Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Výnimka podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Nákladné automobily        

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 7 až 9 zákona o cestnej premávke; pričom v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Podľa § 140 ods. 5 zákona o cestnej premávke je žiadosť o povolenie výnimky potrebné doručiť orgánu Policajného zboru najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka.

Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje: 
a) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b) územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
c) dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
d) účel a zdôvodnenie výnimky + (fotokópia zmluvy o dielo, zmluvy o budúcej zmluve, resp. objednávka na výkon prác a pod.),
e) zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel, značky, kategórie a držiteľa osvedčenia (v prípade vozidla evidovaného mimo územia Slovenskej republiky je nutné priložiť fotokópiu OEV – technický preukaz /časť II/).

Žiadosť podlieha správnemu poplatku, ktorý je upravený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti VI. DOPRAVA, položka 64 povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Správny poplatok pri povolení výnimky na dobu do jedného roka, ktorá:
a) nepresahuje územie okresu je 15 eur,
b) presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja je 20 eur,
c) presahuje územie kraja je 30 eur.

Výnimku možno povoliť najviac na 1 rok.

Žiadosť o povolenie výnimky je potrebné zaslať podľa požadovaného rozsahu, ak:
a) nepresahuje územie okresu adresovať na príslušný okresný dopravný inšpektorát, 
b) presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja adresovať na príslušný krajský dopravný inšpektorát,
c) presahuje územie kraja na odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru na adresu: Račianska 45, 812 72 Bratislava.

Vzor žiadosti o povolenie výnimky, ak presahuje územie kraja (PDF, 156 kB)