Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Z denníkov - December 2021

22. 12. 2021

V Inkubátore otvoreného vládnutia tvoríme metodiku výberu dobrých príkladov praxe zo zahraničia

V podaktivite 5A – Inkubátor otvoreného vládnutia plánujeme nastaviť prenos dobrej praxe zo zahraničia na Slovensko. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že táto úloha nie je nič zložité, opak je pravdou. Prenášať dobrú prax, lenže akú presne, a odkiaľ presne? Iniciatíva pre otvorené vládnutie ku dnešnému dňu spája cez sedemdesiat štátov, pričom sú nám niektoré bližšie a iné vzdialenejšie... Preto tvoríme a testujeme metodiku pre výber porovnateľných štátov podľa viacerých ukazovateľov – formy vlády, podoby štátnej správy, historických skúseností, či mladosti štátneho útvaru. Zvažujeme aj porovnávanie úrovne vzdelania, prístupu na internet, či vekovej štruktúry obyvateľstva. Predbežné výsledky sú sľubné – ukazujú nám, na ktoré krajiny sa máme zamerať v ďalších krokoch. Následne začneme s analýzou tém, ktorým sa blízke krajiny venujú v rámci svojich akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Takto zistíme, či nám tieto krajiny môžu poskytnúť inšpirácie pre prehlbovanie Otvorenej vlády na Slovensku.

""

Stretnutie so zástupcami MIRRI

Dňa 16.12.2021 sa konalo online stretnutie so zástupcami MIRRI, ktorí majú v kompetencii prípravu a implementáciu Integrovaných územných stratégií, ktoré sú predmetom činnosti národného projektu Participácia (NP PARTI2) v časti Budovanie kapacít v prostredí regionálnej územnej samosprávy, ako aj činnosti národného projektu Partnesrtvo v previazaní na budovanie a činnosť regionálnych Rád partnerstva a pôsobenia zástupcov MNO v nich.

""

Stratégie poznania - niečo sa chystá...

Stratégie poznania je aktivita, kde spolu s predstaviteľmi vysokých škôl hľadáme cesty, ako dostať do učebných programov vysokých škôl nový predmet Participatívna tvorba verejných politík.

 • Ako ho čo najlepšie sprostredkovať študentom?
 • Čo z participácie by mali vedieť?
 • Akým spôsobom? Participácia je záživný a na najrôznejšie situácie bohatý proces, preto na forme, ako ju priblížiť študentom, veľmi záleží.

15.12.2021 sme na stretnutí pracovnej skupiny Stratégie poznania s veľkým záujmom a potešením počúvali, sa predmet už učí alebo pripravuje.

Ekonomická fakulta UMB ponúka študentov pestré zážitkové učenie sa a prepája už zavedený predmet s Open Data Lab. Každý týždeň oslovujú odborníka z praxe a v hojnej miere využívajú publikácie a podujatia z národného projektu Participácia.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chystá predmet zaviesť v nasledujúcom semestri a pôjde tiež o povinný, nosný predmet. Predmet obsahuje prednášky, cvičenia a aktivity, cez ktoré chcú študentov v pozitívnom zmysle slova "prinútiť" študentov rozmýšľať participatívne. Predmet bude zameraný tematicky – na environmentálnu problematiku, čo predstavuje zasa inak zaujímavý metodický prístup.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave plánuje prepájať tému participácie s témou projektového manažmentu, čím vznikne kombinácia informácií, zručností a poznatkov, ktoré sa očakávajú od profesionála verejnej správy v praxi. Namiesto prednášok budú skôr preferovať problémy súvisiace s participatívnou tvorbou verejných politík a analyzovať ich na prípadových štúdiách.

Na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach si žije svojím široko rozvetveným životom spoločenská hra Alexandry Hrabinovej Nie je mesto ako mesto. Na medzinárodnom workshope si vyskúšali jej online verziu – ktorú sami vymysleli – s ukrajinskými študentmi. Hru si pochvaľujú aj pedagógovia z iných odborov – právo, ekonómia, psychológia. Hra napríkald učí študentov primerane komunikovať, vysvetľovať a obhajovať svoje postoje – mäkké zručnosti, na ktoré sa často zabúda.

ĎAKUJEME všetkým pedagógom, ktorí prišli odprezentovať svoje prvé skúsenosti s novým predmetom. Vznikla skvelá atmosféra, kde sa všetci navzájom inšpirovali, či získali nové nápady.

A my sme dostali predvianočný darček. Prítomní pedagógovia ocenili naše výstupy, ktoré pri vyučovaní využívajú a plánujú využívať. Študenti čítajú publikácie Knižnej edície Participácia, sledujú vzdelávací cyklus Na občanoch záleží a diskusný klub Kabinet participácie a diskutujú o jednotlivých témach, ktoré znalostná databáza úradu Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša.

A máme radosť aj z toho, že sa pridalo ďalšie pracovisko Technickej univerzity v Košiciach.

Pracovná skupina Stratégie poznania ostáva otvorená pre všetky vysoké školy, ktoré vnímajú participáciu ako dôležitú súčasť výbavy moderného úradníka a potrebovali by podporu pri zavedení takéhoto predmetu na svojich fakultách, katedrách, či ústavoch.

VŠETCI ste vítaní, ďalšie stretnutie chystáme v januári 2022!

""

Budujeme kapacity v regiónoch

Dňa 15. decembra 2021 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami úradov šiestich samosprávnych krajov, s ktorými od januára 2022 v rámci programu Participácia a regionálna územná samospráva začíname:

 • testovať a zavádzať nový program odbornej podpory, poskytujúci podporu pre zamestnancov-  koordinátorov participácie,
 • zabezpečiť audit participácie a analyzovať kvalitu participácie v prostredí RÚS a identifikovať slabé miesta participácie v prostredí ÚOŠS, aby sme pochopili príčiny úspechu/neúspechu participatívnych procesov v existujúcej aplikačnej praxe,
 • optimalizovať proces participatívnej tvorby verejných politík, navrhovať a zavádzať nové postupy, vytvárať efektívnejšie prístupy zapojenia verejnosti a uplatňovať projektové riadenie pri nastavovaní a realizácii participatívnych procesov na úradoch samosprávnych krajov.

""

Nebuďte v tom sami - vstúpte do komunity praxe o particiipácii!

V piatok 10. decembra 2021 sme si vyhrnuli rukávy a s nefalšovaným nadšením sme začali budovať komunitu praxe o participácii.

Neboli sme našťastie sami a spolu s nami sa do práce pustili všetci tí, ktorí :

 • sa o participáciu zaujímajú,
 • chcú participácii lepšie porozumieť,
 • chcú participáciu robiť lepšie,
 • hľadajú príklady dobrej praxe z participatívnych procesov,
 • si o participácii potrebujú ešte veľa vecí vyjasniť.

Spustili sme DNI PARTICIPÁCIE - cyklus pravidelných riadených stretnutí, ktorých cieľom je výmena praktických poznatkov z procesov participácie medzi všetkými, ktorí sa s participáciou stretávajú, či na strane úradníkov, alebo na strane verejnosti a občianskych organizácií. Výsledkom by mala byť KOMUNITA PRAXE, ktorá bude budovaním a výmenou poznatkov podporovať realizáciu participatívnych procesov vo verejnej správe na Slovensku.

UČÍME SA PRAXOU

Tento nový koncept stretávaní sa je voľným a pre verejnosť rozšíreným pokračovaním programu Učiace sa inštitúcie, kde sme sa snažili otvárať cestu participácii na ústredných orgánoch štátnej správy. Zástupcovia rezortov pritom neboli pasívnymi prijímateľmi informácií, ale sami vstupovali do procesu, zdieľali svoje poznatky a problémy, s ktorými sa pri participatívnej tvorbe verejných politík stretávajú.

Zážitok z nového spôsobu vzájomného učenia sa sme chceli sprostredkovať aj ďalším ľuďom/inštitúciám/organizáciám.

A preto sa vytvorili tento priestor - DNI PARTICIPÁCIE, kde môže vstúpiť každý, kto potrebuje získať praktické informácie o participácii.

O ČO SME DNES HOVORILI?

Dňami participácie nás sprevádzali Alexandra Poláková Suchalová a Michal Sedlačko, ktorý nám ozrejmil, čo je koncept KOMUNITY PRAXE a aj cestu, ako ju postupne budovať.

Vyvrátili sme niektoré mýty o participácii: Je participáciou, keď zozbierame pripomienky od stakeholderov? Je participáciou, keď zrealizujeme stretnutie s verejnosťou, kde predložíme hotový návrh?

Na ostatné mýty sa pozrieme na ďalšom stretnutí.

Moderátorkou stretnutia bola Jana Gažurová, zámer stretnutí predstavila Barbara Gindlová.

A PREČO BY STE NABUDÚCE MALI PRÍSŤ AJ VY?

Možno vás motivujú slová účastníčok z programu Učiace sa inštitúcie, ktoré si s nami prešli svoju niekoľkomesačnú cestu stretávaní a diskusií o participácii:

 • prinieslo mi to nádej, že sa dá nájsť lepší spôsob, aby sme sa dopátrali k lepším výsledkom, že sa dajú  procesy nastaviť lepšie...
 • bolo dobré spoznať ďalších kolegov a získať širšie kontakty z iných rezortov, pomohlo mi toto odizolovanie, ktoré pomohla odstrániť komunita...
 • milo ma prekvapila podpora komunity, ktorá sa takto vytvorila...
 • na prvých stretnutiach som bola možno trochu stratená, páčilo sa mi však, že sme iba nepočúvali, ale mohli sme sa sami opýtať a poradiť...

KEDY SA VIDÍME NAJBLIŽŠIE?

Ďalšie DNI PARTICIPÁCIE pripravujeme v druhej polovici januára 2022, sledujte našu stránku na sociálnej sieti, termín včas oznámime. Ďakujeme expertovi a expertkám, ako aj účastníkom a v januári 2022 sa tešíme na vás všetkých!

""

Predlženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 na pilotnej schéme

Na základe požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy týmto Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 na realizáciu programu Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy (PDF, 1 MB) v rámci pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy

do 22. februára 2022.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal informáciu o predĺžení termínu všetkým štatutárnym zástupcom elektronickou formou.

Ako participovať online?

Aj prostredníctvom nového nástroje e-participácie CONSIDER.IT!

Vyvinuli ho v Estónsku a môžu ho už využívať aj samosprávy na Slovensku, vďaka školeniu ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM 2, ktoré sme pre vás pripravili 3. decembra 2021 spolu s lektorom Mirom Šimkovičom. Toto školenie bolo v poradí už druhé rovnakého typu.

Teší nás zvyšujúci sa záujem - napočítali až 28 účastníkov, čo nás motivovalo k nastaveniu pokračovania školenia pre pokročilých. Šancu však dostanú aj úplní začiatočníci, všetko sa dozviete v januári 2022.

Prajeme vám efektívne úradovanie, veľa zdravia a tešíme sa na vás v januári!

ĎAKUJEME!

""

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]