Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Základné informácie

Základné informácie  |  Tematické oblasti  |  Výstupy

Projekt Partnerstvo II (celým názvom projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov II) je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o výzve nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má na starosti administráciu projektu. Experti CKO však zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe a plánovaní zmien pravidiel pre riadenie fondov EÚ a ich spolupráca so zapojenými odborníkmi z MNO je preto základným predpokladom úspechu projektu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu vyše 20 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo II, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO.

Projekt má rozpočet takmer 150 tisíc EUR a jeho aktivity prebiehajú počas 9 mesiacov, od júna 2018 do februára 2019. Takmer všetky výdavky projektu sú spojené s expertnou prácou a s organizovaním prieskumov, stretnutí a podujatí tak so štátnymi inštitúciami, ako aj s organizáciami a možnými prijímateľmi podpory z fondov EÚ „v teréne“.

AKTIVITY PROJEKTU

Zavádzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie

  • vytvoríme konkrétne postupy a návody na začlenenie participácie do procesu prípravy výziev a národných projektov
  • porovnávame kvalitu prípravy a implementácie vybraných národných projektov

Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF

  • komunikácia medzi RO/SO a cieľovou skupinou
  • vzťah donora s prijímateľmi
  • užívateľská prijateľnosť systému ITMS2014+
  • transparentnosť a účelnosť vo fondoch EÚ

Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém

  • testujeme nové postupy prepájania a koordináciu rezortov
  • spolupracujeme s Informačno-poradenskými centrami (IPC) a pripravujeme nové formáty tematických konferencií