Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Z denníkov analytiky: Február 2019

12. 02. 2019

Participácia, moja láska!

plagat participacia moja laskaDňa 5. februára sa na Bôriku konala prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI na tému participácia. Konferenciu oficiálne otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, spolu s Barbarou Gindlovou, odbornou garantkou projektu NP Parti a Romanom Hakenom, riaditeľom Centra pro komunitní práci, a členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli.

Nasledovali prezentácie na rozmanité témy, ktorým sa NP Parti vo svojej analytickej časti venuje:

Úloha participácie v procese zefektívnenia verejnej správy

Ako budovať kapacity vo verejnej správe? 

Detské choroby participatívnej tvorby verejných politík

Participácia na Slovensku 2018

Ľudia za záclonou

Legislatíva a participácia

Ekonomické prínosy participácie

Fotografie z podujatia sú dostupé na facebook stránke ÚSV ROS. Postupne pridáme prezentácie z jednotlivých blokov spoločne s videozáznamom.  

 

Prvé spoločné školenie s koordinátormi parti rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji

Logo pilotného projektu parti rozpočty na stredných školáchDňa 6. februára 2019 sa na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov s "adoptívnymi rodičmi" z ÚSV ROS. Čo bolo obsahom školenia, ako prebiehalo, si aj s fotodokumentáciou môžete prečítať na webe Trenčianskeho samosprávneho kraja.


Prieniky NP Parti a NP Výskum

Fotka z podujatia, na ktorom bol predstaveny NP vyskum Dňa 15. februára 2019 sme pri príležitosti spustenia  nového národného projektu ÚSV ROS s názvom Výskum MNO vo Vedeckom parku UK v Bratislave, prezentovali možné synergie, prieniky a spoluprácu s národným projektom Participácia. Stretnutie začalo inšpiratívnymi prezentáciami, v ktorých Richard Filčák zo Slovenskej Akadémie Vied porozprával o tom, čo občiansku spoločnosť čaká v najbližších rokoch z pohľadu globálnych výziev. Následne sociológ Michal Vašečka publiku priblížil, kto v skutočnosti tvorí občiansku spoločnosť. Prvý blok uzavrela Sandra Salamonová z ÚPVII,. ktorá predstavila proces prípravy vízie rozvoja Slovenska do roku 2030. Druhý blok prezentácií patril zástupcom ÚSV ROS a jednotlivým agendám úradu: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti – Mária Milková, Iniciatíva pre otvorené vládnutie – Lucia Lacika, NP PARTICIPÁCIA/ Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík – Barbara Gindlová (PDF, 692 kB), NP PARTNERSTVO / Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov II – Miroslav Mojžiš a problematika Legislatívy a občianskej spoločnosti – Bystrík Antalík.

Cieľom nového projektu Výskum MNO je získať komplexný obraz o mimovládnom sektore a občianskej spoločnosti, nielen z hľadiska socio-ekonomických faktorov, ale aj z pohľadu vývojových trendov, ktoré budú formovať a determinovať obraz občianskej spoločnosti v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.


 

Participatívne rozpočty na školách - workshop nápadov 

Logo pilotného projektu parti rozpočty na stredných školách

Dňa 27. februára 2019 sme sa zúčastnili workshopu navrhovania projektov so žiakmi Gymnázia M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. So svojimi nápadmi pre lepšiu školu sa prišlo podeliť približne 25 šikovných mladých ľudí z 1 - 3. ročníka a sexty. O nápadoch sa diskutovalo najskôr v štyroch menších skupinkách. Niektorí žiaci prišli s rovnakými alebo podobnými nápadmi a preto sa iniciatívne začali spájať. Takýmto spôsobom v závere spoločne dospeli k ôsmym projektovým návrhom:

 1. Rekonštrukcia a oživenie oddychovej miestnosti v suteréne
 2. Letná trieda – vonkajšia študovňa
 3. Lavičky v šatniach a vešiaky v triedach
 4. Pravidelné dopĺňanie hygienických potrieb
 5. Rekonštrukcia pánskych toaliet
 6. Recyklačné stanice na triedenie odpadu
 7. Plávanie na telesnej výchove
 8. ???

Do diskusie so žiakmi za zapojila aj riaditeľka gymnázia Mária Vitásková. Privítala všetky nápady žiakov, podporila ich v naštartovanej aktivite a zároveň vysvetlila limity niektorých projektov. Účastníci workshopu pôvodne navrhovali presťahovanie oddychovej miestnosti v suteréne do niektorej z voľných tried na najvyššom poschodí, pretože kapacita súčasnej oddychovej miestnosti nie je dostatočná pre splnenie všetkých nápadov žiakov (doplnenie stolného futbalu/malého biliardu, tulivakov, malej knižnice, nábytku, spoločenských hier). Po spoločnej diskusií s pani riaditeľkou však žiaci uznali, že všetky triedy sú naozaj využívané. Novú nádej priniesol projekt letnej triedy – vonkajšej študovne, ktorá by sa dala priamo prepojiť s oddychovou miestnosťou v suteréne a tým rozšíriť jej kapacitu. Letná trieda by mohla byť zostrojená z paletového nábytku pod prístreškom a slúžiť by mala tiež na výučbu humanitných predmetov počas letných mesiacov. Veľmi praktickým nápadom tiež bolo doplnenie lavičiek v šatni a vešiakov v triedach, keďže najmä počas upršaných mesiacov nie je vhodné skladovať mokré bundy v skrinkách.

Problémom, ktorý často rezonoval z rôznych strán bolo vybavenie toaliet hygienickými potrebami. Žiaci sú presvedčení, že v prvom rade je potrebné na všetkých toaletách zabezpečiť dávkovače na mydlá, zásobníky na toaletný papier a papierové obrúsky na utieranie rúk. Takýmto spôsobom budú hygienické potreby (mydlá, toaletný papier, papierové obrúsky) chránené pred nadmernou spotrebou, ale aj rôznymi vtipnými nápadmi ich prípadného použitia.J Samostatným problémom sa zdajú byť pánske toalety. Žiaci si pripravili projekt na doplnenie WC dosiek a toaletného papiera, ale aj kľúčikov alebo posuvných zámkov na dvere pánskych toaliet.

Žiaci prejavili veľký záujem aj o ekologickú tému - separáciu odpadu. V súčasnosti sa na škole separujú plasty, no problémom je podľa nich jediná zberná nádoba pri telocvični, ktorej vzdialenosť demotivuje študentov odpad separovať. Veria, že ak budú zberné nádoby v každej triede alebo minimálne na každom poschodí, tento problém dokážu odstrániť. Zároveň by radi začali so separáciou papiera, ktorí by chceli pri odovzdaní vymieňať za toaletný papier a papierové obrúsky. Skutočne skvelý nápad ako zabezpečiť, aby dávkovače a zásobníky z predchádzajúceho projektu zostali vždy plné!

Výborným nápadom samostatnej kategórie je zatraktívniť telesnú výchovu prenájmom plavárne na Strednej priemyselnej škole. Na dvojhodinovku plávania sa žiaci budú prihlasovať individuálne podľa záujmu, naprieč celou školou. Rozmer tohto projektu možno čiastočne chápať aj sociálne. Žiakov naprieč všetkými ročníkmi, ktorí sa možno doteraz poznali len z videnia, spojí spoločná záľuba.

O čo pôjde v poslednom projekte zatiaľ neprezradíme. Ak sa však projekt podarí zrealizovať, bude to skutočne krásna bodka za významom slova participácia.

A čo ďalej?

Žiaci svoje projekty rozpracujú do detailov a odovzdajú koordinátorke do 15. marca 2019. V priebehu nasledujúceho týždňa bude ich realizovateľnosť posúdená vedením školy. A kampaň sa môže začať!

Participatívny rozpočet a samospráva - rozširujeme analytický tím

Participatívny rozpočet je účinným nástrojom zapájania ľudí do rozhodovania, ktorý prináša  reálne výsledky v relatívne krátkom časovom horizonte. Napriek tomu, že sa dnes stáva veľmi obľúbeným nástrojom participácie na všetkých úrovniach verejnej správy, túto problematiku  na Slovensku považujeme za doposiaľ nedostatočne preskúmanú oblasť.

Rastúci záujem slovenských samospráv o zapájanie občanov do tvorby rozpočtu vytvoril potrebu zmapovať danú problematiku komplexne. ÚSV ROS v rámci analytickej činnosti na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, zahájil samostatný výskum zameraný na participatívny rozpočet v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Kvalitatívny zber dát prebieha formou štruktúrovaných rozhovorov s aktérmi participatívnych rozpočtov (zamestnanci miestnej územnej samosprávy, volení predstavitelia, koordinačný tím, prizvané občianske združenia a aktivisti, ako aj občania – realizátori projektov). Výskum na základe jednotnej metodiky analyzuje existujúce modely participatívneho rozpočtu v praxi miestnej územnej samosprávy s cieľom spracovania príbehov participatívnych rozpočtov, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie samosprávy stojace pred svojou prvou skúsenosťou s participatívnym rozpočtom. Cieľom výskumu nie je hodnotiť samosprávy pri výkone participatívneho rozpočtu, poukazovať na chyby a navrhovať zlepšenia, ale popísať zvolený prístup samosprávy, nastavenie jednotlivých fáz procesu, problémy, s ktorými sa pri realizácií participatívneho rozpočtu stretli a úspechy, ktoré sa im podarilo dosiahnuť. Poznaním problémov svojich predchodcov a učením sa z príkladov dobre fungujúcej praxe, vytvoríme praktického sprievodcu, pomocou ktorého chceme naštartovať vznik dlhodobo funkčných a významovo zmysluplných participatívnych rozpočtov v nových samosprávach na Slovensku.

Výsledky nášho výskumu chceme poskytnúť samosprávam, ktoré stoja pred svojou prvou skúsenosťou s participatívnym rozpočtom a podnietiť zavádzanie participatívneho rozpočtu na lokálnej úrovni. Vzhľadom na fakt, že zoznam samospráv, ktoré sa pokúsili, alebo snažia o zavedenie participatívneho rozpočtu do života ich obce a mesta stále narastá (v súčasnosti evidujeme 36 participatívnych rozpočtov), rozhodli sme sa rozšíriť náš analytický tím, ktorý vedie Alexandra Hrabinová o troch nových expertov: Lukáš Bulko, Lenka Kudrnová, Miroslav Švec.   

NP Parti II: Sen či skutočnosť?

Dňa 14. februára 2019 sa konalo veľké pracovné stretnutie k dizajnovaniu návrhov pre pokračovanie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík za účasti zamestnancov ÚSV ROS. Pre potreby prípravy reformného zámeru boli navrhnuté štyri hlavné piliere/priority pre NP PARTI II. Reformný zámer predstavuje prirodzené a plynulé pokračovanie národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI), ktorý sa realizuje od apríla 2017. Pokračovanie projektu je postavené na rovnakých prioritách a špecifických cieľoch:

PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÁ SCHÉMA: testovať inovatívne metodické rámce, postupy a odporúčania z NP PARTI I. v praxi verejnej správy formou pilotných schém

1.1/ pilotná schéma I: riadená participatívna tvorba verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy (VS) s využitím systému tréningov, konzultácií, mentorstva a couchingu (NPPARTI I. - „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí VS“, NP PARTI II. – riadená participácia spojená s budovaním kapacít na strane VS)

1.2/ pilotná schéma 2: „Mesto pre všetkých“ – aplikácia metodiky zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík z NP PARTI I.

1.3/ pilotná schéma 3: Participatívne rozpočty – zavádzanie riadeného procesu participatívneho rozpočtovania s využitím výsledkov, zistení a odporúčaní z výskumu z NP PARTI I.

Realizácia pilotných schém bude zameraná na overenie zistení a odporúčaní z výskumu/praxe NPPARTI I. s cieľom zabezpečiť dobré príklady, monitoring inovatívnych mechanizmov v rámci riadenej participatívnej tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy (VS), zavádzanie nových prvkov do ekosystému štátnej správy/VS, ktoré cielene podporujú participáciu a participatívnu tvorbu verejných politík (dizajn a zavedenie nových pracovných pozícií v prostredí VS – manažér/odborný garant pre participáciu, príprava kapacít zapojených subjektov VS, budovanie participatívnych labov, zavádzanie participácie ako podmienky čerpania verejných zdrojov)

PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALYTIKA A VÝSKUM: zabezpečiť pokračovanie analytickej a výskumnej činnosti z NP PARTI I. prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát, podpora prieskumov a vedecko – výskumných činností pre oblasť participatívnej tvorby politík:

2.1/monitoring a hodnotenie implementácie politík z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík z NP PARTI I. – dôraz na ďalšiu časť životného cyklu verejných politík a miera zapojenia verejnosti do ich implementácie, monitoringu, hodnotenia a revízie, ktoré vznikli v rámci NPPARTI I.,

2.2/ monitoring a hodnotenie procesov z pilotných schém na NP PARTI II.,

2.3/ participatívne procesy tvorby verejných politík v ekosystéme štátnej správy - hodnotenie a meranie kvality participácie stojacich mimo realizované pilotné schémy,

2.4/  tematické zadania: dôvera občanov vo verejnú správu, alebo efektívna verejná správa, participácia a hodnotový konflikt, deliberatívne fóra svätý grál participatívneho procesu

PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA: zabezpečiť presadzovanie opatrení z NP PARTI I. v zmysle záverečnej správy a pokračovania výskumných a analytických činnosti s dôrazom na  vypracovanie a zavedenie Štandardov/Pravidiel pre plánovanie, realizáciu a hodnotenie participatívnych procesov. Samostatný výskum bude venovaný ekosystému štátnej správy so zameraním na témy: monitoring a vyhodnotenie aplikácie inštitútu predbežnej informácie, monitoringu a vyhodnoteniu zverejnených správ o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, existujúcich nástrojov na podporu informovanosti a zapájania verejnosti do tvorby legislatívy.

PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT: pokračovať v budovaní  kapacít v oblasti zavádzania participatívnych procesov v prostredí VS a širokej verejnosti, realizácia školiacich aktivít s využitím novovytvoreného vzdelávacieho programu z NP PARTI I., Aplikácia mixu vzdelávacích, komunikačných a informačných formátov „šitých na mieru“ v previazaní na konkrétne zadania. Budovanie kapacít na ÚSV ROS (konzultačné, lektorské, mentorské, facilitátorske služby s dôrazom na plánovanie, dizajnovanie, prípravu participačných procesov a implementáciu jednotlivých fáz participatívneho procesu, experti na monitoring a evaluáciu participačných procesov), budovanie siete externých špecialistov na participačné procesy, budovanie kapacít u rôznych subjektov verejnej správy. Vybudovať nové udržateľné portfólio služieb na strane ÚSV ROS (koučing, konzultácie, poradenstvo a lektorská činnosť pre oblasť zavádzania participatívnych procesov) a zabezpečiť ich po personálnej stránke. 

Cieľová skupina: projekt je realizovaný s dôrazom na zamestnancov a predstaviteľov inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a volených predstaviteľov regionálnej územnej samosprávy a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci), ako aj na zástupcov, predstaviteľov MNO, mladých ľudí, študentov škôl, širokú verejnosť a občanov.

Participácia - nová téma vo výučbe na stredných školách!

Na podporu zavádzania témy participácie do výučby na stredných školách sme v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vytvorili metodiku Nie je občan ako občan (PDF, 3 MB).

Aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní a využívajú zážitkové a interaktívne metódy. Spolu s kladením dôrazu na reflexiu a diskusiu, vysoko efektívne metódy uvedomenia si zažitého, ide o vynikajúcu kombináciu pre skutočný a zmysluplný rozvoj občianskych hodnôt, postojov a kompetencií mladých ľudí.

Päť teoretických, no stále veľmi praktických aktivít, ktoré metodika obsahuje, je podkladom na pochopenie prínosov participácie, dôležitosti spolurozhodovania, spolupráce, inklúzie, partnerského dialógu a občianskej angažovanosti.

1.       NIE JE MESTO AKO MESTO

 • hranie spoločenskej hry, ktorá simuluje proces participatívneho rozpočtu

2.       NIE JE PROBLÉM AKO PROBLÉM

 • vytvorenie zoznamu aktuálnych výziev a problémov svojho kraja/mesta/komunity z rôznych uhlov pohľadu a z pohľadu rôznych cieľových skupín

3.       VYTVORME SI LEPŠÍ KRAJ/MESTO/KOMUNITU

 • tvorba vízie a porozumenie zložitosti a dôležitosti jej tvorby, s presahom na svoj kraj/mesto/komunitu

4.       KAMPAŇ

 • príprava volebnej kampane, diskusia s použitím vecných a platných argumentov, rozoznávanie jednoduchých a populistických riešení 

5.       UŽ VIEM, ČO JE VEREJNÁ POLITIKA

 • objasňuje zložitosť tvorby verejných politík a ich vplyv na každodenný život občanov, aplikuje nové vedomosti a skúsenosti do reálneho prostredia kraja, mesta, či školy

Nadobudnuté poznanie, vedomosti a zručnosti z realizácie aktivít v metodickej príručke následne žiaci uplatnia v praktickom procese participatívneho rozpočtu na svojej škole.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]