Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Návrh krokov/postupu

 • Aké formy zapojenia konkrétnych skupín aktérov plánujeme? (Verejné stretnutia, pracovné skupiny, regionálne stretnutia, informačné semináre, pripomienkovanie prostredníctvom webovej stránky, vytvorenie špecifickej aplikácie, mediácia medzi aktérmi s protichodnými záujmami atď.)
 • Koľko stretnutí s akým počtom účastníkov?
 • Aká je postupnosť a logika jednotlivých fáz procesu? (Napr. zbieranie informácií a návrhov, formulovanie prvotného návrhu, pripomienkovanie a schvaľovanie návrhu pre ministra.)
 • Existuje v súčasnej situácii medzi zainteresovanými aktérmi a/alebo vo verejnosti významnejší konflikt? Je pravdepodobné, že tento konflikt význame ovplyvní prijímanie verejnej politiky? V prípade významnejšieho konfliktu odporúčame do návrhu procesu doplniť analýzu konfliktu a následné kroky navrhovať so zohľadnením miery eskalácie konfliktu.

Príklad: Návrh fáz/krokov a časového rámca participatívneho procesu

Fáza 1: Príprava participatívneho procesu (3–4 týždne) 

Mapovanie východiskovej situácie a konfliktov vo vzťahu k budúcemu využitiu verejného priestoru:

 • zmapovanie zainteresovaných aktérov,
 • realizácia mapovacích rozhovorov s vybranými zainteresovanými aktérmi zameraných na pochopenie východiskovej situácie, 
 • overenie rozhodovacích mandátov, otvorenosti kľúčových aktérov voči realizácii participatívneho procesu – napr. ochotu vedenia mesta  delegovať časť rozhodovania na pracovné skupiny, 
 • zmapovanie aktuálnych a potenciálnych konfliktov pri presadzovaní záujmov jednotlivých zainteresovaných aktérov vo vzťahu k budúcemu využitiu verejného priestoru.

Premietnutie výsledkov mapovania do úpravy plánu participatívneho procesu.

Fáza 2: Informovanie a mapovanie názorov verejnosti (4–5 týždňov)

 • vytvorenie webovej stránky projektu,
 • realizácia ankety (online aj offline),
 • mapovacie pološtruktúrované rozhovory so širším okruhom zainteresovaných aktérov zamerané na zistenie názorov a preferencií týkajúcich sa verejného priestoru, 
 • spracovanie a analýza výsledkov ankety a mapovacích rozhovorov. 

Fáza 3: Realizácia participatívnych aktivít (8–10 týždňov)

 • vytvorenie Koordinačnej skupiny, ktorá bude koordinovať participatívny proces, zvolávať stretnutia a pripravovať podklady na stretnutia,
 • realizácia Úvodného stretnutia identifikovaných kľúčových zainteresovaných aktérov (predpokladáme jednodňové stretnutie s 50 – 70 účastníkmi),  
 • stretnutia jednotlivých pracovných skupín (4 – 6 pracovných skupín, 2 – 3 stretnutia). Zadaním pracovných skupín bude vypracovať podrobnejší návrh obsahu funkčných plôch, t. j. požadovaných funkcií, aktivít a činností pre jednotlivé funkčné plochy/objekty. Presnejšie zadanie vyplynie z predchádzajúcich krokov procesu.  
 • realizácia Koordinačného stretnutia pracovných skupín: 
  • cieľom stretnutia bude prezentácia a pripomienkovanie predbežných výstupov práce pracovných skupín a ich vzájomné prepojenie. V prípade, že v rámci stretnutia narazíme na otázky, v ktorých účastníci nedokážu dosiahnuť dohodu, zorganizujeme následné menšie vyjednávacie stretnutia,
 • realizácia Záverečného stretnutia identifikovaných kľúčových zainteresovaných aktérov (predpokladáme jednodňové stretnutie s 50 – 70 účastníkmi):
  • cieľom stretnutia bude prezentácia výstupov práce pracovných skupín,
 • diskusia o prioritných funkciách budúceho verejného priestoru (prípadne o prioritných funkčných plochách, voliteľných doplnkových funkciách a neprípustných funkciách).

Z každého stretnutia bude spracovaný zápis, ktorý bude rozposlaný všetkým účastníkom stretnutia.

Fáza 4: Spracovanie Správy z participatívneho procesu (2–3 týždne)

 • spracovanie správy editorským tímom,
 • pripomienkovanie správy zúčastnenými aktérmi, 
 • záverečná prezentácia správy (cca 3 hod. stretnutie).