Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

1. Základné informácie k modulu o integrite vo verejnej službe

UPOZORNENIE: Nie je to oficiálny preklad OECD. Kvalita prekladu a jeho súlad s pôvodným textom diela je vo výhradnej zodpovednosti autora prekladu. V prípade rozdielu medzi pôvodným dielom a prekladom sa považuje za platný len text pôvodného diela.

Integrita je viac než len neskorumpovanosť

Podľa Odporúčania Rady OECD o integrite vo verejnej službe (2017), integrita vo verejnej službe je neustále uplatňovanie spoločných etických hodnôt, zásad a noriem, s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami. Integrita vo verejnej službe je viac než len neskorumpovanosť, je základným kameňom dobrej správy vecí verejných.

Integrita pre produktivitu, efektívnosť a inkluzívnosť

Integrita je jedným z pilierov politických, ekonomických a sociálnych štruktúr. Je základom hospodárskeho a spoločenského blaha a prosperity jednotlivcov a spoločnosti ako celku. Vďaka integrite sú ekonomiky produktívnejšie, verejné sektory efektívnejšie, spoločnosti a ekonomiky inkluzívnejšie. Integrita je o dôvere, nielen vo vládu, ale aj vo verejné inštitúcie, regulačné orgány, banky a podniky.

Nedostatok integrity vo verejnej službe môže viesť ku korupčným praktikám. Korupcia je komplexný jav, ktorý sa prejavuje v mnohých formách, nielen v podplácaní. Ďalšími formami sú napríklad:
 • nenáležitý vplyv
 • zneužívanie funkcie
 • sprenevera
 • vydieranie
 • nezákonné obohacovanie
 • marenie vyšetrovania
 • legalizácia príjmov z korupcie
 • nepotizmus/rodinkárstvo
 • protekcia
 • ochranárstvo
 • klientelizmus

Žiaden štát nie je imúnny voči korupcii.

Normy integrity sú neustále porušované vo všetkých krajinách. Dôsledky ovplyvňujú každého.

Vplyv korupcie na vládu a spoločnosť Vplyv korupcie na podnikanie Vplyv korupcie na jednotlivcov
 • podkopáva demokraciu a právny štát
 • zabraňuje rozvoju
 • deformuje trhy a bráni investíciám
 • vedie k strate dôvery vo vládu a inštitúcie a k dezilúzii
 • zvyšuje náklady a znižuje kvalitu služieb a produktov
 • zvyšuje nerovnosť
 • deformuje trh
 • zabraňuje predvídateľnosti a zvyšuje neistotu
 • zvyšuje náklady na podnikanie
 • poskytuje zlú motiváciu
 • zabraňuje inováciám a šíreniu nových technológií
 • znižuje produktivitu
 • narúša kvalitu života
 • ničí kariéru a dobré meno
 • zabraňuje prístupu k základným službám
 • zabraňuje prístupu k spravodlivosti
 • zabraňuje príležitostiam na zamestnanie

Komplexná stratégia integrity vo verejnej službe

Medzinárodné nástroje, akými sú napríklad Odporúčanie Rady OECD o integrite vo verejnej službe (2017) a Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC, 2004), vychádzajú z komplexného a inkluzívneho prístupu pri prevencii a presadzovaní práva.

Napríklad uvedené odporúčanie OECD je postavené na nasledovných pilieroch, ktoré poskytujú verejným činiteľom stratégiu pre prevenciu korupcie posilnením integrity vo verejnej službe:

 • vytvorenie uceleného a komplexného systému integrity vo verejnej službe, pozostávajúceho zo súboru koordinovaných politík a nástrojov, s elimináciou duplicít a nedostatkov;
 • pestovanie kultúry integrity, ktorá zahŕňa prijímanie do zamestnania, vzdelávanie a propagáciu hodnôt v organizácii, apelujúc na vnútornú motiváciu jednotlivcov konať bezúhonne;
 • vytváranie efektívnej zodpovednosti, založenej na kontrole rizík a skutočnej zodpovednosti za porušenie integrity.

Vytváranie kultúry integrity si vyžaduje čas a úsilie, pričom predstavuje podstatný krok na zmenu správania všetkých subjektov v spoločnosti, vrátane podnikateľov a občianskej spoločnosti. Vlády by mali plniť vedúcu úlohu pri tejto zmene presadzovaním hodnôt dobrej správy vecí verejných, akými sú otvorenosť, inkluzívnosť a zodpovednosť, ako aj stanovením vysokej úrovne štandardov integrity vo verejnej správe. V konečnom dôsledku je však zvyšovanie integrity vo verejnej službe spoločnou úlohou a zahŕňa celospoločenský prístup s účasťou súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

Zapamätajte si

 • Integrita je viac ako len neskorumpovanosť.
 • Integrita je nevyhnutná pre hospodársky a spoločenský blahobyt a prosperitu jednotlivcov a spoločností.
 • Korupcia existuje v mnohých formách a má ničivé následky pre spoločnosť, verejný a súkromný sektor a jednotlivcov.
 • Odporúčanie Rady OECD o integrite vo verejnej službe podporuje komplexný prístup založený na rizikách, s dôrazom na pestovanie kultúry integrity v celej spoločnosti a v celej vláde.
 • Posilnenie integrity je úlohou všetkých zúčastnených osôb a sektorov spoločnosti.

Počet návštevníkov: 300717