Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Budovanie siete regionálnych manažérov a koordinátorov participácie aj s nezapojenými VÚC

TTSK odstúpil od aktívnej spolupráce na realizácii pilotnej schémy

Dňa 15.6.2020 bol zaslaný Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oficiálny list zo strany Trnavského samosprávneho kraja (PDF, 1 MB) (TTSK), podpísaný županom Jozefom Viskupičom, že kraj odstupuje od spolupráce v pilotnej schéme Budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II s využitím inštitútu Zmluvy o partnerstve, predloženej dňa 17. apríla 2020. Dôvodom odstúpenia bolo zváženie rizikových faktorov, ktoré by pri realizácii aktivít TTSK mohli mať vplyv na oprávnenosť výdavkov projektu Smart región TTSK, ktorého predmetom je aj tvorba strategického materiálu Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, zameraná na zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, podporu celoštátneho, regionálneho a miestneho rozvoja, s dôrazom na znižovanie nerovnosti a začleňovanie znevýhodnených skupín, prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím i mimoškolským aktivitám a službám na území TTSK.

Súčasne TTSK podporuje uplatňovanie participatívneho prístupu pri vypracovávaní strategických koncepčných materiálov, participatívnom rozpočtovaní, či prijímaní dôležitých rozhodnutí, a preto má záujem zapojiť vybraných zamestnancov TTSK do programu vzdelávania a sieťovania odborných zamestnancov samosprávnych krajov, a to najmä pri aktivitách súvisiacich so vzdelávaním, mentoringu, couchingu, účasťou na seminároch, či konzultáciách zameraných na participatívnu tvorbu verejných politík. Inštitút spolupráce na základe Memoranda o spolupráci zabezpečí zaradenie zamestnancov TTSK do platformy (Komunita praxe), ktorá vznikne z „manažérov a koordinátorov participácie" zo zapojených VÚC (BBSK, NSK, PSK, ŽSK) a zástupcov/poverených zamestnancov nezapojených úradov krajov (BSK, TSK, KSK, TTSK).

Oslovenie nezapojených VÚC k spolupráci na procese vzdelávania v oblasti participácie

Dňa 23.04.2020 sme trom vyšším územným celkom (Bratislavský, Trenčiansky, Košický samosprávny kraj), ktorí sa nezapojili do pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy, zaslali oficiálny list s ponukou bezplatného odborného vzdelávania zamestnancov VÚC. 

Zámerom navrhnutej spolupráce je zapojiť a presieťovať odborných zamestnancov z úradov nezapojených krajov (BSK, TSK, KSK) so skupinou „manažérov a koordinátorov participácie“ zo zapojených VÚC (BBSK, NSK, PSK, TTSK, ŽSK) v rámci vzdelávania, zameraného na tému participatívnej tvorby verejných politík v praxi verejnej správy.  

Ich účasť vo vzdelávacom programe zabezpečí:

  • posilnenie základných poznatkov a zručností zamestnancov VÚC, potrebných pre tvorbu verejných politík s účasťou verejnosti,
  • preškolenie skupiny maximálne 20 zamestnancov VÚC,
  • sieť odborne pripravených zamestnancov, ktorí môžu v budúcnosti zohrať úlohu „ambasádorov participácie“ v prostredí vyšších územných celkov a „agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí regionálnej územnej samosprávy.

Oficiálny list zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

Príloha 1: zoznam vyšších územných celkov zapojených do pilotnej schémy (PDF, 479 kB)

Príloha 2: sieťovanie a vzdelávanie odbroných zamestnancov VÚC (PDF, 558 kB)

Pracovné stretnutie so zástupcami Bratislavského a Košického samosprávneho kraja

Dňa 22. apríla 2020 sa konali stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK) k navrhnutému modelu spolupráce na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II (ďalej len projekt). Predmetom stretnutí bolo prerokovanie navrhnutého modelu zapojenia vyšších územných celkov do projektu. Navrhnutý model spolupráce nie je viazaný na Zmluvu o partnerstve a čerpanie finančného príspevku, ale na Memorandum o spolupráci, zabezpečujúce vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo medzi ÚSV ROS a jednotlivými VÚC a z toho vyplývajúcu spoluprácu pre dosiahnutie účelu projektu. Zástupcovia BSK a KSK vyjadrili pozitívny postoj k navrhnutému modelu spolupráce, podporujúcej ďalšie vzdelávanie ich zamestnancov v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.