Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Analýza participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Materiál predstavuje výsledky analýzy existujúcich účinných a inovatívnych participatívnych nástrojov v zahraničí, ktoré je možné zakotviť do slovenského právneho rámca – ide o odborný materiál, ktorý vznikol na základe rešerše zahraničnej literatúry a vytypovaných zahraničných úprav participácie. Dokument predstavuje príklady participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách, presnejšie výber dobrej praxe, ktorý vznikol v rámci samostatného bloku aktivít zameraných na analýzu participácie a jej ukotvenia z pohľadu legislatívy a právneho rámca.

Cieľom bolo primárne hľadať inšpiráciu v právnych úpravách a postupoch iných európskych krajín, týkajúcich sa participácie verejnosti na legislatívnom procese na úrovni parlamentu, ako aj participácie na tvorbe verejných politík na národnej a lokálnej úrovni, keďže to sú práve úrovne, kde Slovenská republika zaznamenáva nedostatky. Pri hľadaní príkladov participačných mechanizmov ako odrazový mostík poslúžili už existujúce komparatívne štúdie, zameriavajúce sa na krajiny Európy, pričom následne pri výbere konkrétnych krajín pre ďalšiu analýzu sme brali v úvahu geografickú a kultúrnu diverzitu a naše jazykové možnosti pri vyhľadávaní čo najdetailnejších úprav. Preto túto analýzu nemožno považovať za vyčerpávajúcu, ale skôr akýsi kompilát vybraných príkladov zapájania verejnosti do vecí verejných. Na základe rešerše zahraničnej literatúry a vytypovaných zahraničných úprav participácie boli identifikované a spracované modely, ktoré je možné uplatniť na národnej, ako aj lokálnej úrovni.

Materiál na stiahnutie: Analýza participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách (PDF, 835 kB)

 • Autori: Kristína Babiaková, Ivana Figuli, Imro Vozár
 • Poznámka: materiál má prílohu s názvom Parlament a občania
 • Štruktúra dokumentu:
  • Úvod - Príklady participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách
  • Participácia verejnosti na legislatívnom procese na úrovni parlamentu
   • Lotyšsko - vyhlásenie o spolupráci s mimovládnymi organizáciami a legislatívne iniciatívy a predkladanie návrhov
   • Španielsko - vypočutia pred parlamentnými komisiami a úprava účasti na legislatívnom procese
   • Švajčiarsko - Federálny zákon o postupe pri konzultáciách - Federal Act on the Consultation Procedure
   • Francúzsko - online platforma pre tvorbu zákonov (spolupráca občania + poslanci)
   • Česká republika - Občanská sněmovna
   • Fínsko - Crowdsourcing prístup
  • Príklady participácie verejnosti na tvorbe verejných politík na národnej úrovni  vo vybraných krajín EÚ
   • Anglicko - dohoda o vzťahoch medzi vládou a dobrovoľníckym a komunitným sektorom (The Compact on Relationships between Government and the voluntary and community sector)
   • Fínsko - Program politiky občianskej účasti (CPPP), Otakantaa.fi a Lausuntopalvelu.fi
   • Chorvátsko - Kódex postupov pri konzultáciách so zainteresovanou verejnosťou pri prijímaní zákonov, iných predpisov a aktov (Kódex)
   • Francúzsko - Národná stratégia pre zníženie emisií uhlíka
   • Česká republika - Príprava verejných stratégií
  • Príklady participácie verejnosti na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni  vo vybraných krajinách EÚ
   • Spojené kráľovstvo - Plánovanie v obytných štvrtiach (Neighbourhood Planning)
   • Maďarsko - Občianske rady v Budapešti a Konzultačné rady alebo občianske pracovné skupiny
   • Anglicko - Národný compact  a Lokálny compact
   • Chorvátsko - Charta spolupráce mesta Sisak
   • Poľsko- prijímanie participatívneho rozpočtu
   • Dánsko - Rady seniorov (Senior Citizens' Councils) a Digitálne občianske panely
   • Srbsko - Mestský koordinačný výbor pre sociálnu politiku (Municipal Coordination Committee for Social Policy -MCCSP) a Výbor pre znižovanie chudoby – Mesto Ada
   • Francúzsko - Zákon o ochrane životného prostredia (Code de l´environement) a Zákon č. 2002-276 z 27. februára 2002 o miestnej demokracii

Príloha: Parlament a občania – platforma pre participáciu občanov na tvorbe právnych predpisov vo Francúzsku (PDF, 419 kB)

 • Autori: Kristína Babiaková, Ivana Figuli
 • Stručný opis: inovatívne form zapájania verejnosti na parlamentnej úrovni. Platforma Parlament a občania ponúka poslancom a občanom možnosť tvoriť zákony spoločne. Občania môžu predkladať svoje legislatívne návrhy a taktiež poslanci a senátori môžu konzultovať s občanmi ohľadne nimi pripravených legislatívnych návrhov. Do projektu je zapojených 12 senátorov a 28 poslancom z dolnej komory, teda celkovo 40 poslancov a senátorov. Tu je nutné dodať, že Francúzsky parlament je dvojkomorový: Senát, známy ako "horná komora", má 348 senátorov a Národné zhromaždenie, známe ako "dolná komora", má 577 poslancov[2].súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru participácie