Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach verejnej správy vychádza z prehľadu vybraných oblastí a nástrojov participácie na tvorbe jednak individuálnych ako aj normatívnych právnych aktov v Slovenskej republike. Experti zisťovali ako je vytvorený priestor pre participáciu na Slovensku všeobecne a následne sa bližšie pozreli na jednotlivé oblasti, ktoré počítajú s participáciou verejnosti na všetkých úrovniach verejnej správy. Analýza podáva správu o tom, či má verejnosť dostatok informácií o tvorbe verejných politík a či sa k ich tvorbe môže vyjadriť. Materiál skúma aké nástroje môže verejnosť použiť na presadenie svojich názorov a následne, v prípade nesprávneho procesu prijímania politiky alebo v prípade nezákonnosti jej obsahu, ako môže dosiahnuť zmenu. Samostatným blokom sú otázniky a problémy, ktoré v tej-ktorej oblasti vznikajú, ich vyhodnotenie problémov a otáznikov, ktoré súvisia s jednotlivými oblasťami participácie a na základe identifikovaných problémov a otázok, sumarizuje zoznam návrhov, ktoré by mohli participácii pomôcť. V prípadoch, ktoré boli identifikované ako problematické, bola spracovaná komparácia so zahraničnou praxou s cieľom nájsť konkrétne prípady a príklady dobrej praxe, ktoré by mohli byť pre Slovensko inšpiráciou.

Materiál spracoval základné oblasti, ktoré ukotvujú primárne východiská participácie. Ide o ústavné princípy a všeobecný prístup k informáciám, ktoré sú základným predpokladom efektívnej a kvalitnej participácie. Súčasťou analýzy sú samostatné bloky, ktoré spracovali informácie k všeobecným inštitútom, ako sú petičné právo, zhromažďovacie právo, združovacie právo a všeobecné postupy podľa správneho konania. Analýza sa nedotýka len účasti verejnosti na tvorbe verejných politík všeobecného charakteru (rôzne programy, stratégie, plány), ale aj účasti verejnosti na tvorbe individuálnych právnych aktív, ktoré sa týkajú verejného záujmu, ako je napríklad rozhodovanie o ochrane životného prostredia. Analýza sa venuje tiež participácii na tvorbe všeobecne záväzných predpisov, a to na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. Ďalšími oblasťami sú participácia na územnom plánovaní, na stavebnom povoľovaní, na banských činnostiach, kontrola hluku, pamiatkové veci, veľká oblasť samosprávy a samostatná oblasť sociálnych služieb. Snažili sme sa (a taká bola aj požiadavka), aby to bolo písané ľudskou rečou. Aby aj obyčajný človek, ktorý nie je právnik a má záujem sa zúčastniť niektorého z týchto procesov prijímania verejných politík na Slovensku, našiel odpovede na otázky, ako sa zapojiť a participovať.

Každá spracovaná oblasť sa člení na tieto časti:

 • Úvod
 • Úroveň participácie
 • Prístup k informáciám o verejných politikách
 • Možnosti verejnosti participovať
 • Prístup verejnosti k spravodlivosti v prípade nezákonnosti prijatej verejnej politiky
 • Medzinárodné dokumenty
 • Zaujímavé webové linky
 • Príslušná právna úprava
 • Otázniky a problémy

Materiál na stiahnutie: Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci (PDF, 835 kB)

 • Autori: Kristína Babiaková, Ivana Figuli, Imro Vozár
 • Poznámka: Jednotlivé spracované oblasti možno zoradiť do skupín podľa ich všeobecnosti a tiež podľa oblasti verejného života ktorej sa venujú. V analýze sú spracované oblasti, ktoré sú základným predpokladom pre participáciu verejnosti v konkrétnych oblastiach (ústavné základy participácie, prístup k informáciám, realizácia petičného práva, realizácia zhromažďovacieho práva, realizácia združovania občanov, postupy v správnom konaní). Ďalej sa analýza venuje oblastiam participácie na tvorbe právnych predpisov, participácii verejnosti na ochrane životného prostredia, participácii na investičných zámeroch a stavebných činnostiach, participácii na dianí v samospráve, participácii na koncepcii sociálnych služieb.