Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

III. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O KORUPCII V MEDZINÁRODNOM OBCHODNOM PROSTREDÍ

2. Monitorovací mechanizmus dohovoru OECD

Ako je zabezpečené monitorovanie implementácie Dohovoru OECD?

Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor OECD“) je účinný len vtedy, keď všetky zmluvné strany plne implementujú a dodržiavajú jeho princípy. Článok 12 Dohovoru OECD, označený ako „Monitorovanie a  následný mechanizmus“, deklaruje, že monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Dohovoru OECD sa musia podrobiť všetky zmluvné strany.

Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru OECD je zabezpečovaný prostredníctvom Pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „pracovná skupina OECD“), nazývanej tiež Working Group on Bribery (WGB). Primárnym cieľom monitorovacieho procesu zmluvných krajín Dohovoru OECD je získanie prehľadu o národnej úrovni legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia boja proti korupcii zahraničných verejných činiteľov, represívnej činnosti, prevencii a zvyšovaní povedomia o danej trestnej činnosti a na základe toho prijímať adekvátne odporúčania na nápravu daného stavu.

Cieľom takto navrhnutého mechanizmu monitorovania implementácie Dohovoru OECD  je zlepšiť schopnosť signatárskych krajín implementovať a v reálnej praxi uplatňovať nástroje prevencie a boja proti trestným činom korupcie v medzinárodných obchodných vzťahoch.

Ako prebieha monitorovací proces Dohovoru OECD?

Osobitosťou pracovnej skupiny OECD pri monitorovaní implementácie Dohovoru OECD  je stanovenie prísnych štandardov pre priebeh celého procesu, ktorý sa  uskutočňuje vo viacerých cielene zameraných fázach, sledujúc tak postupné preberanie všetkých protikorupčných opatrení Dohovoru OECD do právneho poriadku hodnoteného štátu. Každá zo zmluvných strán sa podieľa na hodnotiacom procese iných krajín, čím je zabezpečená objektívnosť procesu monitorovania a hodnotenia každého zmluvného štátu.

Takýmto spôsobom sú identifikované nedostatky v implementácii Dohovoru OECD a vytvárané odporúčania na prijatie potrebnej legislatívy, inštitucionálnych predpokladov, protikorupčných opatrení a zvyšovania povedomia o Dohovore OECD. Plnenie stanovených odporúčaní je následne hodnotené v ďalšej fáze vzájomných hodnotení. Tento proces vzájomného hodnotenia v rámci pracovnej skupiny OECD motivuje krajinu, aby zabezpečila najvyššiu úroveň dodržiavania Dohovoru OECD a prijala konkrétne opatrenia na boj proti korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Kedy bola hodnotená Slovenská republika?

Slovenská republika bola pracovnou skupinou OECD hodnotená v doteraz troch uskutočnených fázach vzájomných hodnotení a postupne zabezpečuje implementáciu všetkých ustanovení Dohovoru OECD i súvisiacich odporúčaní Rady do svojho právneho poriadku a aplikačnej praxe.

Hodnotenie v rámci Fázy 1 prebiehalo na plenárnom zasadnutí pracovnej skupiny OECD v roku 2000. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie súladu legislatívneho rámca Slovenskej republiky s  ustanoveniami Dohovoru OECD a  podmienkami ich praktickej vykonateľnosti. Hodnotenie v rámci Fázy 2 bolo uskutočnené v roku 2005 s cieľom posúdenia inštitucionálneho zabezpečenia Slovenskej republiky z hľadiska implementácie a vykonávania Dohovoru OECD.

V roku 2012 prebiehalo hodnotenie Slovenskej republiky vo Fáze 3 vzájomných hodnotení. Cieľom tejto fázy bolo posúdenie vnútroštátnych právnych predpisov a inštitucionálneho  zabezpečenia z  hľadiska účinného presadzovania trestnoprávnych nástrojov postihovania korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. V roku 2016 bola ukončená Fáza 3 vzájomných hodnotení zmluvných štátov Dohovoru OECD, s výnimkou pristupujúcich štátov. Od roku 2017 prebieha, v súlade s prijatým metodickým štandardom pre Fázu 4, hodnotenie a monitorovanie zmluvných štátov vo Fáze 4. 

Hodnotiace správy signatárskych krajín Dohovoru OECD z jednotlivých hodnotiacich fáz  sú dostupné na webovom sídle OECD:  http://www.oecd.org/bribery.

Zapamätajte si

  • Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru OECD je zabezpečovaný prostredníctvom Pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. 
  • Monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Dohovoru OECD sa musia podrobiť všetky zmluvné štáty. 
  • Systém vzájomných hodnotení znamená, že každá zo zmluvných strán sa podieľa na hodnotiacom procese iných krajín. 
  • Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru OECD sa uskutočňuje vo viacerých fázach vzájomných hodnotení, ktoré sa líšia svojím zameraním a poslaním. 
  • V súčasnosti  prebieha Fáza 4 vzájomných hodnotení signatárskych krajín Dohovoru OECD.

Počet návštevníkov: 303887