Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Z denníkov pilotnej schémy - November 2018

26. 11. 2018

12 statočných, alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Pozvánka na prezentáciu pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík - 12 statočných

Dňa 20. novembra 2018 sa konala verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť národného projektu NP PARTI. Podujatie malo symbolicky názov 12 statočných, pretože vytvorilo priestor pre prezentáciu dvanástich pilotných projektov, zastrešených pilotnou schémou participatívnej tvorby verejných politík.

Prezentácie ponúkli originálne príbehy a scenáre zapájania verejnosti do tvorby verejnej politiky. Spoločnou témou bol participačný proces – jeho prínosy, bariéry, nástrahy, výzvy a hlavne získané poznatky o participačnom procese, o ktoré sa so zúčastnenýnmi podelili samotní aktéri pripravovaných politík. Samostatná prezentácia Daniela Klimovského bola venovaná zhodnoteniu pilotnej schémy. Súčasne podujatie vytvorilo priestor pre hostí – Martina Mňahončáka, ktorý predstavil nový národný projekt úradu splnomocnenca vlády SR pre rozovoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), zameraný na výskum mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti a Romana HakenaCentra pre komunitní práci, nestora participácie v Českej republike o stave participácie v Čechách a novej európskej iniciatíve Make Europe Great Again for All!

PROGRAM:

09:00 – 9:15: Otvorenie

 • Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Samuel Arbe, riaditeľ odbor OP Efektívna verejná správa
 • Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Národný projekt Participácia

09:30 – 10:00: Daniel Klimovský


10:00 – 10:45:  Prezentačný panel 1 (moderoval Bruno Konečný)

10:45 – 11:30: Prezentačný panel 2 (moderovala Barbara Gindlová) 

 • Jana Kadlečíková, Ján Holodňák: aktuálny stav pilotného projektu č.6: Mesto pre všetkých – integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry a mesto Svidník
 • Klára Orgovánová: aktuálny stav pilotného projektu č.12: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby politík  - Rómsky inštitút a obec Lenartov
 • diskusia k príspevkom PP6 a PP12

11:30 – 12:15: Prezentačný panel 3 (moderoval Daniel Klimovský) 

13:00 – 13:30: Prezentačný panel 4

 • Martin Mňahončák (ÚSV ROS): Čo vieme a nevieme o prínosoch neziskového sektora (prezentácia národného projektu Výskum MNO, venovaného analýze stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti)
 • Roman Haken (Centrum pro komunitní práci, ČR): MEGA, alebo posilujeme Česko spoločne (partnerstvo a vzťahy verejnej správy a neziskového sektoru v Čechách a európskej iniciatíva MEGA)

13:30 – 14:15: Prezentačný panel 5 (moderoval Bruno Konečný) 

14:15 – 15:00: Prezentačný panel 6 (moderovala Barbara Gindlová) 

 • Martina Hrozenská, Irena Lehocká: aktuálny stav pilotného projektu č.9: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a mesto Nitra
 • Ivana Vetešková: aktuálny stav pilotného projektu č.4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Bratislavský samosprávny kraj
 • diskusia k príspevkom PP9 a PP4

15:00 – 15:45 Prezentačný panel 7 (moderoval Daniel Klimovský) 

15:45 – 16:30: Záver a sumarizácia podnetov zo stretnutia

vizuálna sumarizácia pilotného projektu NP Participácia za obdobie apríl - október 2018

Pilotný projekt č.8

Po neúspešnom prvom októbrovom termíne verejného zvažovania sa náhradné stretnutie predkladateľov občianskych projektov v Hlohovci konalo 7. novembra 2018. Verejné zvažovanie je diskusia, ktorej cieľom je nájdenie konsenzu všetkých predkladateľov občianskych projektov. V rámci participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec je súčasťou rozhodovacej fázy pri občianskych projektoch. V úvode verejného zvažovania bol zúčastneným vysvetlený priebeh stretnutia. Následne sa predkladatelia jednotlivých projektov rozdelili na dve skupiny a 20 minút vymýšľali kritéria, na základe ktorých potom projekty iných predkladateľov hodnotili v škále 1 - 5 bodov. Po skupinovej práci boli všetky kritéria odprezentované a spoločne bolo vybraných sedem z nich:

 1. Cieľová skupina
 2. Turizmus a zviditeľnenie mesta
 3. Udržateľnosť a dlhodobosť
 4. Dobrovoľníctvo
 5. Náročnosť
 6. Akútnosť potreby
 7. Výchova, vzdelávanie, osveta

Výsledky z verejného zvažovania predstavujú váhu 40 % z celkového hodnotenia občianskych projektov participatívneho rozpočtu IdeaSiTy. Ďalších 30 % tvoria výsledky fyzického hlasovania a zhodne 30 % výsledky hlasovania elektronického.

fotografia verejného zvažovania projektov predkladateľov občianskych projektov v Hlohovci

Poznáme aj výsledky hlasovania o projektoch občanov v rámci IdeaSiTy – participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec! O podporu z celkového rozpočtu 20 000 eur sa uchádzalo 6 projektov, ktoré odrážali predstavy občanov Hlohovca o lepšom, krajšom a funkčnejšom meste. Medzi nápady, ktoré sa zmestili do celkového rozpočtu 20 000 eur sa dostalo prvých 5 projektov. Viac sa o nich dozviete na oficiálnej stránke IdeaSiTy - http://hlohovec.ideasity.sk/.

graf výsledkov hlasovania o projektoch občanov v rámci IdeaSiTy v Hlohovci

Pilotný projekt č. 3

fotografia návštevy učastnikov pilotneho projektu 3 v pracovisku ekocentra Lipka22. novembra 2018 sa zástupcovia pilotného projektu č. 3 – krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), poslanci obecných zastupiteľstiev, poslanci a zamestnanci úradu TSK a pedagógovia zúčastnili exkurzie do pracovísk ekocentra Lipka.

Prvá zástavka bola Lipka – pracovisko Kamenná, kde boli predstavení zamestnanci ekocentra. Nasledovalo predstavenie koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Zlínskom kraji a predstavenie samotnej Lipky, ktorá je najstaršie a najväčšie ekocentrum v Českej republike.  Ďalšou zástavkou bolo pracovisko Rozmarýnek, kde v roku 2014 prebehla rekonštrukcia do podoby ekodomu. Poslednou zástavkou bolo pracovisko Jezírko. Toto ekocentrum je zamerané na výukové programy v lese, ktorý obklopuje pracovisko. Ako príklad zamestnanci ekocentra priblížili účastníkom z TSK ako vyzerá 1 deň vyukového pobytového programu.

Na každom pracovisku mali všetci účastníci možnosť si kúpiť vyukové materiály a pomôcky, čo veľa účastníkov aj využilo.

fotografia návštevy učastnikov pilotneho projektu 3 v pracovisku ekocentra Lipkafotografia návštevy učastnikov pilotneho projektu 3 v pracovisku ekocentra Lipkafotografia návštevy učastnikov pilotneho projektu 3 v pracovisku ekocentra Lipka

Pilotný projekt č. 2

plagát ku konferencii politika mladeze tu a terazVýsledky  participatívneho procesu, v rámci pilotného projektu PP2, zameraného na tvorbu koncepcie rozvoja práce s mládežou boli dňa 26. novembra 2018 odprezentované na konferencii Politika mládeže tu a teraz!

Panelové diskusie boli venované postojom a potrebám dnešných mladých ľudí, legislatíve, ktorá pomôže rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora. Prezentácie a bližšie informácie z konferencie nájdete na stránke RmS a fotografie z podujatia nájdete na Facebooku Splnomocnenca.

Pilotný projekt č. 6: Situácia Rómov v meste

Dňa 29. novembra 2018 sa konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny v rámci pilotného projektu č.6 Mesto pre všetkých – integračná stratégia, zloženej zo zástupcov mesta, expertiek CVEK a zástupcov zraniteľných skupín v meste Svidník s dôrazom na inklúziu Rómov.

Erb mesta Svidnik Stretnutie sa konalo v priestoroch mestského úradu Svidník a otvorilo nasledovné témy:

 1. Reflexia situácie po komunálnych voľbách a zmene na poste primátora mesta (primátora Jána Holodňáka vystriedala primátorka Marcela Ivančová) – zhodnotenie priebehu a výsledkov volieb, očakávania, obavy
 2. Manuál o praticipácii – diskusiu k materiálom z posledného stretnutia  
 3. Situácia Rómov v meste – hlavné témy riešili: život Rómov v časti Festivalová, detské ihrisko a ako spraviť ihrisko bezpečnejšie, model upratovania na Festivalovej, sociálne centrum – mesto Svidník by malo mať šatník, a humanitárny sklad (možnosť raz ročne vyniesť svoj nábytok, ktorý ešte môžu využiť iní), komunitné centrum v zameraní na prácu s deťmi, príprava úloh do školy, doučovanie, športové kultúrne aktivity, hudobná, výtvarná výchova, sexuálna výchova, prevencia obchodovania s ľuďmi, cvičenie, posilňovňa, duchovný program. Nosná diskusia bola zameraná na: Kto by čím vedel prispieť buď v komunitnom centre/alebo nejako inak?
 4. Plán na ďalšie stretnutie vo februári 2019
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]