Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Materiál predstavuje výsledky analytickej činnosti pracovnej skupiny Legislatíva a participácia. Na základe realizácie projektu bolo odhalených viacero problémov v aplikačnej praxi a aj v legislatíve. Následne bolo vypracovaných viacero odporúčaní, legislatívnych návrhov  a návrhov na zmeny v aplikačnej praxi vo vybraných oblastiach, ktoré boli predmetom diskusie so zástupcami ÚSV ROS. Záverečná analýza sa sústredila na kľúčové oblasti participácie ako je prístup k informáciám a Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ako sa aj venuje nástrojom účasti verejnosti v spolurozhodovaní, identifikovala kľúčové bariéry a nástrahy v účinnom nastavení procesu zapojenia verejnosti do tvorby politík v previazaní na parlamentnú úroveň, poslanecké návrhy a návrhy výborov, ponúka návrhy na zlepšenie v oblasti životného prostredia a participácie verejnosti.

Materiál na stiahnutie: Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi (ZIP, 5 MB)

 • Autori: Kristína Babiaková, Zuzana Ujjobbágyová, Imrich Vozár, Peter Wilfling
 • Štruktúra dokumentu:
  • Prístupu k informáciám, petícií, elektronických petícií a petičné portály
  • Realizácia volebného práva – voľba poštou
  • Združovanie občanov
  • Participácia na tvorbe všeobecne záväzných predpisov
   • Poslanecké návrhy zákonov a návrhy výborov
   • Zapracovanie metodiky – postupu predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese do Legislatívnych pravidiel vlády
  • Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy – doplnenie záväznej metodiky participácie
  • Participácia verejnosti na ochrane životného prostredia
   • Návrhy posilňujúce participáciu verejnosti (územné plánovanie, stavebný poriadok)
    • Zástupca verejnosti v procese schvaľovania územného plánovania
    • Úprava zúčastnenej osoby v konaniach podľa stavebného zákona
   • Návrhy reagujúce na negatívnu prax pri participácii verejnosti v zmysle Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
    • Vypustenie práva verejnosti podať odvolanie aj v prípadoch, ak verejnosť nebola účastníkom prvostupňového konania
    • Opatrenia proti zneužívaniu práv verejnosti
  • Participácia verejnosti na živote v obci
   • Povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva
   • Inštitút spoločnej pripomienky
   • Zverejňovanie všetkých podkladových informácií k legislatívnemu procesu v samospráve
   • Návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho poriadku SR

Materiál súčasne predstavuje súbor samostatných textov, ktoré sa venujú vybraným problémom z aplikačnej praxe, ktoré sú spracované formou konkrétnych príkladov z praxe: