Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Výnimka podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Nákladné automobily        

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 7 až 9 zákona o cestnej premávke; pričom v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Podľa § 140 ods. 5 zákona o cestnej premávke je žiadosť o povolenie výnimky potrebné doručiť orgánu Policajného zboru najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka.

Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje: 

 1. meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
 2. územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
 3. dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
 4. účel a zdôvodnenie výnimky + (fotokópia zmluvy o dielo, zmluva na základe ktorej sa vykonáva preprava a z ktorej je zrejmé, že je platná na obdobie pre ktoré sa udelenie výnimky žiada, resp. objednávka na výkon prác a z ktorej je zrejmé, že je vystavená na obdobie pre ktoré sa udelenie výnimky žiada a pod.),
 5. zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel, značky, kategórie a držiteľa osvedčenia, fotokópia OEV – technický preukaz /časť II/).

Žiadosť podlieha správnemu poplatku, ktorý je upravený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti VI. DOPRAVA, položka 64 povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Správny poplatok pri povolení výnimky na dobu do jedného roka, ktorá:

 1. nepresahuje územie okresu je 22 eur,
 2. presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja je 28 eur,
 3. presahuje územie kraja je 45 eur.

Výnimku možno povoliť najviac na 1 rok.

Žiadosť o povolenie výnimky je potrebné zaslať podľa požadovaného rozsahu, ak:

 1. nepresahuje územie okresu adresovať na príslušný okresný dopravný inšpektorát, 
 2. presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja adresovať na príslušný krajský dopravný inšpektorát,
 3. presahuje územie kraja na odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru na adresu: Račianska 45, 812 72 Bratislava - vzor žiadosti je uvedený v súbore "dokumenty na stiahnutie"