Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Budovanie siete regionálnych manažérov a koordinátorov participácie aj s nezapojenými VÚC

Oslovenie nezapojených VÚC k spolupráci na procese vzdelávania v oblasti participácie

Dňa 23.04.2020 sme trom vyšším územným celkom (Bratislavský, Trenčiansky, Košický samosprávny kraj), ktorí sa nezapojili do pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy, zaslali oficiálny list s ponukou bezplatného odborného vzdelávania zamestnancov VÚC. 

Zámerom navrhnutej spolupráce je zapojiť a presieťovať odborných zamestnancov z úradov nezapojených krajov (BSK, TSK, KSK) so skupinou „manažérov a koordinátorov participácie“ zo zapojených VÚC (BBSK, NSK, PSK, TTSK, ŽSK) v rámci vzdelávania, zameraného na tému participatívnej tvorby verejných politík v praxi verejnej správy.  

Ich účasť vo vzdelávacom programe zabezpečí:

  • posilnenie základných poznatkov a zručností zamestnancov VÚC, potrebných pre tvorbu verejných politík s účasťou verejnosti,
  • preškolenie skupiny maximálne 20 zamestnancov VÚC,
  • sieť odborne pripravených zamestnancov, ktorí môžu v budúcnosti zohrať úlohu „ambasádorov participácie“ v prostredí vyšších územných celkov a „agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí regionálnej územnej samosprávy.

Oficiálny list zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

Príloha 1: zoznam vyšších územných celkov zapojených do pilotnej schémy (PDF, 479 kB)

Príloha 2: sieťovanie a vzdelávanie odbroných zamestnancov VÚC (PDF, 558 kB)

Pracovné stretnutie so zástupcami Bratislavského a Košického samosprávneho kraja

Dňa 22. apríla 2020 sa konali stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK) k navrhnutému modelu spolupráce na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II (ďalej len projekt). Predmetom stretnutí bolo prerokovanie navrhnutého modelu zapojenia vyšších územných celkov do projektu. Navrhnutý model spolupráce nie je viazaný na Zmluvu o partnerstve a čerpanie finančného príspevku, ale na Memorandum o spolupráci, zabezpečujúce vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo medzi ÚSV ROS a jednotlivými VÚC a z toho vyplývajúcu spoluprácu pre dosiahnutie účelu projektu. Zástupcovia BSK a KSK vyjadrili pozitívny postoj k navrhnutému modelu spolupráce, podporujúcej ďalšie vzdelávanie ich zamestnancov v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. 

Prezentácia modelu spolupráce (PDF, 360 kB)