Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Projekty realizované v rámci KR PZ v Nitre

Stoj, pozor, voľno pre malých 

Projekt je určený pre  deti materských škôl.  Cieľom  je zamerať sa na bezpečné správanie sa na ulici, v doprave, či už v pozícii chodca, alebo cyklistu, posilniť disciplínu detí a dať tým základy bezpečného správania sa v doprave.  Obsahom projektu je získanie informácií k bezpečnému správaniu sa v škôlke, na cestách ( účastníci cestnej premávky), pri voľno-časových aktivitách a informácie o možnostiach riešenia a správania sa v krízových situáciách, uvedomenie si nebezpečenstva úrazu na ceste a aj mimo nej.  Deti sa naučia bezpečne pohybovať na chodníku, priechode pre chodcov, na cestách.  Má informatívny a preventívny charakter a je realizovaný predovšetkým zážitkovou formou učenia.  Cieľom je  taktiež predchádzať dopravným nehodám s účasťou chodcov, či cyklistov.  Projekt je realizovaný počas celého roka v rámci 10 – tich stretnutí s danou cieľovou skupinou.

Zvyšovanie právneho vedomia

Cieľovou skupinou sú žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. Cieľom projektu je oboznámenie sa s kriminalitou mládeže, resp. kriminalitou páchanou maloletými, aj mladistvými páchateľmi. Využitím platných  právnych noriem  je hlavným cieľom zvyšovať právne povedomie cieľovej skupiny a tým predchádzať páchaniu trestnej činnosti, ale aj  predchádzať  tomu, aby sa stali obeťou páchania trestnej činnosti. Aktivity sú realizované aj v rámci multiinštitucionálneho realizovania preventívnych aktivít s cieľom komplexne obsiahnuť danú problematiku z rôznych uhlov pohľadu. Projekt je realizovaný počas školského roka na  stretnutiach s konkrétnou cieľovou skupinou.

Správne sa rozhodnúť

Cieľovou skupinou  sú žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl. Projekt  má žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl  podať informácie o závislostiach, trestnej činnosti s nimi spojenej  a poukázať na nebezpečenstvo požívania nie len nedovolených látok, ale aj spoločnosťou tolerovaných látok, na ktorých si môžu vypestovať závislosť. Informovať o príčinách a následkoch užívania návykových látok predovšetkým z trestnoprávneho hľadiska. Hlavným cieľom je  zníženie dopytu  po drogách v školských zariadeniach, ale aj  mimo nich a znižovanie hranice veku v prípade prvých skúseností s drogou. Informatívny charakter projektu spočíva v podaní informácií o spoločnosťou tolerovaných látkach, spoločnosťou netolerovaných látkach, informácie o nelátkových závislostiach, trestná činnosť mladistvých v súvislosti s tzv. drogovou trestnou činnosťou, poukázanie na aktívne využívanie voľného  času, z hľadiska prevencie závislostí. Formovanie postojov cieľovej skupiny, prehodnotenie životných priorít s poukázaním na slobodu rozhodnutia. Aktivity sú realizované formou interaktívnych besied a formou tvorivej dielne.

Nedospelý, ale zodpovedný

Projekt je určený pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a I. ročníkov stredných škôl. Cieľom preventívnych aktivít je zabezpečiť prierez trestným zákonom s cieľom zvýšiť právne povedomie mládeže a tým predchádzať kriminalite mládeže.  Primeraným spôsobom sa snaží oboznámiť mládež s kriminalitou mládeže,  resp. s kriminalitou páchanou  mladistvými páchateľmi, ale aj s kriminalitou pri ktorej sa mladiství môžu stať obeťami trestnej činnosti . Cieľom je s využitím  právnych noriem platných v spoločnosti, zvyšovaním právneho povedomia cieľovej skupiny predchádzať páchaniu trestnej činnosti, predchádzať závislostiam, ale  aj tomu, aby sa stali obeťou páchateľov trestnej činnosti. Hlavným cieľom je  predchádzať  páchaniu trestnej činnosti a vedľajšími cieľmi je predchádzať sociálno-patologickým javom, závislostiam,  zvyšovanie informovanosti  o úlohách rodiny, školy a ďalších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú  problematikou prevencie, poukázať na možnosti riešenia krízových situácií. Aktivity v rámci  projektu sú realizované formou  interaktívneho zážitkového učenia. Časový harmonogram -  počas školského roka na základe dohovoru s príslušným školským zariadením.

Falošné vedomie

Projekt je určený pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Hlavným cieľom je prevencia pred drogovou trestnou činnosťou a eliminácia požívania návykových látok u mládeže. Čiastkové ciele projektu sú znižovanie výskytu a požívania  návykových látok u študentov v školských zariadeniach v regióne, ale aj stabilizácia,  prípadne zníženie stavu kriminality páchanej mládežou a na mládeži   v súvislosti s drogovou problematikou.  Konkrétna cieľová skupina získa informácie o jednotlivých druhoch trestnej činnosti,  možnostiach   trestov, informácie o druhoch závislostí, ohrozeniach organizmu a životných hodnôt v súvislosti s látkovými, ale aj nelátkovými závislosťami. Projekt je realizovaný počas školského roka v školských zariadeniach v okrese Topoľčany formou interaktívnych besied, ale aj zážitkového učenia.

Spolu proti šikane

Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v rámci okresu Komárno. Hlavným cieľom je podporiť účinnosť prevencie a predchádzať rizikovému správaniu sa detí a mládeže vedúceho k nevhodnému správaniu sa v rovesníckej skupine  - šikanovaniu, či iným sociálno-patologickým javom.  Využitím podávania informácií o platných právnych normách zvyšovať právne povedomie danej cieľovej skupiny, čím dochádza aj k formovaniu negatívnych  postojov k násiliu nie len v rovesníckej skupine, ale aj  všeobecne vo všetkých oblastiach života. Zúčastnení si osvoja formy prijateľného správania sa k okoliu, správnu komunikáciu, vzájomný rešpekt a toleranciu.  V neposlednom rade je dôležité uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie a byť pripravený za svoje rozhodnutia znášať následky. Preventívne aktivity sú realizované formou práce v skupinách, tvorivej dielne a  interaktívnych prednášok v závislosti od konkrétneho zamerania danej  aktivity.

Stop kyberšikane!

Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl a študenti stredných škôl v rámci okresu Komárno. Cieľom projektu je odovzdávanie informácií o základných pojmoch problematiky patologického správania,  o formách, stupňoch vývoja šikanovania online, možnostiach jeho  riešenia,  uvedomenia si zodpovednosti za svoje správanie a schopnosť znášať následky a tiež trestnoprávna rovina. Aktivity  sú realizované formou  interaktívnych prednášok, skupinovej práce a zážitkového učenia. Ich  cieľom je rozvoj sebapoznávania, zdravého sebavedomia, empatie, efektívnej komunikácie a tolerancie. Ako motivácia sú využívané filmy „Kyberšikanovanie.sk.“