Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 33. – 34. týždeň 2017

23. 08. 2017

.

 

Rozporové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov

Na rozporovom konaní k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov sa za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zúčastnili splnomocnenec vlády Martin Giertl a Bystrík Antalík. Po konštruktívnej diskusii bol rozpor odstránený a obe strany sa dohodli na kompromisnom riešení - aby poskytovanie pomoci obetiam trestných činov bolo pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) uľahčené, a aby ho mohli poskytovať aj právne kliniky. Návrh zákona bol schválený s pripomienkami na rokovaní vlády SR v stredu 16. augusta 2017.

Na novoprijatý zákon tematicky nadväzuje aj príprava národného projektu, ktorý bude realizovať Odbor prevencie kriminality MV SR v spolupráci s ÚSV ROS. Jeho cieľom je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov a ich príbuzných. V rámci projektu je naplánované vytvorenie 8 kontaktných bodov (v každom kraji jeden), ktoré budú poskytovať špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sprevádzať obete počas trestného konania voči páchateľom trestného činu, právnu pomoc a právne zastupovanie, psycho - sociálne poradenstvo, ekonomické poradenstvo. O ďalších krokoch a príprave národného projektu Vás budeme priebežne informovať na našej webstránke.  

Pracovné skupiny k financovaniu mimovládnych organizácií

Pokračuje pravidelné stretávanie sa pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú problematikou financovania MNO. 18. augusta 2017 sa konali prvé stretnutia členov Prierezovej pracovnej skupiny a Koordinačnej pracovnej skupiny. Prierezová pracovná skupina sa venuje prierezovým témam, ktoré sa dotýkajú financovania MNO, ako napríklad výkazníctvo, účtovníctvo, atď.  Členovia Koordinačnej pracovnej skupiny sa zaoberajú napríklad posudzovaním úloh štátu vo vzťahu k občianskej spoločnosti, trendmi v občianskej spoločnosti a otázkami financovania služieb vo verejnom záujme.

Okrem toho pokračujú aj pravidelné stretnutia ďalších pracovných skupín (Verejné zdroje, Súkromné zdroje), pričom výstupy z týchto stretnutí a ďalšie informácie týkajúce sa tejto témy sú dostupné na našej webstránke.

Splnomocnenec vlády SR v odbornej komisii na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Splnomocnenec vlády Martin Giertl sa ako člen odbornej výberovej komisie zúčastnil druhého kola vypočutia kandidátov na členov Rady ÚVO, ktoré sa konalo v utorok 15. augusta 2017. Komisia po dvoch kolách vypočutí odporučila vláde SR na schválenie troch kandidátov.

Vyhodnotenie úloh Akčného plánu OGP 2017 - 2019 v kapitole „Otvorené informácie“

Z kapitoly „Otvorené informácie“ Akčného plánu (PDF, 905 kB) Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP) na roky 2017 – 2019 schváleného uznesením vlády č. 104/2017 bolo vyhodnotené plnenie dvoch úloh. V rámci plnenia úlohy B.5 mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS) aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov vo svojej gescii, spolu s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát. Sumárny zoznam datasetov ku dňu 15.8.2017 s viac ako 1100 datasetmi je dostupný na tomto mieste. Tento zoznam bude priebežne aktualizovaný o nové termíny zverejnenia a o nové datasety.

V rámci plnenia úlohy B.18 mali ministerstvá a ostatné ÚOŠS zverejniť zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. Prehľad zverejnených zoznamov využívaného otvoreného softvéru (open source), vrátene hypertextových odkazov v gescii ministerstiev a ostatných ÚOŠS k 14.8.2017 je dostupný na tomto mieste.

Stav zverejňovania datasetov verejnej správy na portáli otvorených dát  

ÚSV ROS vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. (PDF, 1 MB) Cieľom analýzy bolo zmapovať, koľko datasetov z jednotlivých organizácií verejnej správy bolo do 31. marca 2017 verejne dostupných na portáli data.gov.sk a na základe zistení formulovať odporúčania v oblasti ďalšieho zverejňovania otvorených dát. Problematika otvorených dát patrí k hlavným témam v kapitole „Otvorené informácie“  v Akčnom pláne (PDF, 905 kB) OGP na roky 2017 – 2019.

Komorný podvečer s mimovládnymi neziskovými organizáciami

V utorok 15. augusta sa zástupcovia Komory MNO opäť stretli s predstaviteľmi ÚSV ROS. Stretnutie sa tentokrát konalo mimo pôdy ÚSV ROS a v priateľskej atmosfére sme diskutovali napríklad aj o veľmi aktuálnych výzvach určených mimovládnym organizáciám z operačného programu Efektívna verejná správa. Načrtli sme aj tému najbližšieho stretnutia, ktoré sa bude týkať predstavenia Agendy 2030 a zapojenia MNO do jej implementácie na Slovensku. Túto zaujímavú a významnú tému organizáciám bližšie predstavia 5. septembra zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú témam Agendy 2030 sa na stretnutie môžu registrovať na tomto mieste.

Ekologické môže byť aj ekonomické – predstavili sme pilotný projekt z národného projektu Participácia

Z národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Participácia) sme v našom projektovom newslettri predstavili pilotný projekt č.7 - Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.O výhodách a výzvach participácie a úlohách samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva ako aj o samotnom projekte sme sa porozprávali s Branislavom Moňokom z občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ, svoje názory nám predstavili aj primátor mesta Partizánske Jozef Božik a prednostka mesta Partizánske Dáša Jakubíková. V predstavovaní projektov budeme pravidelne pokračovať, na odber newslettra k NP Participácia sa môžete prihlásiť tu.

Stretnutie expertov projektu Partnerstvo k téme štátnej pomoci – fondom EÚ

V utorok 15. augusta sa na pôde ÚSV ROS stretli experti zapojení do projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (PTP Partnerstvo).1 Zúčastnení diskutovali o výzvach, ktoré prináša štátna pomoc vo vzťahu k financovaniu projektov z  fondov EÚ, a to predovšetkým z pohľadu MNO. Experti sa dohodli na rámcových témach a požiadavkách, s ktorými oslovia Protimonopolný úrad SR ako garanta štátnej pomoci na Slovensku a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zodpovedný za riadenie fondov EÚ.

Výzva pre mimovládne neziskové organizácie do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Mimovládne organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú, majú možnosť prihlásiť sa do výboru do 31. augusta 2017. Bližšie informácie sú dostupné na našej webstránke.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 554 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.


[1] Projekt sa realizuje vďaka podpore z  operačného programu  Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je  podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]