Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 7. týždeň 2018

21. 02. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Príprava podkladov pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO

V januári sme zorganizovali záverečné stretnutie členov pracovných skupín, na ktorom sme zhodnotili minuloročnú prácu. Návrhy a výstupy z pracovných skupín sme rozdelili do troch kategórií:

  • na návrhy, ktoré sú už finálne a je potrebné ich rozpracovať do legislatívnej podoby, na ktorých momentálne pracujeme;
  • návrhy, pri ktorých nedošlo ku konsenzu a je potrebná ďalšia diskusia;
  • návrhy, ktoré sú už realizované mimo činnosti PS.

Členom pracovných skupín sme ponúkli priestor na spoluprácu pri detailizovaní návrhov, ktoré budú podkladom pre legislatívne spracovanie.

V rámci financovania MNO sme sa stretli aj so zástupcami Únie miest Slovenska, kde sme predstavili doterajšie výsledky a návrhy. Zisťovali sme možnosti ich spolupráce pri presadzovaní návrhov a následne aj legislatívnych zmien v tejto oblasti. V priebehu februára plánujeme stretnutia na MF SR ohľadne možností viacročného financovania projektov z verejných zdrojov a tiež stretnutie so zástupcami MZVaEZ SR, kde už existuje viacročné financovanie projektov – budú nás zaujímať informácie a skúsenosti, ktoré môžeme uplatniť v našich návrhoch. Viac informácií o financovaní MNO sa dozviete na našom webe.

Bariéry ministerstiev pri zverejňovaní najžiadanejších datasetoch

V rámci plnenia úloh definovaných v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktoré sa týkajú dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API, sme sa počas januára stretávali s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev a diskutovali sme o bariérach, ktoré im bránia v zverejňovaní požadovaných dát. V súčasnosti so stretnutiami pokračujeme na úrovni jednotlivých poskytovateľov dát. Výstup týchto stretnutí spracujeme do verejne prístupnej analýzy. Viac informácií sa dočítate na našom webe.  

Sumarizujeme, alebo tretie pracovné stretnutie k pilotnej schéme NP Participácia

V termíne 15. až 17. januára 2018 sa v Liptovskom Mikuláši konalo tretie pracovné stretnutie národného projektu Participácia so zameraním na pilotné schémy, ktoré ponúklo pohľad účastníkov pilotných projektov na rok 2017. Prezentácia jednotlivých pilotných projektov podporila proces prípravy výročnej monitorovacej správy za rok 2017. Spoločné stretnutie odhalilo, čo sa jednotlivým projektom podarilo i nepodarilo, ako ďaleko sa im na ich ceste k participatívne tvorenej verejnej politike podarilo zájsť a čo plánujú na ďalšie obdobie. Súčasne ponúkli odpoveď na otázku, ako realizácia projektu ovplyvnila plánované participačné scenáre,  čo reálne v roku 2017 dosiahli, čoho sa museli vzdať. Dôležitým momentom bolo zhodnotenie spolupráce zapojených mimovládnych organizácií a subjektov verejnej správy. Verejné posúdenie dosiahnutých výsledkov pekne obnažilo skutočnú podobu partnerstiev, ako aj to, kde je vzájomný dialóg formálny a kde naopak výživný a nesmierne produktívny.

Vzájomná diskusia a zdieľanie skúseností pokračovalo v druhom bloku stretnutia, ktorý patril workshopu na tému ako merať kvalitu participačných procesov s profesorkou Janou Plichtovou. Aktuálnu správu z analytických expedícií spestrili Bruno Konečný a Veronika Ferčíková. Formou panelovej diskusie s účastníkmi otvorili niekoľko kľúčových tém: Dajú sa merať ekonomické prínosy participácie? Aké prístupy zvoliť pre meranie prínosov a ekonomickej efektívnosti participatívnej tvorby politík? Záverečná časť stretnutia predstavila rakúsky manuál, ktorý užívateľsky veľmi jednoduchou a zrozumiteľnou formou ponúka návod a recept na to, ako nastaviť kvalitný participačný proces. 

NP PARTI 2017 alebo výročná monitorovacia správa

K termínu 31. januára 2018 sme Riadiacemu orgánu OP EVS zaslali výročnú monitorovaciu správu za národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík za rok 2017. Správa zhodnotila osem a pol mesačnú misiu, na realizácii ktorej sa spoločne podieľalo takmer 120 expertov, zhodnotila proces implementácie dvoch hlavných podaktivít a technický priebeh projektu (riadenie, publicita):

O otvorenom vzdelávaní a otvorenej vede sme diskutovali so štátnym tajomníkom ministerstva školstva

Vo štvrtok 1. februára 2018 sme so štátnym tajomníkom ministerstva školstva P. Krajňákom a ďalšími predstaviteľmi ministerstva školstva a Centra pre vedecko-technologické informácie  SR  diskutovali o otvorenom vzdelávaní a otvorenej vede, ktoré patria k témam otvoreného vládnutia. V rámci stretnutia sme sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny k plneniu úloh v kapitolách otvorené vzdelávanie a otvorená veda z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019. Zároveň sme sa na stretnutí dohodli spoločne zorganizovať pracovné stretnutie k tvorbe nových vzdelávacích zdrojov v rámci každoročnej celosvetovej iniciatívy Týždňa otvoreného vzdelávania. O stretnutí informovalo na svojom webe aj ministerstvo školstva.

O budovaní dôvery občanov v štát cez participáciu

Taliansko podobne ako Slovensko  zorganizovalo v dňoch od 5. do 11. februára 2018 týždeň otvoreného vládnutia. Prvý deň, ktorého sme sa zúčastnili, sa venoval téme zvyšovania dôvery občanov v štát. Ako jedno z kľúčových riešení rezonovala, podobne ako v našej diskusii v novembri 2017, komunikácia a následná participácia občanov na správe vecí verejných. V otvorenej diskusii sme vyzdvihli dôležitosť riešenia reálnych problémov ľudí, čo takisto povedie k zvyšovaniu dôvery vo vlastný štát. Viac informácii nájdete v článku na našom webe.

Prvá úradná desiata s Komorou MNO v novom roku

V utorok 6. februára 2018 sme zorganizovali prvú tohtoročnú úradnú desiatu. Zúčastnení zástupcovia Komory MNO diskutovali aj o plánoch zasadaní Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a hlavných témach, ktoré v tomto roku budú hýbať svetom mimovládnych organizácií. Najbližšie zasadanie Rady vlády pre MNO sa uskutoční dňa 22. marca 2018.

Rozporové konania k Zákonu o Registri MNO

Od 8. februára 2018 vedie Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti rozporové konania k návrhu Zákona o registri mimovládnych neziskových organizáciách. V rámci rozporových konaní prerokúvame vznesené zásadné pripomienky so subjektmi, ktoré ich uplatnili. V rámci pripomienkového konania bolo k návrhu zákona vznesených celkovo 235 pripomienok, z ktorých bolo 61 zásadných. Zásadné pripomienky uplatnilo 18 subjektov. Všetky vznesené pripomienky nájdete na tomto mieste.

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom budú súčasťou porovnávacej analýzy

V utorok 13. februára 2018 sme sa na pôde úradu splnomocnenca stretli so zástupcami vedecko-výskumného ústavu ACCENDO z Českej republiky, ktorí pripravujú porovnávaciu štúdiu o riadení dobrovoľníctva v Európskej únii ako aj návrh Koncepcie dobrovoľníctva v Českej republike. Okrem našej skúsenosti bude analýza obsahovať informácie z Poľska, Talianska, Nemecka, Rakúska a Holandska. Viac informácií o pripravovanej analýze nájdete na našom webe.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 474 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]