Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

6. Zabránenie nepotizmu/rodinkárstvu

Nepotizmus/rodinkárstvo ako forma ochrany alebo protekcie

Nepotizmus/rodinkárstvo je osobitnou formou konfliktu záujmov. Podľa organizácie Transparency International (2009) je rodinkárstvo forma protekcie založená na známostiach a rodinných vzťahoch, pri ktorej niekto vo verejnej funkcii využíva svoju moc a právomoc na poskytnutie zamestnania alebo priazne rodinnému príslušníkovi alebo priateľovi, hoci tento nie je kvalifikovaný.
To znamená, že verejní činitelia by nemali využívať svoju verejnú funkciu na priame ovplyvňovanie alebo zabezpečenie výhod, týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov, ako napríklad prijatie do zamestnania alebo povýšenie, pre rodinných príslušníkov alebo obchodných partnerov. Napríklad riziko rodinkárstva by mohlo vzniknúť vtedy, ak sa váš švagor uchádza o miesto vo vašej spoločnosti a vy môžete rozhodnúť o tom, či bude prijatý.

Rodinkárstvo môže mať negatívny vplyv na verejnú službu

Rodinkárstvo vo verejnej službe môže

 • znížiť efektívnosť a produktivitu: Keď je na istú pozíciu vybraná osoba na základe známostí, a nie na základe vzdelania a skúseností, môže byť služba, ktorú daná osoba poskytuje, menej efektívna a menej kvalitná. Môže byť tiež ťažšie prepustiť nekompetentných ľudí s dobrými vzťahmi.
 • znižovať kvalitu etických noriem vo verejnej službe: Poskytnutím nespravodlivých výhod a vytvorením prostredia, v ktorom je akceptované neetické správanie.
 • narušiť dôveru: Nedocenením princípov otvorenosti a objektívnych kritérií podľa zásluh, pri procese prijímania a uzatvárania zmlúv so zamestnancami, dochádza k narušeniu dôvery.

Zabránenie rizika rodinkárstva

Rodinkárstvo sa dá regulovať pravidlami proti rodinkárstvu, alebo začlenením ustanovení proti rodinkárstvu do zákonov a politík, zameraných na konflikt záujmov. Takéto zákony alebo ustanovenia buď zakazujú prijímanie rodinných príslušníkov alebo priateľov do zamestnania, alebo sa zameriavajú na vytvorenie objektívneho prijímacieho konania, založeného na úplnom zverejnení vzťahov medzi uchádzačmi a zamestnancami.

Aby nedošlo k zdanlivému alebo skutočnému rodinkárstvu, mali by sa verejní činitelia úplne prestať zúčastňovať procesu prijímacieho konania v prípade, ak sa niekto z členov ich rodiny uchádza o verejnú funkciu. Verejný činiteľ alebo zamestnanec nemôže nijakým spôsobom využiť svoju pozíciu na to, aby niekoho ovplyvnil, s úmyslom prijať člena jeho rodiny do verejnej funkcie tým, že sa nezúčastní žiadnej z nasledujúcich činností:


Pred prijatím do zamestnania Po prijatí do zamestnania
 • podpis zmluvy
 • hlasovanie o zmluve
 • tvorba odporúčaní
 • prehodnotenie žiadostí
 • ovplyvňovanie procesu náboru
 • priama nadriadenosť
 • povýšenie
 • ročné hodnotenie
 • disciplinárne konanie


Zákaz rodinkárstva na Slovensku

Na Slovensku je zakázané zamestnávať akékoľvek blízke osoby, podľa § 116 Občianskeho zákonníka, vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal kontrole pokladničných operácií alebo kontrole účtovných operácií druhého. Zákaz zamestnávať blízke osoby je uvedný aj v ďalších zákonoch, ako sú napríklad zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 55/2017 Z. z. a zákon č. 73/1998 Z. z.

Zapamätajte si

 • Rodinkárstvo je forma protekcie, ktorá môže mať negatívny vplyv na efektívnosť a morálku vo verejnej službe a narušiť dôveru.
 • Riziká rodinkárstva sa môžu vyskytnúť najmä počas procesu prijímania do zamestnania, počas zamestnania a externých konaní, ako napríklad uzatváranie zmlúv alebo udeľovanie licencií.
 • Verejní činitelia by sa mali zdržiavať akéhokoľvek ovplyvňovania rozhodnutia o zamestnávaní člena ich rodiny alebo obchodného partnera.

Počet návštevníkov: 303078