Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

II. ELIMINÁCIA POTENCIÁLU PRE KORUPCIU

7. Prevencia korupcie

Základné predpoklady prevencie korupcie

Cieľom prevencie korupcie je vytvorenie takej spoločenskej klímy, aby tolerancia voči korupcii a akémukoľvek protiprávnemu konaniu vo vzťahu ku korupcii bola nulová. Koncepčným zámerom preventívnej protikorupčnej politiky je presadzovanie a ochrana verejného záujmu, zmenšovanie priestoru a príležitostí pre korupciu, zlepšenie kvality legislatívneho a právneho prostredia, podpora a presadzovanie transparentnosti, zlepšenie podmienok pre podnikanie, zvyšovanie kultúry integrity, posilnenie právneho vedomia a angažovanosti každého jednotlivca v oblasti prevencie a boja s trestnou činnosťou korupcie.
 
V procese presadzovania protikorupčnej politiky, eliminácie korupcie a posilňovania integrity v nadväznosti na aktuálne spoločenské výzvy je nevyhnutné vnútroštátnu protikorupčnú politiku rozvíjať v súlade s medzinárodnými protikorupčnými štandardmi a  prijatými princípmi integrity. Základným predpokladom národných protikorupčných programov a akčných protikorupčných plánov je aktívne riadenie korupčných rizík spolu s manažérskou zodpovednosťou za účinné uplatňovanie protikorupčných opatrení  a nastavenie kontrolných mechanizmov s prioritou rizikových oblastí.

Vo väčšine krajín je koordinujúcim subjektom prevencie polícia, na ktorej leží hlavné ťažisko represívnych i preventívnych činností pri eliminácii trestných činov korupcie. Tento koncept bol aplikovaný pri zabezpečovaní národnej preventívnej protikorupčnej politiky do roku 2017 aj v podmienkach Slovenskej republiky. Vznikom odboru prevencie korupcie v štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky sú preventívne protikorupčné iniciatívy rozvíjané v gescii daného útvaru a následne aplikované v rámci celej štátnej správy.

Z mimovládnych neziskových organizácií preventívnu protikorupčnú politiku aktívne zabezpečujú najmä nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play, nadácia Zastavme korupciu a mnohé ďalšie, ktoré svoje aktivity upriamujú na monitorovanie významných indikátorov korupcie, vykonávanie analýz a nezávislých expertíz, monitorovanie vývoja a kľúčových trendov v prevencii korupcie, stimulovanie protikorupčnej verejnej diskusie a podporu nových spoločenských trendov pri eliminácii korupcie.
 
Korupcia je globálnym problémom, interferujúcim do všetkých oblastí spoločenského života, nevynímajúc súkromnú sféru. Pri realizácii protikorupčnej politiky v rámci súkromného sektora má osobitné postavenie riadenie korupčných rizík a prijímanie opatrení minimalizujúcich korupciu ako súčasť kultúry integrity organizácie. Riadiaci pracovníci majú v procese realizácie protikorupčných opatrení vysoký stupeň zodpovednosti za zabezpečenie efektívneho systému vnútornej kontroly, dodržiavanie profesijnej eticky a zásad integrity, ako aj  za posilňovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov.
 
Významné preventívne protikorupčné nástroje
 
Významným nástrojom eliminácie možného vzniku korupcie je zabezpečenie transparentného zverejňovania a slobodného sprístupňovania  informácií verejnej správy. Transparentné zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám jednotlivých inštitúcií verejného sektora je vo všeobecnosti považované za jeden z najefektívnejších nástrojov boja proti korupcii. Slobodný a čo najširší prístup k informáciám účinne eliminuje miesta možného vzniku korupcie a  zásadným spôsobom podmieňuje zvýšenie rizika jej odhalenia.
 
Významným opatrením minimalizujúcim korupciu je prísny postih akýchkoľvek foriem  korupčného správania, vrátane odňatia majetkového prospechu z korupčnej činnosti a tiež vylúčenie skorumpovaných osôb z výkonu povolania, zamestnania, či funkcie. V tejto súvislosti je potrebné permanentne profilovať právne vedomie a angažovanosť občanov k preventívnemu protikorupčnému pôsobeniu a oznamovaniu trestných činov korupcie. Daným iniciatívam je možné subsumovať aj personálnu politiku, v intenciách ktorej sú kvalitným výberom zamestnancov verejnej správy podmieňované predpoklady dodržiavania morálnych hodnôt, princípov integrity a posilňovania transparentnosti pri výkone verejných funkcií.
 
Pri eliminácii možného vzniku korupcie významnú úlohu zohrávajú národné a rezortné protikorupčné programy určené predovšetkým inštitúciám verejného sektora s cieľom posilniť integritu verejnej správy, zabezpečovať transparentnosť a obnoviť dôveru vo vládne inštitúcie. Úlohou tvorcov protikorupčných programov je apelovať na zvyšovanie právneho vedomia a angažovanie spoločnosti v preventívnych aktivitách i v boji s trestnou činnosťou korupcie.

Predkladanie komplexných protikorupčných iniciatív, tvorba národnej protikorupčnej politiky a uplatňovanie efektívnych nástrojov na postihovanie trestných činov korupcie si vyžaduje úzku spoluprácu a synergiu záujmov orgánov verejnej moci, privátneho sektora, občianskej spoločnosti i širokej verejnosti v národnom i medzinárodnom kontexte. Túto skutočnosť si uvedomuje aj vláda Slovenskej republiky, ktorá zabezpečenie preventívnych protikorupčných opatrení a posilnenie boja s trestnými činmi korupcie radí k významným prioritám v rámci svojho  programového vyhlásenia.
 
Národné a rezortné preventívne protikorupčné iniciatívy
 
V kontinuite rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a plnenia úloh na úseku preventívnej protikorupčnej politiky boli v pôsobnosti odboru prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády Slovenskej republiky vypracované významné protikorupčné dokumenty.  Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 585 z 12. decembra 2018  schválila návrh Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 a zároveň stanovila úlohy podmieňujúce implementáciu protikorupčnej politiky v rámci štátnej správy.
 
Nakoľko schválená protikorupčná politika identifikovala absenciu efektívnej koordinácie prevencie korupcie v rámci jednotlivých rezortov, na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy boli zriadení protikorupční koordinátori. V ich gescii je systémové usmerňovanie  útvarov pri implementácii národnej protikorupčnej politiky, ako aj zodpovednosť za spracovanie rezortného protikorupčného programu a jeho zverejnenie na webovom sídle rezortu. V záujme eliminácie negatívnych vplyvov korupcie, rozpracovania národných protikorupčných iniciatív, ako aj z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, bol počnúc rokom 2019 na každom ministerstve vypracovaný a na webom sídle zverejnený rezortný protikorupčný program. Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 – 2020 je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
http://www.minv.sk/?protikorupcny_koordinator_zakladne_informacie&subor-345240
 
V kontexte hlavného cieľa Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2020, eliminovať príležitosti pre korupčné správanie vo verejnom sektore, postihovať subjekty korupcie a zvyšovať dôveru orgánov verejnej moci, bol odborom prevencie korupcie vypracovaný Národný protikorupčný program, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 426 zo 4. septembra 2019. Významnou iniciatívou odboru prevencie korupcie, garantovanou normou ISO 37001: 2016, je implementácia Protikorupčného systému riadenia v podmienkach Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Posudzovanie korupčných rizík, ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť štátnej správy je neustály proces, prijaté opatrenia sú následne monitorované a vyhodnocované, za účelom posilnenia prevencie korupcie, skvalitnenia systému a odstraňovania korupčných rizík. Eliminácia potenciálnych hrozieb korupcie a tým aj straty dôveryhodnosti zo strany verejnosti je podmienená dôsledným dodržiavaním zásad protikorupčnej politiky na národnej i  rezortnej úrovni, s preferenciou manažérskej zodpovednosti ako aj osobného postoja a zaangažovanosti každého jednotlivca pri predchádzaní novým trendom korupčných rizík, ich oslabovaní a odstraňovaní, ako aj pri posilňovaní profesijnej etiky, morálky a kultúry integrity.

Zapamätajte si
  • Za úspešnosť prevencie a boja s touto trestnou činnosťou je zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti.
  • Koncepčným zámerom preventívnej protikorupčnej politiky je ochrana verejného záujmu,  podpora a presadzovane transparentnosti, zlepšenie kvality legislatívneho a právneho prostredia, zvyšovanie kultúry integrity, zlepšenie podmienok pre podnikanie a zmenšovanie priestoru a príležitostí pre korupciu.
  • V záujme eliminácie negatívnych vplyvov korupcie, rozpracovania národných protikorupčných iniciatív, ako aj z dôvodu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky bol na každom ministerstve vypracovaný a webom sídle zverejnený rezortný protikorupčný program.
  • Prevencia korupcie na národnej úrovni je v gescii odboru prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu kancelárie predsedu vlády Úradu vlády Slovenskej republiky.
  • Jedným z najvýznamnejších protikorupčných nástrojov je aktívny prístup občanov pri oznamovaní trestných činov korupcie.

 

Počet návštevníkov: 286807