Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Kto sa môže stať kadetom?

Staň sa kadetom!

Kadetom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa ďalšie podmienky prijatia:

 • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
 • bezúhonný,
 • je spoľahlivý,
 • ovláda štátny jazyk,
 • spĺňa stupeň vzdelania (maturitná skúška),
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, nie je inak zárobkovo činný.

Staň sa kadetom

Čo znamená byť kadetom?

Štátna služba kadeta je určená na získanie základného policajného vzdelania. Po úspešnom ukončení štúdia sa z kadeta stane plnohodnotný príslušník Policajného zboru. Už počas štúdia získava kadet nárok na:

 • služobný plat
 • rovnakú výstroj ako príslušník Policajného zboru vo výkone
 • nárok na 6 týždňov dovolenky
 • bezplatné ubytovanie a stravovanie

Po úspešnom ukončení štúdia kadet zloží služobnú prísahu a stane sa riadnym príslušníkom Policajného zboru. Bude vymenovaný do hodnosti strážmajster.

Staň sa kadetom

Ako sa stať kadetom?

    • Vyplň kontaktný formulár.
    • Pošleme ti mail  so vzorom žiadosti o prijatie.
    • Dostaneš pozvánku na informatívny pohovor.
    • Budeš úspešný v prijímacom konaní.
    • Vstúpiš do štátnej služby kadeta.

Prijímacie konanie

Je zložené z blokov, ktoré ťa preveria po všetkých stránkach:

1.   Previerka ovládania štátneho jazyka

       • diktát a slohová práca (výber z viacerých tém, rozsah práce formát A4)

 

2.   Previerka fyzickej zdatnosti – disciplíny:

Muži:

    • beh na 100 metrov                
    • skok ďaleký z miesta                         
    • ľah – sed za 2 minúty                        
    • zhyby opakovane                              
    • beh za 12 minút                                
    •  plávanie na 100 metrov

 Ženy

    • beh na 50 metrov
    • ľah-sed za 2 minúty
    • zhyb vo výdrži
    • beh na 12 minút
    • plávanie na 100 metrov 

Z každej disciplíny je potrebný minimálne 1 bod, súčet všetkých bodov  24 bodov – muži, 20 bodov – ženy.
Obe previerky sa vykonávajú  v jeden deň na SOŠ Pezinok a SOŠ PZ Košice.

3.      Psychologické vyšetrenie

    • dĺžka trvania vyšetrenia  5-6 hodín
    • súbor testov zameraných na osobnostné testy a výkonnostné testy
    • osobný pohovor so služobným psychológom

4.      Lekárske vyšetrenie

    • vyšetrenia u všeobecného praktického lekára (výsledky + zdravotná dokumentácia)
    • vyšetrenie u služobného lekára
    • posudková komisia

5.      Bezúhonnosť a spoľahlivosť

    • preverí Policajný zbor

Odborná príprava kadeta

Výcvik bude prebiehať na stredných odborných školách Policajného zboru v Košiciach alebo v Pezinku. Realizácia bude prebiehať v 4. blokoch počas 12 mesačného štúdia:

    • Základný policajný výcvik
    • Teoreticko-praktická príprava
    • Odborný výcvik
    • Odborná prax

Vyučovacie predmety:

    • Služobná príprava
    • Telesná príprava
    • Kriminalistika
    • Policajná komunikácia
    • Práca s informáciami
    • Etika a psychológia
    • Poriadková polícia
    • Dopravná polícia
    • Ústavné, trestné, správne právo

Možnosti mimovyučovacích aktivít:

korektívne vyučovanie, využívanie priestorov telocviční a posilňovne, účasť na činnosti športového klubu polície, knižnično-mediálne centrum, spoluúčasť na preventívnych aktivitách pre rôzne vekové kategórie (s dôrazom na prevenciu rizikového správania – rasizmus, xenofóbia, šikanovanie, domáce násilie).

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy