Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj jún - júl 2018

03. 08. 2018

logo

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Mapovali sme požiadavky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu

19. júna 2018 sme v spolupráci s Nadáciou Pontis organizovali dve fokusové skupiny zamerané na mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú vede a vzdelávaniu. Cieľom fokusových skupín bolo zistiť záujem organizácií o podporu z verejných zdrojov a  naformulovať podmienky prípadnej podpory. Stretnutie zároveň slúžilo na zmapovanie aktívnych organizácií v jednotlivých problematikách a otvorilo priestor na vzájomnú spoluprácu.

Splnomocnenec diskutoval na Zaježovej so študentmi Sokratovho inštitútu

Pri príležitosti ukončenia školského roku v rámci Sokratovho inštitútu diskutoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spolu s ochranárom Erikom Balážom, kandidátkou na prezidenta SR Zuzanou Čaputovou a kandidátom na primátora mesta Bratislava Matúšom Vallom o tom, prečo aktivisti vstupujú do politiky. Celú diskusiu si môžete pozrieť na facebooku Sokratovho inštitútu.

Pokračujeme s projektom partnerstvo

V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sme na ÚSV ROS vytvorili priestor pre pokračovanie aktivít expertov z MNO, ktorý sa venuje na problémom a výzvam fondov z EÚ. V najbližších mesiacoch sa v rámci projektu zameriame na posilnenie kapacít jednotlivých ministerstiev, otvorenie a efektívne nastavovanie podmienok podpory či zlepšovania zrozumiteľnosti  pri poskytovaní informácií o fondoch EÚ verejnosti. V rámci aktivít budeme pokračovať v organizovaní podujatí k jednotlivým témam, pripravíme praktické návody a príručky pre ministerstvá a odporúčania pre štátne inštitúcie aktuálne nielen pre toto programové obdobie, ale aj pre prípravu nového programového obdobia. Projektom nadväzujeme na to, čo sme pripravili počas projektu Partnerstvo I, o jednotlivých aktivitách a výstupoch si môžete prečítať na našom webe.

Ministerka vnútra sa stretla s členmi Komory pre mimovládne neziskové organizácie

10. júla 2018 sa za účasti splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla stretla ministerka vnútra Denisa Saková s členmi Komory pre mimovládne neziskové organizácie. Na stretnutí ocenila prácu, ktorú mimovládne neziskové organizácie vykonávajú a vyjadrila podporu pripravovanému návrhu registra mimovládnych neziskových organizácií. Viac informácií nájdete na webe ministerstva vnútra.

Navštívili sme Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach

11. júla 2018 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia  s prodekankou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Reginou Hučkovou, PhD.  Na stretnutí sme diskutovali o nadviazaní spolupráce na vzdelávacích aktivitách, o zastrešení pozitívnej informovanosti študentov právnickej fakulty o témach zameraných na rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj o vytvorení možností aktívneho zapájania sa do tvorby právnych predpisov.

V súvislosti s realizáciou národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizujeme v partnerstve  s Odborom prevencie kriminality MV SR by sa daná spolupráca mohla pretaviť aj do vytvorenia tzv. právnych kliník. Tie by umožňovali študentom a študentkám PF UPJŠ dosahovať prostredníctvom klinického vzdelávania prepojenie teoretických poznatkov a informácií z oblasti trestného práva s reálnou praxou.

So štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme diskutovali o otvorenom vzdelávaní

12. júla 2018 sme diskutovali so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Petrom Krajňákom o úlohách týkajúcich sa kapitoly otvorené vzdelávanie a otvorená veda v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Štátny tajomník potvrdil dôležitosť problematiky sprístupnenia vzdelávacích zdrojov, ktoré vzniknú z verejných zdrojov verejnosti. Na nasledujúcom stretnutí pracovnej skupiny k otvoreným vzdelávacích zdrojom a otvorenej vede za účasti predstaviteľov z MŠVVaŠ, expertov na tému, mimovládnych organizácií a úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), ktoré sa bude konať 21. augusta sa sústredíme na progres v plnení záväzkov týkajúcich sa otvoreného vzdelávania. O stretnutí informovalo aj MŠVVaŠ na svojom webe.

Zúčastnili sme sa piateho medzinárodného summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

V dňoch 17. – 19. júla sme sa v gruzínskom Tbilisi zúčastnili piateho celosvetový summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie. ÚSV ROS ako koordinačný orgán Iniciatívy zastupoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, kontaktná osoba pre Iniciatívu za Slovensko Lucia Bernátová a expertka národného projektu Participácia realizovaného na úrade splnomocnenca Barbara Gindlová.

Na stretnutí sme spoločne s predstaviteľmi rumunskej a chorvátskej vlády a estónskej organizácie prezentovali možnosti zapojenia občanov jednotlivých krajín do tvorby legislatívy a zúčastnili sme sa mnohých inšpiratívnych prezentácií a panelových diskusií. Podnety zo summitu motivujúce k zmene myslenia ako na strane štátnych úradníkov či občianskej spoločnosti sú k dispozícii na našom webe. Inšpiráciu z diskusie venovanej participatívnym rozpočtom zosumarizovala B. Gindlová vo svojom príspevku, ktorý tiež nájdete na našom webe.

Hľadáme nových kolegov a kolegyne

Do nášho nového projektu, ktorý má za cieľ zmapovať súčasný stav neziskového sektora na občianskej spoločnosti na Slovensku hľadáme nových kolegov a kolegyne na pozície:

  • Finančný manažér/ finančná manažérka
  • Manažér/ manažérka publicity a monitoringu
  • Asistent/ asistentka projektového manažéra
  • Asistent / asistentka finančného manažéra / finančnej manažérky

Projekt je doteraz najkomplexnejším výskumom neziskového sektora a občianskej spoločnosti na Slovensku a sústredí sa okrem socio-ekonomických dát aj na súčasné trendy  a vývoj v skúmanej oblasti. V rámci tohto unikátneho výskumu preto hľadáme ľudí, ktorí  majú predchádzajúce skúsenosti s projektami a chcú realizovať v zaujímavej a neprebádanej téme a spolupracovať s  expertami a expertkami z rôznych oblastí občianskej spoločnosti. Viac informácií o jednotlivých otvorených pozíciách nájdete na našom webe.

Cez participatívny rozpočet budeme študentov na stredných školách vzdelávať k aktívnemu občianstvu

V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v školskom roku 2018/2019 otvárame pilotný ročník zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí ôsmich stredných škôl v pôsobností TSK. V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl budú sami rozhodovať, ako naložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Študenti školy ponúknu riešenia spracované do konkrétnych projektov, budú súťažiť o najlepšie projekty a realizovať svoje nápady. Zároveň  sa naučia rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi a aktivitami a projektmi napomôžu k rozvoju školy. Doba spolupráce na programe pilotného zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl je naviazaná na školský rok 2018/2019. Podmienkou úspešnej registrácie stredných škôl do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov je aplikácia inovatívnych vzdelávacích nástrojov (zážitková hra o participatívnom rozpočtovaní) a metód (vzdelávací modul venovaný participácii) do procesu vyučovania, zameraných na oblasť participácie a participatívneho rozpočtovania a poverenie vybraných zamestnancov, aby poskytli odbornú a organizačnú súčinnosť pri zavádzaní procesu.

 Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 467 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]