Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

2. Stanovenie vysokej úrovne štandardov správania verejných činiteľov

Potreba stanovenia štandardov správania

Verejná správa je určená pre plnenie funkcií pre spoločnosť ako celok. Stanovenie vysokej úrovne noriem integrity pre verejných činiteľov je predpokladom toho, aby rozhodnutia boli uskutočňované vo verejnom záujme a procesy a výsledky boli dosiahnuté podľa spoločných hodnôt a noriem správania. Na to, aby verejní činitelia vykonávali verejné povinnosti v súlade s etickými normami, musia poznať právne normy a etické očakávania občanov, a tiež musia dokázať pochopiť, ako účinky ich rozhodnutí ovplyvňujú mienku občanov o verejnej službe.

Účel kódexu správania a etiky

Kódex správania alebo etiky je nástroj na vytvorenie spoločného chápania toho, aké správanie by mali všetci verejní činitelia dodržiavať pri svojich každodenných úlohách. Kódex správania a etiky môže verejných činiteľov užitočne usmerniť v tom, ako majú uplatňovať etické normy a zásady vo svojom pracovnom živote a podporovať ich pri etických rozhodnutiach. Kódex správania a etiky poskytuje verejným činiteľom jasné usmernenie o normách organizácie, týkajúce sa očakávaného správania a podrobne opisuje spôsob, akým organizácia vykonáva činnosti v súlade s integritou a vo verejnom záujme.

Medzinárodné dohovory a nástroje ako napríklad Odporúčanie Rady OECD o integrite vo verejnej službe (2017) a Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC, 2004) uznávajú používanie kódexov správania a etiky, ako účinných nástrojov na stanovenie hodnôt verejného sektora a predpokladaného správania verených činiteľov, ľahko zrozumiteľným a flexibilným spôsobom. Väčšina členských štátov OECD v posledných desaťročiach vypracovala alebo aktualizovala kódexy správania alebo etické kódexy.

Príklady základných hodnôt verejnej služby definované v kódexe správania alebo etickom kódexe v krajinách OECD

 • nestrannosť
 • zákonnosť
 • transparentnosť
 • integrita
 • čestnosť
 • efektívnosť
 • profesionalita

Uplatňovanie etických hodnôt v praxi

Ak verejný činiteľ koná podľa etických hodnôt, znamená to, že:

 • slúži verejnému záujmu, bez vplyvu osobných záujmov
 • koná čestne a transparentne
 • prijíma rozhodnutia na základe spravodlivých a transparentných kritérií a nedovolí, aby boli ovplyvnené osobnými alebo súkromnými záujmami
 • predchádza nenáležitému správaniu a rieši ho
 • využíva verejné zdroje správne, efektívne a účinne

Hodnoty verejnej služby definované v zákone o štátnej službe

Na Slovensku sa profesionálne hodnoty, normy a požiadavky na výkon verejnej služby riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, akými sú napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 55/2017 Z. z. výkon štátnej služby je založený na nasledovných princípoch:

 • politická neutralita
 • zákonnosť
 • transparentné zamestnávanie
 • efektívne riadenie
 • nestrannosť
 • profesionalita
 • transparentné a rovnaké odmeňovanie
 • stabilita
 • rovnaké zaobchádzanie

Viaceré ministerstvá a štátne orgány majú tiež osobitné etické kódexy, vypracované pre svojich zamestnancov.

Zapamätajte si

 • Stanovením vysokej úrovne štandardov správania sa vlády snažia podporovať integritu a zodpovednosť verejných činiteľov.
 • Etické kódexy vo verejnom sektore určujú hranice správania, ako aj predpokladané správanie.
 • Hodnoty, definované v etických kódexoch alebo kódexoch správania, sa môžu v jednotlivých krajinách a subjektoch líšiť, všetky sa však snažia zabezpečiť, aby sa rozhodnutia uskutočňovali vo verejnom záujme, podľa transparentných kritérií.

Počet návštevníkov: 303635