Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Rámcový rozpočet

 • Koľko finančných prostriedkov máme plánovaných/môžeme vyčleniť na realizáciu participatívneho procesu?
 • Koľko nami navrhnutý predbežný návrh procesu stojí pri zabezpečení dodávateľom? (Zvyčajne zisťujeme získaním troch predbežných finančných ponúk od potenciálnych dodávateľov, alebo aj porovnaním s podobnými procesmi realizovanými v minulosti.)
 • Čím vieme znížiť rozpočet procesu? (Čo vieme zabezpečiť zvnútra inštitúcie, akých partnerov vieme získať, na čo vieme použiť iné zdroje inštitúcie alebo stážistov). 

Príklad: Návrh participatívneho procesu pripomienkovania návrhu Národných priorít implementácie Agendy 2030, pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Cieľom participatívneho procesu v rámci pripomienkovania návrhu Národných priorít implementácie Agendy 2030 je:

 • identifikovať a zapojiť zainteresovaných aktérov do diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030 na Slovensku,
 • validovať/podrobiť oponentúre návrh piatich národných priorít implementácie Agendy 2030 (pripravený Prognostickým ústavom SAV v decembri 2017, Príloha 1) a vytvoriť podklad pre rozhodovanie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj,
 • informovať verejnosť (najmä prostredníctvom webovej stránky) o Agende 2030, navrhovaných národných prioritách, participatívnych aktivitách a možnostiach účasti verejnosti pri implementácii a monitoringu národných priorít Agendy 2030. 

Vzhľadom na veľmi limitovaný čas na participatívnych proces (tri mesiace od 2. polovice februára 2018 do 20. mája 2018) sme zvolili úroveň participácie, ktorá znamená pozvanie zainteresovaných aktérov do diskusie a výmeny argumentov vo vzťahu k zamýšľanej verejnej politike (pre bližšie informácie pozri 2. úroveň participácie v Pravidlách zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, 2014 (PDF, 1 MB)). Zainteresovaná verejnosť v tejto úrovni participácie vstupuje do aktívnej roly a podieľa sa na formulovaní zdôvodnení pre konkrétnu podobu národných priorít Agendy 2030. Tento stupeň nepredpokladá, že verejnosť a zainteresovaní aktéri budú  rozhodovať o výslednej politike. Táto rola je rezervovaná Rade vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sú však reprezentovaní niektorí kľúčoví zainteresovaní aktéri (pre bližšie informácie pozri kapitolu 4. Inštitucionálny rámec v Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a Štatút Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj).


Návrh aktivít participatívneho procesu:

Na základe predbežného návrhu národných priorít Prognostického ústavu SAV:

 • Identifikovanie zainteresovaných aktérov, a to najmä z organizácií občianskej spoločnosti, think tankov, expertných inštitúcií, akadémie, univerzít, asociácií podnikateľských subjektov, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, regionálnych  subjektov, odborových zväzov. Spomedzi nich identifikovanie kľúčových aktérov a ich prizvanie do Komory zainteresovaných aktérov. 
 • Vytvorenie Komory zainteresovaných aktérov (podliehajúcej ako súčasť Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP priamo Rade vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj). Zodpovednosťou komory je aktívne sledovať a prepájať participatívne aktivity  prebiehajúce v tematických sekciách a v záverečnej fáze participatívneho procesu pomenovať odporúčania pre národné priority, ktoré postúpia Rade vlády pre Agendu 2030.
 • Ku každej z piatich navrhovaných priorít zorganizujeme dva tematické semináre, ktoré umožnia zainteresovaným aktérom a odbornej verejnosti zoznámiť sa s predbežným návrhom Národných priorít implementácie Agendy 2030, pripomienkovať a dopĺňať ich výber, prípadne formulovať odporúčania pre ich následnú implementáciu. Minimálne polovica stretnutí prebehne mimo Bratislavy. Na každom seminári predpokladáme účasť 15 – 25 účastníkov a počas cca trojhodinovej diskusie sa účastníci budú môcť vyjadriť ako k celkovému návrhu piatich národných priorít, tak aj hlbšie k jednej vybranej téme a jej podtémam. Zo seminárov budú spracované zápisy, ktoré budú rozposlané účastníkom. Z celého procesu bude spracovaná správa, ktorá bude zverejnená na webovej stránke úradu.     
 • Participatívne aktivity budú podporené verejnou kampaňou o Agende 2030 a informáciami na webovej stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V súčasnosti zisťujeme možnosti zapojenia verejnosti prostredníctvom webovej stránky. Plánujeme verejnosti umožniť registráciu na webovej stránke s možnosťou písomne pripomienkovať navrhnuté národné priority a prejaviť záujem o účasť na seminároch.

Postup

Príprava (február 2018):

 • identifikovanie zainteresovaných aktérov – vytvorenie databázy – cca 150 aktérov, 
 • vytvorenie Komory zainteresovaných aktérov – cca 30 účastníkov,
 • rozpracovanie dizajnu participatívneho procesu.

Participatívne aktivity(koniec februára – máj 2018):

 • Informačná kampaň: šírenie informácií o Agende 2030 a participatívnom procese – odporúčame využiť MNO na informačnú kampaň na miestnej úrovni a webovú stránku s možnosťou prihlasovania sa.
 • Dialóg so zainteresovanými aktérmi – semináre v rôznych častiach Slovenska, cca 10 stretnutí, cca 100 účastníkov (niektorí na viac ako jednom stretnutí).
 • Spracovanie výstupov participatívneho procesu – z procesu budú spracované dva typy výstupov: 1) Správa z participatívneho procesu – zodpovedné PDCS,  zachytenie pripomienok, návrhov a obsahu diskusie počas tematických seminárov a 2) Odporúčania expertov na upravenie návrhu národných priorít Agendy 2030 (vychádzajúce z diskusií účastníkov seminárov, ako aj Komory zainteresovaných aktérov) – zodpovední experti a konzultantka. Obe správy budú v máji zverejnené na webe úradu.
 • Rozhodnutie o výslednej podobe Národných priorít implementácie Agendy 2030 Radou vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – máj 2018.
 • Informovanie verejnosti o výslednej podobe Národných priority implementácie Agendy 2030 a o použití výstupov z participatívneho procesu – máj/jún 2018.
 • Vyhodnotenie participatívneho procesu – máj/jún 2018.

Rola Komory zainteresovaných aktérov Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP

Zmyslom Komory zainteresovaných aktérov (podliehajúcej ako súčasť Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP priamo Rade vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj) je vytvorenie mechanizmu prepojenia participatívneho procesu so zainteresovanými aktérmi a rozhodovania Rady vlády pre Agendu 2030. Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 navrhuje inštitucionálny rámec implementácie Agendy 2030 (Rada vlády, Pracovná skupina pre Agendu 2030 a NIP, Expertné skupiny), v ktorom dominujú zástupcovia štátu. Z podstaty Agendy 2030, ako aj zo záväzku Rady vlády realizovať výber národných priorít Agendy 2030 participatívne vyplýva potreba implementácie priorít rôznorodými aktérmi v spoločnosti. Aktéri, ktorí sú súčasťou diskusie o národných prioritách a majú istý vplyv v rámci rozhodovacieho procesu, budú takýto proces vnímať ako legitímny a budú ochotní sa spolupodieľať na implementácii výsledných priorít. 

Zodpovednosťou Komory zainteresovaných aktérov bude po prediskutovaní v rámci Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP, predložiť Rade vlády pre Agendu 2030 odporúčania pre národné priority, ktoré vychádzajú z participatívneho procesu. Predpokladáme, že komoru bude tvoriť cca 30 ľudí. Budú to predstavitelia zainteresovaných aktérov, najmä: zástupcovia občianskej spoločnosti, nezávislí experti (z think tankov, expertných inštitúcií, akadémie), zástupcovia súkromného sektora (asociácií podnikateľských subjektov), asociácií samospráv (ZMOS, Únie miest, Združenia samosprávnych krajov SK8).

Komora zainteresovaných aktérov sa do konca mája 2018 (v priebehu participatívneho procesu) stretne trikrát samostatne a raz v rámci Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP.

Na rokovaniach sa komora zoznámi a bude mať možnosť pripomienkovať:

 • Návrh participatívneho procesu
 • Návrh Národných priorít Agendy 2030
 • Výstupy z prvého a druhého kola tematických seminárov
 • Návrh odporúčaní expertov na upravenie návrhu národných priorít Agendy 2030

Na záver participatívneho procesu po predložení Správy z participatívneho procesu Komora vyhodnotí participatívne aktivity.   

Z rokovaní budú spracované zápisy, ktoré budú rozposlané účastníkom.