Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Výzva k spolupráci na pilotnom testovaní stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí

""

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na miestnej územnej samosprávy
 • Obdobie realizácie: júl 2023 – december 2023
 • Výstup: zrealizované pilotná schéma
 • Odborné garantky aktivity: Alena Holka Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová
 • Realizačný tím: Barbara Gindlová, Zuzana Hromcová, Matej Miklian
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Prečo hľadáme partnerov pre spoluprácu?

Pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí by sme radi realizovali v spolupráci s 5 mestami/obcami. Zámerom testovania metodiky je spolu s vami overiť kritériá hodnotenia kvality participatívnej praxe, aby v budúcnosti bolo možné na jednotnom metodologickom základe monitorovať a vyhodnocovať mieru zapojenia verejnosti v prostredí miest a obcí, ako aj zaznamenávať prípadné trendy v mestách/obciach (napr. v prípade každoročného/dvojročného monitorovania stavu participácie vo vašom meste).

Ako sa môžete zapojiť?

Mestá/obce sa môžu prihlásiť prostredníctvom otvorenej výzvy k spolupráci, ktorá definuje rámcové podmienky spolupráce. Na základe registrácie budú vybrané mestá/obce zaradené do pilotnej schémy testovania metodiky pre diagnostiku a hodnotenie stavu, a podmienok pre participáciu na úrovni mestských a obecných úradov. Deadline na podávanie žiadostí o spoluprácu: 15. 09. 2023 (vrátane).

Čo získate, ak sa zapojíte?

Zapojenie sa do pilotného testovania stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí vám pomôže zistiť aký je stav participácie vo vašom meste – či sú na vašom úrade vhodné podmienky pre participáciu –, zmapovať príležitosti i bariéry zapájania verejnosti, ako aj navrhnúť kroky, ktoré podporia cielenú prácu s verejnosťou a partnermi z územia (subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta/obce, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, miestne spolky a kluby, konkrétne cieľové skupiny: seniori, mladí ľudia, zdravotne postihnutí, sociálne odkázaní, prípadne iní strategickí hráči a stakeholderi na národnej a regionálnej úrovni).

Čo potrebujeme? / Čo ponúkame?

Vybrané mestá/obce budú mať za úlohu poveriť konkrétneho zamestnanca/cov, aby v súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a jeho expertami zabezpečili proces zberu a vyhodnotenia dát. Počas celej spolupráce budú mať vybraní zamestnanci zabezpečenú procesnú a obsahovú pomoc zo strany expertov a expertiek ÚSV ROS. Vybraní spolupracovníci dostanú všetky potrebné informácie na úvodnom školení v rámci prvého októbrového týždňa.

Poverený zamestnanec/ci bude/ú za svoju prácu ohodnotený/í formou finančnej odmeny na základe dohody o vykonaní práce v sume 1 000 EUR/brutto

Ďalšie bonusy? Bezplatné školenie pre vašich zamestnancov!

Súčasťou pilotného testovania je aj bezplatné školenie vašich zamestnancov v téme participácia a zapájanie organizovanej a neorganizovanej verejnosti s dôrazom na nové zručnosti potrebné pre prácu s verejnosťou. Školenia budú zabezpečovať experti ÚSV ROS na základe dohody s konkrétnym mestom/obcou.

Ako bude pilotná schéma prebiehať?

V prípade, že sa rozhodnete stať sa členom rodiny miest/obcí, ktorá testuje metodiku pre diagnostiku a vyhodnotenie stavu a podmienok pre participáciu na vašom úrade, je potrebné:

 • vyplniť a zaslať registračný formulár na adresu TA.13G4@3SGRTG4.ZYKS4@;
 • v registračnom formulári identifikovať zamestnanca/zamestnancov, ktorý bude poverený realizáciou pilotnej schémy a poslať jeho životopis (po vyzvaní aj dáta k jeho zazmluvneniu);
 • zabezpečiť účasť vybraného zamestnanca/cov na úvodnom pracovnom stretnutí/školení;
 • zo strany vedenia podporiť proces zberu dát a zrealizovať v rámci úradu dotazníkový prieskum, doplnený o doplnkové pološtruktúrované rozhovory s vedúcimi zamestnancami úradu;
 • poskytnúť súčinnosť v procese vyhodnotenia zozbieraných dát a spracovania záverečnej správy, pod odborným vedením expertov ÚSV ROS;
 • zúčastniť sa pracovného stretnutia, na ktorom spoločne vyhodnotíme procesy, výsledky a zhodnotíme testovanú metodiku.

Obdobie trvania pilotnej schémy/spolupráce

Spolupráca je naplánovaná na obdobie september – november 2023.

Časový harmonogram pilotného testovania stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí:

 • 24. 08. 2023 / vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu;
 • 24. 08. – 15. 09. 2023 / prihlasovanie do pilotnej schémy;
 • 15. 09. – 29. 09. 2023 / zazmluvňovanie zamestnancov MÚS;
 • 04. 10. 2023 / online procesno-technické stretnutie;
 • 06. 10. 2023 / online procesno-technické stretnutie;
 • 16. 10. 2023 / vstupné online školenie/stretnutie k nastaveniu zberu dát (vysvetlenie zadania a postupov);
 • 16. 10. – 31. 10. 2023 / zber dát: dotazníkový prieskum a doplnkové rozhovory s vedúcimi zamestnancami úradu; 
 • 08. 11. 2023 / druhé online školenie/stretnutie k procesu vyhodnocovania dát (vysvetlenie zadania a postupov);
 • 13. 11. – 23. 11. 2023 / vypracovanie záverečných správ; 
 • 27. 11. – 30. 11. 2023 / tretie online školenie/stretnutie k procesu zhodnotenia výstupov a evaluácie pilotnej schémy (vysvetlenie zadania a postupov).

Poznámka ku školeniam: bezplatné školenia pre zamestnancov úradu na tému Ako zapájať verejnosť? vieme realizovať v dohodnutom termíne v rámci obdobia október – november 2023.

Konzultačné hodiny (komunita praxe):

 • Streda: 8:00 - 9:00 hod a 13:00 - 14.00 hod.
 • Piatok: 8.00 - 9.00 hod.

Registračný formulár/žiadosť o spoluprácu

Deadline na podávanie žiadostí o spoluprácu: 15. 09. 2023 (vrátane).

Zabezpečenie pilotného testovania

PhDr. Matej Miklian
Tel.: 02/509 44 984; 0918 591 770
E-mail: TA.13G4@3SGRTG4.ZYKS4@

Mgr. Zuzana Hromcová
Tel.: 02/509 44 979
E-mail: TA.13G4@S1FQ4FLU.S3SJHJ@