Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 2. mája 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“):

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonávacia vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška“)

Špecifikácia:                                                    

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: -

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Lokalizácia: § 140 ods. 1 písm. b) zákona a § 28 vyhlášky

Číslo regulácie: 4

Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d)

Stručný opis regulácie: Právo určitých vozidiel opomenúť dopravnú značku zakazujúcu státie alebo zastavenie.

Znenie podnetu z podnikateľského prostredia:

V určitých prípadoch zákon umožňuje udeliť výnimku napríklad zo zákazu státia alebo zastavenia pre niektoré vozidlá, ako napríklad vozidlá Policajného zboru, hasičského zboru a pod. Prax ukazuje, že napríklad prevádzkovateľom siete by uľahčila prácu takáto výnimka - napríklad pri poruche siete na miestach, kde je nemožné zastaviť na inom mieste. Odporúčame prehodnotiť rozšírenie výnimiek vzhľadom na prax.

Termín ukončenia verejných konzultácii: 2. jún 2023

Predbežné hodnotenie návrhu gestorom:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje výnimky len pre vozidlá uvedené v § 28 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2022 Z. z. a týkajú sa len dopravných značiek zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zóna zákazu státia, parkovacia zóna, pešia zóna, obytná zóna a školská zóna; výnimka neumožňuje legálne parkovať na chodníku, zeleni, zastávke a pod. v rozpore s pravidlami cestnej premávky. Vozidlá, ktoré výnimku udelenú majú, ju môžu používať len v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch, čiže nie je možné jej využívanie pri pohotovostných službách, a pri vozidlách s výnimkou sa pri podnete obyvateľov vždy preveruje oprávnenosť jej použitia. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nesúhlasí s rozširovaním okruhu vozidiel, ktorým možno udeliť výnimku podľa § 28 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2022 Z. z., pričom je naším záujmom okruh týchto vozidiel znižovať.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prehodnocuje okruh vozidiel, ktorým možno udeliť výnimku a súčasne zvažuje úplné vypustenie udeľovania výnimiek podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a upraviť možnosť v istých špecifických situáciách/činnostiach nedodržiavať niektoré pravidlá len všeobecným vyjadrením. Z povahy činnosti (vykonávanie prác) naďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky považuje za najvhodnejšie riešenie pre prevádzkovateľov distribučných sústav a sietí používanie vozidiel s oranžovým majákom, ktorý umožňuje nedodržiavať tie pravidlá cestnej premávky, pri ktorých to povaha jazdy alebo činnosti vyžaduje, resp. ktorý slúži na označenie prekážky cestnej premávky.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou vyplnenia dotazníka, ktorý sa nachádza v zložke "dokumenty na stiahnutie" pod názvom "Dotaznik k ex post hodnoteniu regulacie c. 4".

Vyplnený dotazník zašlite na email TA.13G4@AAS1.ZSLHZ@

Kontaktná osoba: pplk. Ing. Juraj Vašš, TA.13G4@AAS1.ZSLHZ@, +421961050229