Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

3. Riadenie konfliktu záujmov

Konflikty záujmov sú realitou

Konflikt záujmov môže vzniknúť kedykoľvek, a niekedy sa mu nedá vyhnúť. Konflikt záujmov nie je sám o sebe nezákonný. Nedá sa zabrániť tomu, aby sa verejní činitelia v nejakom období počas práce nestretli so situáciou, kedy čelia konfliktu záujmov, pretože majú rodiny, priateľov, mimo podnikateľské alebo pracovné aktivity, investície, majetkové záujmy a iné typy väzieb. Každá z týchto väzieb môže mať za následok konflikt záujmov, ktorý musí byť preto náležite zvládnutý.

Väčšina organizácií verejného sektora sa rozhodla vytvoriť pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov, ktoré pomáhajú ich zamestnancom zvládnuť konflikty záujmov. Cieľom efektívnych pravidiel pre riadenie konfliktu záujmov je zabezpečiť nestrannosť a plnenie verejnej funkcie, a z nej vyplývajúcich povinností a pracovných úloh, ktoré nie sú ovplyvnené zreteľom na vlastný prospech.

Definícia konfliktu záujmov

Usmernenie OECD pre riadenie konfliktu záujmov vo verejnej službe (2003) rozlišuje tri typy konfliktu záujmov:

 • Skutočný konflikt záujmov zahŕňa konflikt medzi verejnou službou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, kedy má daný verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nenáležite ovplyvniť plnenie jeho pracovných povinností a úloh.
 • Zdanlivý konflikt záujmov existuje vtedy, keď sa zdá, že súkromné záujmy verejného činiteľa by mohli nenáležite ovplyvniť plnenie jeho povinností, no v skutočnosti tomu tak nie je.
 • Potenciálny konflikt záujmov vzniká vtedy, keď má verejný činiteľ také súkromné záujmy, ktoré by mohli vyústiť do konfliktu záujmov, ak by verejný činiteľ v budúcnosti vykonával relevantné (tzn. konfliktné) pracovné úlohy.

Stručne povedané, verejní činitelia sú v konflikte záujmov vtedy, keď ich schopnosť byť objektívnymi je narušená ich vlastnými záujmami alebo záujmami ich rodinných príslušníkov alebo obchodných partnerov.

Napríklad, môžete byť zodpovedný za určitú úlohu a zároveň máte vzťah s osobou, s ktorou spolupracujete, ako napríklad s majiteľom spoločnosti, v ktorej máte akcie, alebo s osobou, s ktorou máte súkromný vzťah. Ak sa konflikt záujmov nevyrieši, mohlo by to mať negatívny vplyv na vaše pracovné povinnosti, zodpovednosť a na nestrannosť. Vedome, alebo podvedome, môžete byť ovplyvnený tak, že prijmete rozhodnutie, ktoré uprednostňuje súkromné záujmy pred verejným záujmom. Okrem toho verejnosť môže nadobudnúť dojem, že jej záujmy boli ignorované a uprednostnené boli súkromné záujmy.

Ak sa ocitnete v jednej z týchto situácií, majte na pamäti to, že zákon vám nezakazuje mať konflikt záujmov. Zákon zakazuje to, aby osoba vo verejnej službe konala, ak je v takomto konflikte záujmov. Práve týmto konaním sa môže porušiť zákon a zradiť dôvera verejnosti.

Súkromné záujmy

Príklady súkromných záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť povinnosti verejných činiteľov:

 • finančné alebo peňažné záujmy
 • osobné zväzky a väzby
 • rodinné záujmy
 • aktivity súkromného charakteru (napríklad vlastníctvo súkromnej spoločnosti, účasť v predstavenstve, atď.)
 • predchádzajúce relevantné zamestnanie

Oblasti, ktoré predstavujú zvýšené riziko konfliktu záujmov

Riadenie ľudských zdrojov Verejné obstarávanie Iné oblasti
 • ďalšie zamestnanie okrem verejnej služby
 • predchádzajúce a následné zamestnanie
 • prijímanie do zamestnania a povýšenie
 • ponukové konania
 • hodnotenie ponúk
 • zadanie zákazky
 • rozhodovanie a tvorba politiky
 • vnútorné informácie
 • dary a iné výhody

Príklady situácií konfliktov záujmov

Obchodovanie so sebou samým Verejný činiteľ má oficiálne výhody z toho, že použije svoju verejnú funkciu na obchodovanie so sebou samým, ako súkromnou osobou - napríklad zadaním zákazky firme, ktorú vlastní.
Prijímanie darov Verejný činiteľ príjme dar od osoby, s ktorou úrad oficiálne vykonáva biznis.
Nepriame ovplyvňovanie Verejný činiteľ sa usiluje získať spätnú výhodu na základe preferenčného zaobchádzania s osobou, s ktorou úrad oficiálne vykonáva biznis.
Zneužívanie štátneho majetku Verejný činiteľ použije štátny majetok na súkromné účely.
Zneužívanie dôverných informácií Verejný činiteľ nadobudne zisk vďaka využitiu štátnych informácií, ktoré nie sú k dispozícii širokej verejnosti.
Ďalšie zamestnanie, ktoré ovplyvňuje zamestnanie vo verejnej správe Verejný činiteľ pracuje za odmenu v ďalších zamestnaniach mimo verejnej správy. Napríklad ak ďalšie zamestnanie ovplyvňuje čas alebo energiu venovanú verejnej funkcii, vzniká konflikt záujmov.
Zamestnanie súvisiace s predchádzajúcimi zastávanými verejnými funkciami Úradník použije informácie alebo kontakty získané vo verejnej funkcii vo vlastný prospech, alebo v prospech niekoho iného po tom, ako odstúpi z verejnej funkcie.


Riešenie situácie konfliktu záujmov

Ak verejní činitelia čelia skutočnému konfliktu záujmov, musia o tom informovať. Aby konflikt záujmov neviedol ku korupcii, verejní činitelia by mali informovať o všetkých súkromných záujmoch, ktoré by mohli mať vplyv na ich prácu. V niektorých prípadoch však na vyriešenie konfliktu záujmov nestačí o ňom informovať, ale sú potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad:

 • odstránenie alebo zrušenie konfliktného záujmu
 • zrušenie účasti na relevantnom rozhodovacom procese
 • obmedzenie prístupu ku konkrétnym informáciám
 • presun na nekonfliktnú pozíciu
 • vloženie konfliktu záujmu do „slepej dôvery“
 • odstúpenie

Ak verejný činiteľ odstúpi, znamená to, že sa stiahne z každého aspektu danej záležitosti. Odstúpenie by malo zahŕňať nevykonávanie žiadnej z týchto činností:

 • hlasovanie
 • rozhodovanie
 • diskutovanie
 • rokovanie
 • odporúčanie
 • prehodnocovanie
 • kontrolovanie
 • prešetrenie
 • akákoľvek iná činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť rozhodnutie
Majte na pamäti, že odstúpenie neznamená iba to, že daný verejný činiteľ bude vylúčený z prijatia konečného rozhodnutia. Znamená to, že sa nemôže zúčastňovať žiadnej časti procesu, ako napríklad prehodnocovania plánov, diskusie o projekte s kolegami alebo vypracovania odporúčaní k zmluve.

Ak by malo mať niečo z vašich povinností jednoznačný a priamy vplyv na vás, vašu rodinu alebo obchodného partnera, správny postup pri rozhodovaní o tom, ako vyriešiť konflikt záujmov je, ak budete o všetkom informovať.

Zapamätajte si
 • Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je narušená schopnosť verejného činiteľa byť objektívny, z osobných, rodinných alebo obchodných záujmov alebo presvedčenia.
 • Konflikt záujmov je bežný a nie je automaticky nezákonný, nezákonné je konanie v situácii konfliktu záujmov.
 • Konflikt záujmov možno vyriešiť odstránením konfliktných záujmov alebo odstúpením z celého rozhodovacieho procesu, týkajúceho sa danej konkrétnej situácie.

Počet návštevníkov: 308240