Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Tematické oblasti

Základné informácie  |  Tematické oblasti  |  Výstupy

V rámci priestoru, ktorý nám poskytuje projekt, sme sa rozhodli zamerať naše aktivity na užší okruh tém, ktoré budeme sledovať viac do hĺbky. Týmto budeme môcť využiť naše kapacity efektívnejšie a zároveň získame kvalitné prípadové štúdie, ktoré ukážu súčasný stav a zhrnú naše výsledky a skúsenosti z práce počas realizácie projektu.

Tematické oblasti:

1. Sociálna oblasť

Do tejto oblasti spadajú dôležité témy ako znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, sociálne začlenenie, poskytovanie sociálnych služieb, či projekty zamerané na marginalizované rómske komunity. Táto oblasť je podporovaná z operačných programov Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program, OP Výskum a inovácie.

2. Sociálna ekonomika

Táto oblasť, ktorá je prioritnou aj pre slovenskú vládu, zahŕňa témy ako sociálne inovácie, sociálne podnikanie a alternatívne formy podnikania (s dôrazom na sociálny rozmer podnikania, hlavne pre zraniteľné skupiny obyvateľov). Do rozvoja sociálnej ekonomiky plánujú investovať operačné programy Výskum a inovácie, Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program cez viaceré dopytové výzvy a národné projekty.

3. Životné prostredie a udržateľný rozvoj

Pod oblasť životného prostredia patria témy ako ochrana životného prostredia a biodiverzity, adaptácia na zmenu klímy, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, energetika a nízkouhlíkové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ale aj aktivity v poľnohospodárstve a dopravné projekty. Do životného prostredia a na udržateľný rozvoj sa majú investovať peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka a značný vplyv budú mať aj investície Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (dopravné projekty).

4. Transparentnosť a prístup k informáciám

Prístup ku kvalitným informáciám, s ktorými je možné ľahko pracovať, je kľúčovým predpokladom pre efektívnu verejnú kontrolu. Táto oblasť sa týka všetkých programov a všetkých ministerstiev, ako aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Hlavnými nástrojmi pre prístup k informáciám sú informačný systém ITMS 2014+ a informačný systém Programu rozvoja vidieka.