Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
 

Príklad z praxe: Agenda 2030

Koncom roka 2017 vznikla iniciatíva Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom implementovať Agendu 2030 prostredníctvom participatívnej identifikácie národných priorít.

Cieľom participatívneho procesu v rámci pripomienkovania návrhu Národných priorít implementácie Agendy 2030 bolo:

  • identifikovať a zapojiť zainteresovaných aktérov do diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030 na Slovensku,
  • validovať/podrobiť oponentúre návrh piatich národných priorít implementácie Agendy 2030 (pripravený Prognostickým ústavom SAV v decembri 2017, Príloha 1) a vytvoriť podklad pre rozhodovanie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj,
  • informovať verejnosť (najmä prostredníctvom webovej stránky) o Agende 2030, navrhovaných národných prioritách, participatívnych aktivitách a možnostiach účasti verejnosti pri implementácii a monitoringu národných priorít Agendy 2030.

Vzhľadom na veľmi limitovaný čas na participatívny proces (tri mesiace) bola na úrovni laickej verejnosti zvolená 1. úroveň/scenár participácie (informovanie) a na úrovni zainteresovaných aktérov 2. úroveň/scenár participácie (zapojenie do diskusie a výmeny argumentov vo vzťahu k zamýšľanej verejnej politike). Rozhodovacia funkcia v tomto prípade bola rezervovaná Rade vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sú však reprezentovaní niektorí kľúčoví zainteresovaní aktéri.

Východiskovým materiálom pre participatívny proces bol návrh priorít  Prognostického ústavu SAV. Následne bolo identifikovaných až 250 zainteresovaných aktérov. Bola vytvorená tzv. Komora zainteresovaných aktérov (ktorá bola súčasťou Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP (Národný investičný plán), ktorá priamo komunikovala s Radou vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj). Úlohou komory bolo aktívne sledovať a prepájať participatívne aktivity v jednotlivých témach. Ku každej z navrhovaných priorít totiž prebehli dva tematické semináre, ktoré slúžili na diskusiu a zber podnetov od zainteresovaných aktérov. Okrem toho paralelne prebiehala diskusia s mladými ľuďmi, ktorú organizovala Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a dostupná bola aj webová stránka, ktorá o procese informovala. Za následné spracovanie výstupov bol zodpovedný expertný tím. Výsledný materiál bol v júni 2018 po rokovaní vlády SR schválený.

Celú správu z procesu nájdete online.