Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

III. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O KORUPCII V MEDZINÁRODNOM OBCHODNOM PROSTREDÍ

4. Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti (ďalej len „Smernice“) predstavujú medzinárodný kódex etických zásad smerovaný vládam, aby odporučili ich dodržiavanie nadnárodným spoločnostiam v rámci územnej pôsobnosti i smerom k zahraničiu.

Výnimočnosť smerníc spočíva v tom, že sú jediným medzinárodným kódexom, ktorý sa vlády zaviazali podporovať v záujme presadzovania štandardov zodpovednosti, morálky, kultúry a integrity nadnárodných spoločností v systéme medzinárodných obchodných vzťahov.

K 1. augustu 2018 pristúpilo k Smerniciam spolu 48 štátov, z toho 36 členských štátov OECD a 12 nečlenských štátov, ktorými sú Argentína, Brazília, Kolumbia, Kostarika, Egypt, Jordánsko, Maroko, Peru, Rumunsko, Tunis, Ukrajina a Kazachstan.

Štáty, ktoré pristúpili k Smerniciam sa taktiež zaviazali zriadiť Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, ako formálnu platformu pre riešenie problémov implementácie a presadzovania  Smerníc nadnárodnými spoločnosťami.

Čo je cieľom implementácie Smerníc?

Smernice slúžia ako referenčný rámec poskytujúci základné zásady, normy a odporúčania pre zodpovedné podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodne uznávanými štandardmi. Smernice sú konštruované tak, aby umožňovali určitú flexibilitu pri zavádzaní programov a odporúčaní, najmä vzhľadom na veľkosť firmy, odlišnosti rôznych odvetví i kultúrne zvyklosti.

Napriek názvu viažucemu sa na nadnárodné spoločnosti smernice reflektujú potreby všetkých spoločností nadnárodných i domácich, nevynímajúc malé a stredne veľké podniky, pre ktoré je odporúčané, aby sa v maximálnej miere riadili zásadami Smerníc.

Smernice formou dobrovoľných princípov, odporúčaní a zásad dobrej praxe pre zodpovedné podnikanie sa dotýkajú mnohých aspektov spoločnosti, akými sú transparentnosť, zamestnanecké vzťahy, životné prostredie, boj proti korupcii, zdaňovanie a iné. Smernice sú právne nezáväzné, majú odporúčací charakter, v prípade ich porušenia nie je možné spoločnosti sankcionovať alebo žiadať kompenzácie.

Prevencia korupcie v rámci nadnárodných spoločností je rozpracovaná v kapitole VII Smerníc.

Kapitola VII Smerníc: Boj proti podplácaniu, žiadaniu úplatkov a vydieraniu

V rámci danej kapitoly sú formulované odporúčania pre zodpovedné správanie nadnárodných spoločností vo vzťahu k potenciálnym rizikám korupcie a súvisiacim návrhom preventívnych opatrení, mechanizmov vnútornej kontroly, transparentnosti, dodržiavania etických zásad, ako aj podpory informovanosti zamestnancov i širokej verejnosti. 

V praxi je potrebné, aby nadnárodné i domáce spoločnosti vo svojich protikorupčných programoch zaviedli odporúčania rámcovo vymedzené v kapitole VII Smerníc:

 • zdržať sa priameho alebo nepriameho ponúkania, prísľubu alebo poskytovania neprimeraných finančných alebo iných výhod verejným činiteľom alebo zamestnancom obchodných spoločností a odmietnuť každú žiadosť o takúto výhodu;
 • na základe analýzy rizík zabezpečovať zodpovedajúce mechanizmy vnútornej kontroly, vrátane kontroly finančných a účtovných postupov na zabránenie ich potenciálneho zneužitia na účely podplácanie alebo jeho krytia;
 • pravidelne monitorovať a prehodnocovať identifikované riziká, upravovať protikorupčné opatrenia a zabezpečovať elimináciu podplácania;
 • zaznamenávať všetky finančné transakcie, vrátane malých platieb, v príslušných účtovných knihách za účelom zabránenia ich zneužitia na podplácanie;
 • prijímať opatrenia zaručujúce náležité preverovanie a legitímne ohodnotenie pracovníkov, ktorí majú zastupovať spoločnosť a zabezpečovať ich následný monitoring;
 • zvyšovať informovanosť zamestnancov o protikorupčnej politike, etických zásadách a prijatých opatreniach  prostredníctvom školiacich programov;
 • zverejňovať protikorupčné aktivity, zvyšovať transparentnosť a zodpovednosť manažmentu za záväzky týkajúce sa boja proti podplácaniu;
 • posilňovať otvorenosť a dialóg s verejnosťou s cieľom podporovať jej informovanosť a spoluprácu v boji proti podplácaniu;
 • financovanie politických strán, politických organizácií alebo jednotlivých politikov realizovať v zmysle zákonných podmienok a zabezpečovať jeho transparentné zverejňovanie.

Ako sú implementované Smernice v podmienkach Slovenskej republiky?

Slovenská republika za účelom praktickej implementácie Smerníc zriadila pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti. Jeho členmi sú zástupcovia z určených ministerstiev, Národnej banky Slovenska, Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov a priateľov Zeme CEPA.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je v nadväznosti na preventívne protikorupčné iniciatívy a praktické implikácie kapitoly VII Smerníc taktiež členom Národného kontaktného miesta pre Smernice pre nadnárodné spoločnosti.

Hlavné zdroje informácií o Národnom kontaktnom mieste pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, ako aj úplné znenie Smerníc v slovenskom jazyku je zverejnené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:

https://www.mhsr.sk/obchod/multilateralne-obchodne-vztahy/oecd/narodne-kontaktne-miesto-pre-smernice-oecd-pre-nadnarodne-spolocnosti

Anglická verzia Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti je publikovaná na webovom sídle OECD: 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

Zapamätajte si

 • Smernice slúžia na presadzovanie štandardov zodpovednosti, morálky a kultúry nadnárodných spoločností v systéme medzinárodných obchodných vzťahov.
 • Smernice, napriek názvu viažucemu sa na nadnárodné spoločnosti, reflektujú potreby všetkých spoločností, nadnárodných i domácich a sú aplikovateľné aj v podmienkach malých a stredne veľkých podnikov.
 • Smernice sú právne nezáväzné, majú odporúčací charakter, v prípade ich porušenia nie je možné spoločnosti sankcionovať alebo žiadať kompenzácie.
 • V kapitole VII Boj proti podplácaniu, žiadaniu úplatkov a vydieraniu sú formulované odporúčania pre zodpovedné správanie nadnárodných spoločností vo vzťahu k potenciálnym rizikám korupcie.
 • Za účelom praktickej implementácie Smerníc Slovenská republika zriadila Národné kontaktné miesto pre Smernice pre nadnárodné spoločnosti pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Počet návštevníkov: 307028