Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Z denníkov analytiky - Marec 2021

30. 03. 2021

Tému Zelená samospráva sme v rámci vzdelávacieho cyklu Na občanoch záleží ukončili zisteniami z NP Výskum mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti

Podujatím dňa 30. marca 2021 sprevádzali Martin Mňahončák (ÚSV ROS, NP Výskum MNO a OS), Danka Gavalierová (sektorová rada životné prostredie pri NP Výskum MNO a OS) a Zuzana Botíková (sektorová rada šport pri NP Výskum MNO a OS). Prezentovali výstupy, odporúčania i príklady z praxe.

Vedeli ste, že len 3,1% MNO (24 zo 744) v dotazníkovom prieskume označilo životné prostredie za primárnu oblasť svojho pôsobenia? Zaujímavé je, že napriek tomu oblasť životného prostredia verejnosť vníma ako druhú najviditeľnejšiu oblasť pôsobenia MNO. Ako sa zmenilo vnímanie verejnosti a viditeľnosť organizácií pôsobiacich v tejto oblasti po viac ako 15. rokoch? Aké kľúčové odporúčania vyplynuli z realizovaného výskumu v oblasti ochrany životného prostredia? Zhrunla Danka Gavalierová, ktorá prezentovala aj dobré príklady adaptačných politík z miest Trnava a Košice (kde samospráva vystupovala ako partner projektu) a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorá bola iniciátorom projektu. Počuli ste už o prvom mestskom ovocnom sade na Slovensku? V Žiari nad Hronom ho v spolupráci s OZ Pangaea vysadili a plodmi plánujú zásobovať svoje materské a základné školy. Iniciatíva za krajšie dediny pod Rozsutcom zase prepojila súbor obcí, miestnu akčnú skupinu (MAS Terchovská dolina) a aktivistov v území. Spolu vytvorili atraktívny manuál, vďaka ktorému vzdelávajú miestnu verejnosť a vypracovali k nemu i pracovný zošit, ktorý distribuovali do škôl.

Ako spolu súvisia ochrana prírody a šport? A ako súvisí šport s občianskou participáciou? Má šport, tak ako ho poznáme dnes, ešte budúcnosť? Ako regulovať šport v chránených oblastiach, národných parkoch? Národné parky by mali pri organizácií podujatí na svojom území preberať aktívnu úlohu, čo si pod tým treba predstaviť? Návod ako robiť šport aj vo virtuálnej dobe ponúka prezentácia Zuzany Botíkovej. 

O tom, prečo sú spolupráca, sieťovanie a partnerstvo dôležitou súčasťou rozvoja územia rozprával Martin Mňahončák.  Prečo a ako zakladať spolupracujúce platformy a siete? Čo je dôležité pri nastavovaní spolupráce a na akých princípoch by mala fungovať?

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=UhwjNL2O_aI

Foto Zoom

Pedagogické rozhľady - článok o participatívnych rozpočtoch

V prvom čísle Pedagogických rozhľadov vyšiel Dominike Halienovej článok o našom procese zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia stredných a základných škôl, ako aj informácia o spolupráci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Metodicko-pedagogického centra v rámci národného projektu Teachers.

Ďakujeme, že chcete načúvať hlasu menšín!

V KABINETE PARTICIPÁCIE sme 25. marca 2021 predstavili HLAS MENŠÍN – unikátnu publikáciu tímu výskumníčok z Centra etnicity a kultúry, ktorá mapovala možnosti a spôsoby zapájania menšín do rozhodovania a tvorby verejných politík v obci, meste, kraji alebo v štáte.

Skvelou partnerkou na diskusiu dvom zo spoluautoriek publikácie Eleny Gallo Kriglerovej a Aleny Holka Chudžíkovej bola špeciálna hostka – verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Diskusiu, ktorú moderovala Barbara Gindlová, v čase vysielania sledovalo viac ako 30 pozorných divákov.

O ČOM SME DISKUTOVALI?

 • o tom, že téma menším nebola doposiaľ takto rozsiahlo výskumnícky spracovaná,
 • o tom, že ak stále budeme ľudí, ktorých radíme medzi menšiny prehliadať, nedosiahneme sociálnu súdržnosť,
 • o tom, že kľúčom k zapájaniu menšín je participácia,
 • o tom, že týchto ľudí netreba integrovať do spoločnosti, ale treba priamo integrovanú súdržnú spoločnosť vytvárať,
 • o tom, že by sme mali prestať používať slovo zraniteľné skupiny, pretože je to stigmatizujúce a aj necitlivé,
 • že menšiny sú bohatstvom  tejto krajiny a bez nich nie je možné napredovať,
 • že právo dodržiavanie ľudských práv máme legislatívne ukotvené, problémom je však ich dodržiavanie,
 • o tom, čím menšinám najviac ubližujeme,
 • o tom, že zraniteľným sa môže stať v tejto pandemickej dobe každý z nás a mnohí príslušníci „väčšiny“ to už aj pocítili,
 • o tom, čo sme deje v pandémii s prístupom k menšinám a čo z toho by sme si mohli ponechať aj budúcnosti,
 • o tom, či je kniha optimistická,
 • o tom, ako sa roztáčajú kolieska generačnej chudoby,
 • o tom, prečo 80 % mladých ľudí má pocit, že nemajú žiadny hlas,
 • o tom, prečo nebyť frustrovaní z pomalého napredovania po malých krôčikoch,
 • o tom, čo a kto nám pri podpore menším pomáha.

NESTIHLI STE? NEVADÍ!

Pozrite si diskusiu zo záznamu.

Zoom foto


KABINET PARTICIPÁCIE POKRAČUJE / 22.4.2021

Ďakujeme za váš záujem. Diskutujte s nami v KABINETE PARTICIPÁCIE aj naďalej!

S prednáškou sme vystúpili pred študentov politológie na predmete Verejná politika na Slovensku

Na pozvanie docenta Daniela Klimovského z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa naše kolegyne Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová zúčastnili dňa 24. marca 2021 online prednášky pre študentov druhého ročníka, v rámci predmetu Verejná politika na Slovensku. Alexandra Hrabinová si pripravila prezentáciu s témou „Participatívny rozpočet ako nástroj participatívnej tvorby verejných politík“. V prvej časti sa venovala téme verejných politík tvorených na participatívnom princípe. Spoločne so študentmi hľadali odpovede na otázky prečo realizovať verejnú politiku participatívne, ale aj v akých situáciách participácia nemusí byť vhodným riešením. Študentom ďalej predstavila koncept participatívneho rozpočtu a dobré príklady zo slovenskej praxe. Záver prednášky sa niesol zamyslením nad možnosťou cielene využívať participatívny rozpočet na tvorbu konkrétnych verejných politík.

UK prednáška

Učiace sa inštitúcie - testujeme nový formát vzdelávania

V rámci pilotnej schémy Budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v ekosystéme štátnejs právy, ktorej cieľom je zabezpečiť podporu ôsmim inštitúciám v rámci "živých participatívnych procesov" tvorby konkrétnych verejných politík. V rámci prvej základnej časti sme vstadili na inovatívny formát Komunity praxe. Ide o inovatívnu metódu účenia sa, v ktorá kladie dôraz nie na individuálne, ale na sociálne učenie sa, kedy zdieľané poznatky sú spoločným vlastníctvom komunity, nielen jednotlivca. Prvý blok vzdelávania predstavuje osem pracovno - konzultačných stretnutí a dve individuálne konzultácie ku každej z prihlásených verejných politík a inštitúcií.

Lektori: Alexandra Poláková Suchalová (JPG, 496 kB) a Michal Sedláčko (JPG, 730 kB)

19.03.2021 - Koordinátor participácie

Pozvánka - Účiace sa inštitúcie 19.3.2021„Participácia sa vníma ako komplikácia procesu a tí, ktorí ju pripravujú, sú vnímaní ako exoti"

Prvé pracovno-konzultačné stretnutie (JPG, 429 kB) so zástupcami/zástupkyňami ústredných orgánov štátnej správy, ktorí/é boli poverení/é riadením participatívnej tvorby konkrétnych verejných politík bolo zamerané na kľúčovú postavu celého procesu. Ide o koordinátora/rku participácie, zodpovedného/zodpovednú za riadený participatívny proces, ktorý je iniciovaný zo strany subjektu verejnej správy. Stretnutie otvorilo témy:

 • Z akých úloh pozostáva džob koordinátora(ky) participácie?
 • Na aké situácie a výzvy musí byť koordinátor(ka) participácie pripravený/á?
 • Aké sú kompetencie a akú výbavu vedomostí a zručností koordinátor/ka participácie potrebuje?

Súčasne nám Pavol Široký z Inštitútu enviromentálnej politiky (JPG, 467 kB) odprezentoval ako prebiehal participatívny proces tvorby Envirostratégie?  Na prezentáciu príkladov z praxe sme použili Storytelling, ktorý je jednou účinných metód a techník, ktoré prispievajú k zapojeniu verejnosti.

26.03.2021 - Pravidlá hry

Pozvánka - Učiace sa inštitúcie 26.3.2021„Dôležité je tiež definovať, k čomu sa bude verejnosť, v ktorej etape zapojenia vyjadrovať. Potrebné je nastaviť pravidlá, spraviť to súčasťou bežných procesov."

Druhé pracovno-konzultačné stretnutie (JPG, 476 kB) v rámci programu Učiace sa inštitúcie otvorilo témy: prínosy participácie, jej ciele a rámec participatívneho procesu. Ukázali sme si, že ciele participatívneho procesu nie sú to isté ako ciele verejnej politiky a rovnako, že proces participácie nie je identický s prípravou verejnej politiky, že riadenie participácie nie je to isté ako proces participácie, a že proces participácie nie je totožný s inštitucionálnym rámcom riadenia participácie.

Súčasne nám Roman Havlíček, generálny riaditeľ zo sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR (JPG, 492 kB), predstavil formou storytellingu príbeh participatívneho procesu Koncepcie vodnej politiky. V rámci stretnutia sme taktiež otestovali novú metódu, ktorou bol Poster walk.

Vzdelávací cyklus Na občanoch záleží patrí v marci zelenej samospráve – pokračujeme témou ako presadiť envirovýchovu na regionálnej úrovni?

Ďalšie zo série podujatí s témou Ako presadiť envirovýchovu na regionálnej úrovni sa v rámci vzdelávacieho cyklu Na občanoch záleží konalo dňa 23.3.2021. V čase vysielania sa na podujatie pripojilo viac ako 100 divákov. Stretnutie otvoril moderátor Tomáš Jacko diskusiou so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) – Andreou Molnárovou, Martinou Kedrovou a zástupcom mimovládnej sféry zo združenia Špirála Richardom Medalom. Trenčianskemu kraju je environmentálna oblasť dlhodobo blízka, od roku 2015 ho poznáme aj pod názvom Zelená župa. Ide o veľký projekt, ktorý je postupne napĺňaný aktivitami na zvýšenie environmentálneho povedomia a zlepšenie environmentálneho stavu na území kraja. Jednou z nich je napríklad malá grantová schéma na podporu environmentálnych aktivít Zelené oči, ktorá je podmienená práve participáciou verejnosti. Existujúca envirotradícia v kraji a dobré skúsenosti s participatívnym prístupom položili základy skvele funkčnej spolupráce samosprávy, tretieho sektora a ďalších zapojených aktérov, nielen pri príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (KK EVVO TSK), ale následne aj pri jej realizácií. Ako prebiehal proces tvorby KK EVVO TSK? Akí aktéri boli do procesu zapojení? Aké dáta bolo potrebné získať, akými kanálmi komunikovať a akými metódy sa možno inšpirovať? Prečo a ako spolupracovať so zastupiteľstvom počas priebehu tvorby koncepcie? A na čo si treba dať pozor pri obdobných snahách? Výsledkom tvorby koncepcie je viac ako 90 konkrétnych aktivít pretavených do akčného plánu na ďalšie dva roky. Napĺňajú ich dvaja noví zamestnanci TSK, spolu s odborným poradenským tímom, ktorého základy položil už participatívny proces prípravy koncepcie. Ako realizáciu opatrení v praxi ovplyvnila koronakríza? S akými výzvami bol potrebné sa popasovať? 

Chcete vedieť ako participatívne vznikal základný lesnícko-politický dokument – Národný lesnícky program? Dobrý príklad z praxe prezentovala Martina Štěrbová z Národného lesníckeho centra Zvolen. Čo im prinieslo zapojenie profesionálneho facilitátora do procesu a ako túto skúsenosť vnímajú? Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia, prezentoval aktivity Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa zapojil do projektu Populair s cieľom zvyšovať kvalitu ovzdušia identifikovaním kľúčových problémov (napr. nesprávna technika kúrenia, zlé nakladanie s odpadmi, problémy s dopravou, priemyslom, či poľnohospodárstvom). Vedeli ste, že v Banskobystrickom kraji existujú tri oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia? Aké konkrétne kroky podniká Banskobystrický samosprávny kraj k zlepšeniu jeho stavu?

Aktuálne trendy v oblasti politiky zmeny klímy na Slovensku prezentovala Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia z Ministerstva životného prostredia na Slovensku (MŽP SR). Čo plánuje Ministerstvo životného prostredia v politike zmeny klímy na Slovensku a ako toho môžeme byť účastní i my? Doplnili kolegovia z MŽP SR Jozef Škúltéty a Milan Zvara.

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete v zázname z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=CFkeopyYCak

23.3.2021

Uvidíte nás v regionálnych televíziách!

Snažíme sa o to, sa aby témy ako OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ, OTVORENÉ VLÁDNUTIE, ZAPÁJANIE VEREJNOSTI do správy štátu stávali predmetom záujmu a diskusie širokej verejnosti. Záleží nám na tom, aby  prístup k týmto informáciám mal v dostupnej podobe každý občan. Preto sa 16.3.2021 naša zasadačka premenila na improvizované televízne štúdio!

V spolupráci s LOTOS – Spolkom lokálnych a regionálnych televízií, ktorý združuje takmer 70 televízií po celom Slovensku, práve pracujeme na výrobe krátkych televíznych relácií, kde približujeme tieto témy tak, aby boli k dispozícii všetkým občanom. Chceme aby tieto pojmy a súvislosti s nimi spojené boli jasné a zrozumiteľné, pretože sa týkajú každého z nás, aj keď niekedy o tom ani nevieme.

Aké témy pripravujeme?

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Ak chcete vedieť, prečo a ako realizujeme vzdelávací cyklus Na občanoch záleží, už čoskoro si budete môcť vypočuť Silviu Ďurechovú, koordinátorku vzdelávacieho programu.

OTVORENÉ VLÁDNUTIE

Čo je otvorené vládnutie prezradí Lucia Lacika, kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku.

VÝSKUM OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Prečo máme skúmať občiansku verejnosť a čo výskum priniesol? O vás zas bude informovať splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej  spoločnosti Martin Giertl a výskumníci z expertného tímu národného projektu Výskum MNO a OS Michal Vašečka a Katarína Čavojská.

Vstup do tém Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskjek spoločnosti a spolupráce so Spolkom lokálnych a regionálnych televízií LOTOS si pozrite na linku: https://youtu.be/g_e-DMOHETc

O vysielaní ďalších tém občianskej spoločnosti v televíziách LOTOS vás budeme informovať.

Lotos

Štvrté stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Na štvrtom stretnutí skupiny „participatívny rozpočet” sa dňa 10. marca 2021 stretlo 11 účastníkov, ktorí sa pustili do zoznamovania s digitálnymi nástrojmi participatívnej demokracie. Prvá prezentácia sa venovala procesu participatívneho rozpočtovania v Brne, s poukázaním na digitálne prvky, ktoré proces integruje. Proces predstavil Jozef Gašparík, doktorand pôsobiaci na Univerzite Komenského v Bratislave a stážista na Magistráte v Brne. V meste Brno sa za projekty hlasuje online prostredníctvom občianskych preukazov, čo vzbudilo záujem o otvorilo diskusiu a otázky medzi účastníkmi stretnutia. Veľmi zaujímavou časťou tejto prezentácie bolo porovnanie Brnenského modelu s tým, ako participatívne rozpočtovanie funguje na Slovensku. Druhá časť stretnutia bola ukážkou toho, ako funguje aplikácia Hlas občanov vyvinutá OZ WellGiving, ktorú vo svojom procese dnes používa viacero slovenských samospráv. Predstavila ju riaditeľka združenia Martina Tvrdoňová. Okrem komunikácie smerom k občanom, kedy je platforma využiteľná na podávanie projektov, ich propagáciu a hlasovanie o projektoch, výborne komunikuje aj smerom dovnútra k zamestnancom úradu. Umožňuje projekty posúvať medzi jednotlivými oddeleniami na vyjadrenie kompetentných zamestnancov, hodnotiť ich, prípadne vrátiť predkladateľom na doplnenie. Združenie WellGiving neustále pracuje na vylepšovaní platformy Hlas občanov i vývoji nových elektronických nástrojov a riešení, aj v spolupráci so samosprávou. Prezentáciou nástroja Consider.it uzavrel stretnutie Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady PR v Banskej Bystrici, ktorý sa iniciatívne pustil do vyhľadávania vhodných elektronických nástrojov participácie pre potreby rozbehnutých projektov v meste Banská Bystrica. Priniesol dôležité poznanie, ktoré s ľahkosťou demonštroval – že niektoré zahraničné nástroje je možné preložiť do slovenského jazyka a následne zdarma používať. Predstavený nástroj Consider.it umožňuje vyjadrovať mieru zhody respondentov s prezentovaným tvrdením alebo dôležitosť vnímania prezentovanej témy. Prehľadne organizuje argumenty za a proti navrhovanému tvrdeniu a umožňuje na ne reagovať. Miroslav momentálne pracuje na preklade ďalších nástrojov CitizenOS a Your Priorities, pričom prvý z nich odprezentuje na ďalšom stretnutí skupiny, ktoré sa bude konať dňa 14. apríla 2021. Zvyšok stretnutia bude venovaný otvorenej diskusií k mimoriadne aktuálnej téme digitálnej participácie. 

Participatívny rozpočet

Vzdelávací cyklus Na občanoch záleží patrí v marci zelenej samospráve - začali sme témou participácia a odpadové hospodárstvo

Čo pre mesto Partizánske znamená pojem participácia a ako projekt tvorby Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske vnímali zamestnanci mestského úradu? Úvod stretnutia otvoril Jozef Božík, primátor mesta Partizánske a Dáša Jakubíková, prednostka mestského úradu. O hlavných aktivitách, ktoré tvorili projekt a o rôznych cieľových skupinách, ktoré boli do projektu zapojené, rozprávala Andrea Bencelová, vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy. Akým spôsobom komunikovali tému odpadového hospodárstva občanom a ďalším zúčastneným stranám? Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ) hovorí, že prvým krokom je verejnosti ukázať, kde sa aktuálne odpadové hospodárstvo v meste nachádza a kde by sme sa chceli dostať. Následne sa pýtajme ľudí ako je možné dosiahnuť lepšie výsledky a zapojme ich do procesu, aby pomohli nachádzať cesty ako sa k cieľu spoločne dopracovať.

V meste Partizánske sa v procese tvorby Stratégie nakladania s odpadmi vyzbieralo 1500 nápadov alebo postrehov verejnosti, z ktorých veľká časť bola použiteľná a zapracovaná do pripravovanej stratégie, či priamo do existujúceho systému. Táto množina nápadov prekryla takmer 20% obyvateľov Partizánskeho. Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa z odpadov v meste stala téma, o ktorej sa dnes hovorí na všetkých úrovniach (od širokej verejnosti, až po politickú úroveň). Vďaka projektu a navrhnutým opatreniam sa vykonala revízia smetných nádob na uliciach a odstránili sa neregistrované zbery (zníženie množstva zmesového odpadu), zhustenie nádob na recyklovaný zber, zaviedol sa zber zo záhrad a veľkoobjemový zber od domu k domu (výrazný pokles množstva vyzbieraného a vytriedeného recyklovateľného odpadu), čím sa dosiahli výborné environmentálne, ale aj výrazné ekonomické úspechy. Témami budúcnosti odpadového hospodárstva v meste Partizánske sú kompostáreň s modernou technológiou, stratégia zberu kuchynských odpadov priamo od dverí bytov, vytvorenie centra opätovného používania, či nastavenie finančnej motivácie občanov produkovať menej a triediť viac odpadu.

Príklad z praxe merania kvality ovzdušia prezentovala Veronika Basta, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Rovinka a predsedníčka komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku. Ako jednu z priorít v tejto oblasti pomenovala potrebu zabezpečiť dáta o kvalite ovzdušia. Ako získať dáta a informácie, kam adresovať naše podnety a na aké právo sa pritom môžeme odvolať? Inovatívny model prístupu ku kolaboratívnemu hospodárstvu (prepojenie vzdelávania – podnikania – verejnej správy a samosprávy – verejnosti – prostredia) prezentoval Ján Plesník z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.

Podujatie uzavrel praktickým workshopom Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ), ktorý predstavil súčasné hodnoty recyklácie a skládkovania odpadov, ale i záväzné ciele do roku 2025, 2030 a 2035. Ako si vedieme ako krajina? Aká by mala byť maximálna donášková vzdialenosť k zberným nádobám? Ako často odpad zvážať a aké sú zásady hygieny zberných nádob?

V čase vysielania sa na podujatie pripojilo vyše 150 divákov. O tom, že ekologické môže byť aj ekonomické sa dozviete v zázname z tohto podujatia, ktoré sa konalo dňa 9.3.2021 pod moderátorskou taktovkou Tomáša Jacka: https://www.youtube.com/watch?v=CJzNbSKprsw.

Foto zo Zoomu

Participácia ide do mediálneho sveta!

Živé partnerstvá - LotosVo štvrtok 4. marca 2021 sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie zástupcov NP PARTI a Spolku regionálnych televízií LOTOS so zámerom nastavenia pravidelnej mediálnej spolupráce. Cieľom spolupráce je informovať divákov regionálnych televízií o participácii – možnostiach, cieľoch, metódach a procesoch zapájania občanov do tvorby verejných politík – v príťažlivých a obsahovo zrozumiteľných formátoch.

LOTOS pokrýva viac ako 60 regionálnych televízií po celom Slovensku, čo umožní rozšíriť poznatky o participácii významnej skupine občanov. Prostredníctvom reportáží, upútavok a rozhovorov sa budeme venovať témam, ktoré odhaľujú zmysel participácie a otvoreného vládnutia bežným občanom. Vzhľadom na nejasnosť a stále pomerne nízku zrozumiteľnosť pojmu participácia v radoch laickej občianskej verejnosti, pokladáme za dôležité, aby prístup k týmto témam malo čo najširšie publikum.

Pre najbližšie obdobie sme sa dohodli na propagácii vzdelávacieho online cyklu pre samosprávu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ, ktorý okrem pozvánok predstavíme aj v rozhovore s tvorcami cyklu. Ďalšou témou, ktorú otvoríme, bude Analýza občianskej spoločnosti, ktorá je výsledkom národného projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti a zameriame sa aj na OGP local – regionálnu podobu Iniciatívy pre otvorené vládnutie cez prezentáciu lokálnych iniciatív v Banskej Bystrici

Plánujeme:

 • formáty zamerané na vzdelávanie verejnosti, v spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami,
 • informačné bloky o podpore konkrétnych participatívnych procesov na národnej úrovni, zameraných na zmenu postoja verejnosti/informovanie/osvetu/zvýšenie porozumenia verejných politík (témy: Digitálna bezpečnosť, Klimatická zmeny, Kompenzácia ZŤP atď.),
 • reportáže z participatívnych procesov na konkrétnu tému v reálnom čase vo vybraných mestách.

O spustení vysielania venovanému participácii v regionálnych televíziách LOTOS vás budeme včas informovať.

Čo sa dialo v pracovnej skupine Transfer poznatkov NP PARTI do VŠ v marci?

Vysoké školy - plagát4. marca 2021 pokračovali aktivity smerujúce k transferu poznatkov NP PARTI do VŠ prostredia stretnutím pracovnej skupiny (PS), ktorú tvoria pedagógovia z vysokých škôl (VŠ). Je novým členom sa stal Mgr. Martin Daško, PhD, z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Aktuálne tak Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spolupracuje s 18 akademickými pracovníkmi z týchto vysokých škôl:

 • Univerzita Komenského Bratislava,
 • Ekonomická univerzita Bratislava,
 • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra,
 • Trnavská univerzita,
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
 • Technická univerzita Košice,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
 • Prešovská univerzita,
 • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom pracovnej skupiny je nastaviť spoluprácu vysokých škôl a ÚSV ROS ako uplatniť poznatky z NP PARTI vo výuke participácie na VŠ. V tomto smere ÚSV ROS pripravuje online formáty výstupov NP PARTI – jednotlivých publikácií Knižnej edície Participácia, prostredníctvom  prezentácií a praktických workshopov vzdelávacieho cyklu Na občanoch záleží a diskusného klubu Kabinet participácie so zámerom približovať témy participácie odbornej verejnosti – zamestnancom a študentom verejnej správy. Online formáty sa stávajú súčasťou elektronickej znalostnej databázy, ktorá bude obohacovať digitálne študijné obsahy v téme participácia.

Členovia pracovnej skupiny ocenili prehľadnosť  a dobrú využiteľnosť spracovaných publikácií, ako aj štruktúru a dobrú dostupnosť informácií na webovej stránke projektu, ktoré im pomáhajú pri predstavovaní jednotlivých oblastí participácie študentom. Rovnako pozitívne ohodnotili online podujatia, ktoré pravidelne sledujú, niektorí spolu so svojim študentmi. Ich obsah pokladajú za prínosný, zaujímavý a podporujúci záujem študentov o participáciu.

Otvorila sa diskusia o dizajnovaní nového predmetu Participatívna tvorba verejných politík, ktorý členovia PS – vzhľadom na dlhší čas potrebný na akreditáciu – navrhli pilotne otestovať v tzv . kurzoch už v novom školskom roku 2021/22. Pre tento účel bude vytvorený zdieľaný dokument, ktorý budú členovia PS dopĺňať o návrhy prednášok nového predmetu, v ktorých majú dobré zdroje, vedomosti a informácie a ktoré v ponuke NP PARTI nie sú zastúpené. Základný dizajn nového predmetu by mal byť sfinalizovaný do konca júna 2021.

Členovia pracovnej skupiny privítali aj možnosť vniesť do výuky prvky gamifikácie prostredníctvom spoločenskej doskovej hry, ktorú na ÚSV ROS v rámci NP PARTI vyvinula Alexandra Hrabinová.

Stretnutia pracovnej skupiny budú pokračovať pravidelne, raz do mesiaca.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]