Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Základné informácie

Základné informácie  |  Tematické oblasti  |  Výstupy

Projekt Partnerstvo (celým názvom projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov) je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o výzve nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má na starosti administráciu projektu. Experti CKO však zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe a plánovaní zmien pravidiel pre riadenie fondov EÚ a ich spolupráca so zapojenými odborníkmi z MNO je preto základným predpokladom úspechu projektu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu vyše 20 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO.

Projekt má rozpočet takmer 250 tisíc EUR a jeho aktivity prebiehajú počas 12 mesiacov, od marca 2017 do marca 2018. Takmer všetky výdavky projektu sú spojené s expertnou prácou a s organizovaním prieskumov, stretnutí a podujatí tak so štátnymi inštitúciami, ako aj s organizáciami a možnými prijímateľmi podpory z fondov EÚ „v teréne“.

AKTIVITY PROJEKTU

I. PARTICIPATÍVNA TVORBA VÝZIEV

Pre dobré nastavenie výziev je potrebné, aby boli do ich tvorby zapojení aj neštátni aktéri, ktorí vedia poskytnúť dôležité informácie o tom, aká ja reálna situácia “v teréne”. Cieľom prvej oblasti aktivít je preto zistiť, akými spôsobmi sa v súčasnosti môžu neštátni aktéri zapojiť do prípravy výziev a národných projektov, a tiež navrhnúť nástroje a postupy, ako efektívne získať cenné informácie z terénu. V rámci aktivity budeme komunikovať s ministerstvami, ktoré už v minulosti prejavili záujem a ochotu spolupracovať s občianskou spoločnosťou, ako napríklad Ministerstvo životného prostredia SR, či Ministerstvo vnútra SR. Oslovíme aj ďalšie rezorty, ktoré spravujú fondy EÚ v dôležitých témach, ako sú sociálna ekonomika, či dlhodobá nezamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aktivitu budeme realizovať nasledovne:

1. Analýza súčasnej situácie
Vypracujeme prieskum, v ktorom budeme zisťovať či, do akej miery a ako úspešne sa neštátni aktéri zapájajú do tvorby výziev k fondom EÚ. Zistenia prieskumu porovnáme s možnosťami participácie, ktoré deklarujú jednotlivé ministerstvá. Začneme prieskumami medzi ľuďmi a organizáciami, ktoré majú skúsenosti s fondmi EÚ. Budeme sa pýtať na to, či sa snažili zapojiť do prípravy výziev a s akými výsledkami. Porovnáme to s tým, čo o participácii hovoria ministerstvá a všetko spracujeme do správy s odporúčaniami.

2. Spolupráca s ministerstvami na tvorbe výziev
S ministerstvami, ktoré prejavia vôľu otvoriť procesy, zistíme, aké majú neštátni partneri pri súčasných pravidlách a kapacitách možnosti zapojiť sa do prípravy výziev. Priebeh spolupráce a zhodnotenie spracujeme do prípadových štúdií. 

3. Modelový postup pre participatívnu tvorbu výziev
Na základe skúseností zo spolupráce s ministerstvami vypracujeme modelový postup pre tvorbu výziev za účasti neštátnych partnerov. V spolupráci s odborníkmi z CKO pripravíme efektívne využitie modelového postupu v praxi pri všetkých výzvach. 

4. Synergia a prepojenia, vzájomná komunikácia a spolupráca medzi eurofondovými programami
Dokážu fondy EÚ podporovať aj zámery, ktoré prekračujú hranice jednotlivých programov a rezortov? Do akej miery medzi sebou programy komunikujú, keď plánujú podporu týchto zámerov? Chceme zorganizovať medzirezortné stretnutia a hovoriť o témach ako sociálna ekonomika, marginalizované komunity alebo udržateľný rozvoj.

II. PRÁCA S INFORMÁCIAMI A ZVYŠOVANIE TRANSPARENTNOSTI V EŠIF

Spôsob, akým sa šíria informácie o fondoch EÚ, ako komunikujú ministerstvá o výzvach a podmienkach podpory a akú pomoc a podporu poskytujú záujemcom o podporu, sú dôležité premenné, ktoré vplývajú na to, ako verejnosť vníma fondy EÚ a ich prínosy, a ako úspešní sú žiadatelia o podporu so svojimi zámermi.

Dostupnosť informácií, s ktorými sa dá dobre pracovať, je zároveň základným predpokladom pre efektívnu verejnú kontrolu investovania fondov EÚ. Tá je vzhľadom na dlhodobé problémy s transparentnosťou a nelichotivé medzinárodné porovnania Slovenska pri hodnotení korupcie dôležitou prioritou pre projekt Partnerstvo.

Aktivitu budeme realizovať nasledovne:

1. Analýza súčasného stavu informačného prostredia
Zhodnotíme účinnosť rôznych informačných nástrojov jednotlivých ministerstiev, napr.. webových  stránok a publikácií, inzercie a oznamov, infoseminárov a konferencií. Na základe porovnania so skúsenosťami organizácií, s inými podpornými programami (Nórske fondy, Švajčiarske fondy, súkromné nadácie a pod.) vypracujeme odporúčania, ako zlepšiť informovanie a komunikáciu o fondoch EÚ.

2. Nové aktivity v oblasti informovania a publicity
V spolupráci s ministerstvami pripravíme a otestujeme nové typy aktivít a informačných nástrojov, ktoré následne odporučíme inštitúciám zodpovedným za fondy EÚ. Ak sa osvedčia, odporučíme ich všetkým, ktorí sú zodpovední za fondy EÚ.

3. Pohľad na systém hodnotenia a výberu projektov a hľadanie možností pre zvýšenie jeho transparentnosti a nestrannosti
Posúdime súčasné fungovanie systému hodnotenia a výberu projektov a nástrojov na jeho verejnú kontrolu. V spolupráci s CKO pripravíme návrh na vytvorenie systému kontroly a zavedenie opatrení smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti hodnotenia a výberu projektov.

4. Mapovanie IT systémov pre eurofondy a navrhovanie zlepšení
Vypracujeme analýzu súčasných funkcionalít IT systémov na spracovanie fondov EÚ,  existujúcich možností pre prácu s dátami a ich využitie  na efektívnu kontrolu projektov. Z analýzy pripravíme odporúčania pre správcov týchto systémov a budeme s nimi rokovať o prípadných zmenách.

III. EFEKTÍVNY MONITORING EŠIF

Súčasný systém riadenia fondov EÚ vytvoril štruktúru výborov a pracovných skupín, ktoré majú za úlohu monitorovať život operačných programov. Systém monitorovania by mal byť dôležitým nástrojom pre efektívnu kontrolu a účasť partnerov na ovplyvňovaní investovania fondov EÚ.

Nemenej dôležité je prepojenie operačných programov a vzájomná komunikácia medzi jednotlivými ministerstvami, ktoré sú základnými predpokladmi pre podporu riešení, presahujúcich hranice jednotlivých výziev. Napríklad novopostavené komunitné centrum bez vyškoleného a zaplateného personálu nemá zmysel. A naopak tiež personál bez miesta, kde by pôsobil. V prípadoch, že viaceré programy podporujú tú istú oblasť, je potrebné, aby bola podpora zosúladená. 

Aktivitu budeme realizovať nasledovne:

1. Prieskum vnímanej úlohy monitorovacích výborov ich členmi
Chceme vedieť, čo očakávajú od svojho členstva ľudia v monitorovacích výboroch, ktoré sledujú život jednotlivých operačných programov. Bude nás zaujímať napríklad, ako vnímajú svoje kompetencie, do akej miery sú pre nich výbory iba formalita a do akej ich využívajú na ovplyvnenie vecí a získanie informácií, či by chceli viac kompetencií, prípadne akých. Vďaka týmto informáciám si vytvoríme obraz súčasného systému monitorovania fondov EÚ. Následne prinesieme odporúčania na zmeny a zlepšenia a budeme o nich rokovať so zodpovednými inštitúciami.