Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Zmapovanie legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát

V rámci hlavnej aktivity 1: Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO bola nadefinovaná podaktivita 1.1 Zmapovanie legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát. Zodpovedným partnerom za vypracovanie analýzy bolo 1.SNSC.

Cieľom podaktivity bolo zmapovanie tej časti verejnej správy, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných príspevkov a dotácií z verejných  zdrojov pre MNO, ale aj pre iné fyzické a právnické osoby. Druhou skupinou, ktorá bola mapovaná, bola skupina grantových nadácií, ktoré plnia alebo môžu splniť podmienky a uchádzať sa o rolu sprostredkovateľa verejných zdrojov. Poslednou skupinou sú MNO ako prijímatelia finančných príspevkov a dotácií z verejných  zdrojov. V tomto prípade išlo o mapovanie legislatívno-inštitucionálneho stavu registrov MNO vedených na Slovensku, dostupnosti dát v nich evidovaných a možnosti použiteľnosti týchto dát pre plánovaný akreditačný mechanizmus.

Pre splnenie uvedeného cieľa prebiehalo najmä:

  • mapovanie registrov a webových stránok národných a regionálnych orgánov
  • zhromažďovanie a spracovávanie relevantných dokumentov o dotačných programoch, o zákonných normách, o ustanovujúcich pravidlách pre poskytovanie príspevkov a dotácií tretím osobám, so zoznamami prijímateľov, o výške poskytnutých príspevkov a dotácií týmto prijímateľom
  • vyhľadávanie informačných zdrojov o grantových nadáciách, ich koalíciách a reprezentantoch
  • vo vzťahu k MNO ako prijímateľom zmapovanie existujúcich slovenských registrov dát o MNO s prihliadnutím na typy jednotlivých registrov a dáta, ktoré poskytujú, spôsob a formát zverejňovania informácií, zodpovednosť jednotlivých inštitúcii a orgánov, ktoré registre obhospodarujú a vedú, spôsob a formát zverejňovania informácií, prepojenie a možnosti ďalšej prepojiteľnosti dát registrov (najmä pre potreby projektu), legislatívne pozadie - ukotvenie registrov a poskytovania informácií, obmedzenia a možnosti využívania dát s ohľadom na legislatívne ukotvenie.

Výslednú analýzu si môžete prečítať tu (PDF, 3 MB).