Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 45. – 48. týždeň 2017

05. 12. 2017

.

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ  NA NAŠOM FACEBOOKU.

Open Government Week 2017 – Ďakujeme!

Počas druhého novembrového týždňa (6. - 10. novembra 2017) organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) druhý ročník podujatia Open Government Week. Podujatie sa konalo v krásnych priestoroch Galérie Umelka a v priebehu týždňa prišlo otvorene a konštruktívne diskutovať, či vypočuť si inšpiratívne diskusie, prednášky, workshopy na témy participácia na tvorbe verejných politík, otvorené dáta, otvorené vzdelávacie zdroje, whistleblowing dovedna 400 ľudí tak zo štátnej správy ako aj z neziskového sektora. Našim hosťom ako aj všetkým, ktorí sa bohatého programu zúčastnili, patrí vďaka. Záverečnú správu ako aj videozáznamy vybraných diskusií nájdete na našej webstránke, alebo na Facebooku Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Téma otvoreného prístupu k vede na celoslovenskom stretnutí knižníc

V dňoch 19. – 22. novembra 2017 sa v Jasnej konal 2. ročník celoslovenskej konferencie Bibliosféry 2017, ktorej sa zúčastnili vedúci pracovníci univerzitných, akademických, štátnych a verejných knižníc SR spolu so zástupcami Ministerstva kultúry SR, Centra vedecko-technických informácií SR a úradu splnomocnenca. Jednou z tém konferencie bola otázka pripravenosti knižníc na požiadavky otvoreného publikovania výsledkov vedy a výskumu, ktoré vyplývajú z úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019. Ako najpálčivejší aspekt sa ukazuje nízke pochopenia témy a nedostatočná odborná pripravenosť pracovníkov knižníc na tieto nové výzvy. Aj preto sa veľká pozornosť venovala definovaniu požiadaviek a vedomostí na pracovníkov knižníc a návrhom na ich vzdelávanie.

Pripravujeme výskum občianskej spoločnosti na Slovensku

ÚSV ROS pripravil a predložil na rokovanie reformnej komisie návrh unikátneho projektu pod názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Podstatou zámeru je po prvý krát zrealizovať komplexný výskum o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti na Slovensku s jeho praktickým využitím na tvorbu verejných politík. O ďalšom priebehu budeme informovať na našom webe.

Slovensko.digital zhodnotilo projekt Register a IS mimovládnych neziskových organizácií

Organizácia Slovensko.digital spustila projekt hodnotenia projektov informatizácie verejnej správy pod názvom Red Flags. Reformný zámer projektu ÚSV ROS - Register mimovládnych neziskových organizácií a otvorený informačný systém sa v priebežnom hodnotení drží na prvom mieste, v desiatich hodnotených kategóriách dosiahol zámer plný počet bodov hneď v troch – reforma verejnej správy, biznis prínos a participácia na tvorbe projektu. Detailnejšie hodnotenie nájdete na tomto mieste, viac o projekte Red Flags nájdete na webe Slovensko.digital.

Prednášali sme študentom o legislatívnom procese

Na pozvanie doc. JUDr. Jany Vallovej, PhD. sme v piatok, 1. decembra 2017, predniesli študentom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety stručný úvod do problematiky tvorby právnych predpisov. Študentom sme priblížili legislatívny proces na občianskej, vládnej a parlamentnej úrovni a jeho jednotlivé fázy. Zamerali sme sa aj na otázky participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov, o ktoré sa študenti v následnej diskusii živo zaujímali. Záujem študentov nás veľmi potešil, nakoľko participáciu považujeme za jeden z najdôležitejších nástrojov účasti verejnosti na správe vecí verejných. Veríme, že si poznatky z prednášky odnesú aj do praxe a prispejú k vytváraniu silnejšej občianskej spoločnosti.

Projekt technickej pomoci Partnerstvo organizoval workshop o komunikácii počas prípravy a predkladania žiadostí o podporu projektov

23. novembra 2017 sa na pôde ÚSV ROS konal workshop Projektu technickej pomoci Partnerstvo, ktorého cieľom bola výmena skúseností o komunikácii počas prípravy a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Počas workshopu sa účastníci dozvedeli o rôznych formách komunikácie viacerých finančných mechanizmov – svoje skúsenosti predniesli zástupcovia a odborníci z oblasti eurofondov, švajčiarskeho aj nórskeho finančného mechanizmu. Z výsledkov workshopu vzniknú odporúčania, ktoré budú predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu. Viac o projekte Partnerstvo nájdete na našom webe.

Národný projekt Participácia cestoval s Choreografiami zmien

Ústredným motívom série diskusií pod spoločným názvom Choreografie zmeny, ktoré sa od októbra konali postupne v piatich mestách Slovenska, sa stala participácia. Hostia diskusných večerov, ktoré organizovali zástupcovia ÚSV ROS z národného projektu Participácia, priniesli expertné pohľady na rôzne problematiky, napr. na zapájania rómskeho obyvateľstva do verejných politík, sociálne podniky, zrozumiteľnosti zákonov či inakosti. Všetkým hosťom ako aj účastníkom diskusií srdečne ďakujeme. Krátku reportáž z jednotlivých diskusií si môžete pozrieť na našom webe.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 565 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]