného OGP cyklu. Viac informácií o pracovnom stretnutí aj jednotlivé materiály sú dostupné na našej webstránke.

Stretnutie s predstaviteľmi protimonopolného úradu o štátnych dotáciách

V piatok, 8. septembra sme sa stretli s predstaviteľmi Protimonopolného úradu s cieľom otvoriť diskusiu o štátnej pomoci vo vzťahu k eurofondom aj financovaniu MNO. Ujasnenie toho, čo je možné považovať za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, a teda sa na ne nevzťahujú obmedzenia platiace pre štátnu pomoc, je dôležité z hľadiska dobrého nastavenia financovania mimovládnych neziskových organizácií. Viac sa o reforme financovania aktivít MNO dozviete na našej webstránke.

Financovanie MNO

ÚSV ROS pokračuje v realizovaní aktivít smerujúcich k zmene vo financovaní MNO. Okrem tradičných pravidelných zasadnutí pracovných skupín sme absolvovali paralelné stretnutia k špecifickým témam ako napríklad k schéme štátnej pomoci alebo individuálne stretnutie so zástupcami ministerstva financií SR ohľadom návrhov pracovných skupín na úpravy v oblasti dotácií. Práca pracovných skupín sa pomaly blíži k záveru, pričom ich výstupy budú prezentované na workshopoch organizovaných po celom Slovensku.  

Diskusia o Agende 2030 na úrade splnomocnenca

V utorok 5. septembra sa na pôde ÚSV ROS konala v rámci stretnutí s MNO diskusia o Agende 2030 z dielne OSN. O jej vnútroštátnej implementácii rozprávali predstavitelia Odboru koordinácie Agendy 2030, zriadeného na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V  diskusii sa účastníci z občianskej spoločnosti pýtali na konkrétne formy implementácie Agendy 2030 na Slovensku, ale prišli aj s návrhmi tém, ktoré by mali národné priority obsahovať. Veríme, že toto stretnutie bude viesť k intenzívnej spolupráci medzi štátnou správou a občianskou spoločnosťou a vyústi do reálneho stanovenia a následného plnenia cieľov Agendy 2030. Materiály týkajúce sa Agendy 2030 sú dostupné na našej webstránke.

Stretnutie projektového tímu projektu Partnerstvo

V stredu 6. septembra sa stretli experti zapojení do projektu Partnerstvo s cieľom prediskutovať doterajší priebeh projektu, predstaviť hlavné výstupy svojej práce a naplánovať aktivity do konca roku 2017. Experti v oblasti informovania a komunikácie predstavili výsledky hodnotenia infoseminárov k eurofondovým výzvam pre MNO, ktoré náš úrad spoluorganizoval. Sociologička Tina Gažovičová prezentovala výsledky prieskumu medzi členmi monitorovacích výborov eurofondových programov o tom, ako vnímajú svoju úlohu a možnosti ovplyvňovať plnenie cieľov týchto programov. Martina Pulíková zhrnula spoluprácu s ministerstvami pri príprave výziev na predkladanie eurofondových projektov. Sľubne sa rozbieha práca na ďalších dôležitých témach, ako sú spôsoby spolufinancovania projektov, globálne granty, či nastavenie štátnej pomoci. Začali sme diskusiu o tom, ako by mali ministerstvá komunikovať so žiadateľmi o podporu a ako by im mali pomáhať.

Otvorenie diskusie o in-kind financovaní a globálnych grantoch

V piatok 8. septembra sme na pôde ÚSV ROS zorganizovali úvodné stretnutie expertov z MNO so zástupcami Ministerstva práce zodpovednými za riadenie operačného programu Ľudské zdroje. Z tohto eurofondového programu je podporovaná široká paleta sociálnych služieb a projektov v oblasti boja proti sociálnemu vylúčeniu, nezamestnanosti a chudobe. Jedným z kľúčových prijímateľov podpory sú práve aj MNO, preto sme na stretnutí otvorili tému spolufinancovania projektov nefinačne, čiže tzv. in-kind vkladmi. Nemenej kľúčovou témou bolo ohodnotenie dobrovoľníckej práce. Zúčastnení sa zhodli, že najvhodnejší spôsob je výpočet hodnoty vychádzajúci z priemernej hrubej mzdy podľa tried zamestnaní. Dôležité bude zistiť, ako s týmto spolufinancovaním pracovať v prostredí fondov EÚ. Úrad preto plánuje zorganizovať stretnutie na pôde Centrálneho koordinačného úradu (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu), ktorý je zodpovedný za nastavenie pravidiel pre fondy EÚ.

Predstavenie pilotného projekt NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom

Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ a odborný garant pilotného projektu Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske bude mať v rámci festivalu Ekotopfilm prednášku s diskusiou o domácnosti bez odpadov. Projekt patrí do pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je súčasťou národného projektu realizovaného na ÚSV ROS.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 21. septembra 2017 od 18:00 v 3D kine Partizánske na ulici Generála Svobodu 1141/3. Viac informácií k prednáške nájdete na webstránke festivalu Ekotopfilm.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 188 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]