Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

7. Podpora otvorenej kultúry organizácie v rámci verejného sektora

Propagácia otvorenej kultúry organizácie prostredníctvom ochrany interných oznamovateľov

Organizácie by sa mali snažiť vytvoriť kultúru, v ktorej sa zamestnanci neboja oznámiť akékoľvek porušenie pracovných povinností, ktoré spozorujú. V dôsledku skrytej podstaty korupcie zostanú mnohé prípady korupcie neoznámené a nezistené. Zamestnanci sú často jednými z prvých, ktorí si všimnú protiprávne konanie, no môžu sa obávať ho oznámiť. Existuje veľa dôvodov, prečo sú ľudia neochotní oznamovať; jedným z týchto dôvodov je strach z odplaty a nejasné postupy. Oznamovatelia prídu s oznámením iba vtedy, keď budú poznať oznamovacie kanály a budú mať dôveru, že im bude zabezpečená efektívna ochrana, a z porušenia pracovných povinností budú vyvodené dôsledky. Iba takto môže byť ochrana oznamovateľov poslednou líniou obrany, slúžiacou na ochranu verejného záujmu a odhalenie protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie.

Dohovor UNCAC a Odporúčanie Rady OECD o integrite vo verejnej službe odporúčajú stanoviť jasné pravidlá a postupy pre oznamovanie podozrení z porušenia noriem o integrite a zabezpečiť zákonnú i praktickú ochranu pred všetkými typmi odvetných opatrení v dôsledku oznamovania v dobrej viere a na základe náležitých dôvodov.

Stavebné kamene pre budovanie efektívneho rámca na ochranu oznamovateľov

obrázok

Ochrana oznamovateľov na Slovensku

Na Slovensku zaručuje oznamovateľom ochranu zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochrana v zmysle zákona sa vzťahuje na zamestnanca, ktorý v dobrej viere uviedol skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť, alebo ktoré prispeli, k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa, a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

K závažnej protispoločenkej činnosti v zmysle zákona patria nasledovné trestné činy:

  • trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev
  • trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
  • trestné činy verejných činiteľov
  • trestné činy korupcie
  • trestné činy, za ktoré Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky
  • správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou najmenej 50 000 eur

Všetci zamestnávatelia s viac než 50 zamestnancami sú povinní vytvoriť vnútorný systém oznamovania a vybavovania podnetov, vrátane anonymných oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania. Inšpektorát práce je zodpovedný za zabezpečenie ochrany oznamovateľov, ktorí oznámili protispoločenskú činnosť interne (cez vnútorný systém oznamovania) alebo externe (vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte).

Zapamätajte si

  • Ochranu oznamovateľov môže podporiť otvorená kultúra organizácie, reagujúca na obavy z porušenia integrity.
  • Ochrana oznamovateľov je poslednou líniou obrany, slúžiacou na ochranu verejného záujmu a odhalenie protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie.
  • Ochrana oznamovateľov môže mať preventívny účinok tým, že sa zvýši riziko odhalenia korupčného správania.
  • Ak majú oznamovatelia prísť a poukázať na korupciu, budú musieť dôverovať ochranným opatreniam.

Počet návštevníkov: 308242