Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Pilotný projekt Partnerstvo: Silnejšia účasť expertov MNO na kontrole a implementácii fondov EÚ

27. 02. 2017

V marci 2017 sa rozbehne pilotný projekt, ktorého cieľom je zvýšiť účasť mimovládneho sektora na kontrole fondov EÚ a na nastavovaní podmienok podpory a hodnotenia projektov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dlhodobo podporuje snahu expertov neziskového sektora vytvoriť lepšie podmienky pre verejnú kontrolu fondov EÚ a priestor pre silnejšie zapojenie mimovládnych expertov do nastavovania podmienok podpory a hodnotenia projektov.

Výsledkom spoločnej snahy Splnomocnenca Martina Giertla, jeho úradu a expertov z MNO je dohoda s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu spoločnosti Petrom Pellegrinim na financovaní týchto aktivít z prostriedkov operačného programu Technická pomoc. Tento program tradične slúži na financovanie administratívnych a technických kapacít štátu pri riadení fondov EÚ. Teraz sa prvýkrát otvára aj mimovládnym expertom, ktorí dlhodobo sledujú život jednotlivých programov fondov EÚ a často sú najhlasnejšími kritikmi ich nesprávneho využívania a zneužívania.

Projekt pripravovali experti MNO, ktorí zastupujú tretí sektor v monitorovacích výboroch eurofondových programov, ktorých ešte v roku 2014 nominovali platformy a strešné organizácie združené v Komore MNO Rady vlády pre MNO. Títo experti budú zodpovedať aj za jeho realizáciu a za zapojenie ďalších zástupcov tretieho sektora. Napĺňa sa tak plán reprezentatívnej účasti tretieho sektora na kontrole fondov EÚ a zabezpečenia finančného krytia nákladov na túto prácu.

Projekt však plánuje viac, ako len samotné monitorovanie fondov EÚ. Aktivity sa zameriavajú na zlepšenie účasti neštátnych aktérov na príprave výziev. Týmto spôsobom sa má dostať k zodpovedným ministerstvám viac informácií o potrebách subjektov, ktoré plánujú podporiť. To by malo znížiť riziko, že sa podpora minie účinkom.

Experti sa tiež pozrú na to, akým spôsobom tečú informácie o fondoch. Na Slovensku za posledné roky vzrástol počet subjektov, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o fondoch EÚ a to tak štátnych, ako aj súkromných. Kvalita informácií však často nie je dobrá, informácie sú nezrozumiteľné a potenciálni žiadatelia preto vynaložia oveľa viac námahy a peňazí na prípravu projektov, ktoré nakoniec nemusia v hodnotení obstáť. Príčina môže byť banálna, postavená na zle podanej informácii alebo nízkej miere metodickej podpory počas prípravy projektových žiadostí.

Informácie tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri verejnej kontrole a v boji proti korupcii a za zvýšenie transparentnosti. Projekt sa preto zameria aj na analýzu dostupnosti informácií a na spôsoby, akými sa dá s nimi pracovať, ako aj na existujúce postupy hodnotenia a výberu projektov.

Ďalšou dôležitou témou, na ktorú sa projekt plánuje zamerať, je miera prepojenia obsahovo príbuzných programov a výziev - čím viac na seba programy navzájom reflektujú, tým lepšie môžu podporiť komplexné riešenia. Napríklad investovanie do výstavby zariadení sociálnych služieb nemá význam, ak nie je podporené aj školenie a práca personálu v nich.

Projekt je unikátny tým, že sa snaží vytvoriť stabilnú spoluprácu štátnych a mimovládnych odborníkov na riešení problémov. Tento druh medzisektorovej spolupráce je zatiaľ na Slovensku vzácny. Autori projektu preto dúfajú, že pilotný projekt prelomí bariéry a rozbehne konštruktívnu spoluprácu. Pokiaľ sa počas 12 mesiacov realizácie projektu rozbehne reálna spolupráca medzi štátom a tretím sektorom, je možné uvažovať o jeho pokračovaní.

Viac informácií o projekte bude zverejnených čoskoro na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

Zástupcovia občianskej spoločnosti sa budú môcť zapojiť do aktivít projektu účasťou na prieskumoch k rôznym otázkam fondov EÚ alebo účasťou na podujatiach a školeniach v rámci projektu. O výsledkoch projektu budeme priebežne informovať.

V prípade ďalších otázok k pilotnému projektu kontaktujte, prosím, Miroslava Mojžiša elektronicky na TA.13G4@AGJZF4.1SRAFLG4@ alebo telefonicky na 02 / 50 9 44 980. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]