Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Vyhodnotenie výzvy pre VÚC

Vyhodnotenie Výzvy na predkladanie žiaodstí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy

Ku dňu 15. apríla 2020 sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy, ktorú dňa 19. marca 2020 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal všetkým samosprávnym krajom, zapojilo päť vyšších územných celkov. 

Podmienkou účasti v pilotnej schéme bolo:

 • vytvorenie nových pracovných miest/pracovných pozícií - manažér/koordinátor participácie, 
 • výber verejnej politiky, ktorú bude vyšší územný celok realizovať participatívne s krátkym spracovaním účelu tvorenej politiky,
 • výber a zdôvodnenie minimálne jednej spolupracujúcej MNO, identifikácia zapojených expertov z prostredia MNO a financovanie aktívnej účasti expertov z MNO, 
 • čestné vyhlásenie, že vedenie VÚC bude podporovať proces ďalšieho vzdelávania zamestnancov pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík, 
 • príprava a realizácia informačných a konzultačných podujatí, ktoré prispejú k transferu dobrej praxe, s dôrazom na podporené projekty z OP EVS a k implementácii konzultačného procesu o budúcnosti Európy,
 • využitie výstupov a všeobecných odporúčaní národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, vrátane materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík".

 Na základe hodnotenia Žiadostí o spoluprácu môžeme konštatovať, že podmienky začlenenia do pilotnej schémy splnili tieto kraje: 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)

 • verejná politika: Envirostratégia 2020 a Stratégia adaptácie BBSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, v previazaní na budovanie zeleného regiónu a riešenie tematických oblastí (voda, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, biodiverzity a manažment v oblasti životného prostredia).
 • zapojené MNO: Nadácia EKOPOLIS
 • žiadosť o spoluprácu BBSK (PDF, 4 MB)
 • vyrozumenie výzvy BBSK (PDF, 799 kB)

Nitriansky samosprávny kraj (NSK)

 • verejná politika: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 vrátane integrovanej územnej stratégie pre VÚC, ktorá bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom programovacom období.
 • zapojené MNO: Centrum priestorových a strategických štúdií, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu NSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy NSK (PDF, 739 kB)

Trnavský samosprávny kraj (TTSK)

 • verejná politika: Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, zameraná na zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, podporu celoštátneho, regionálneho a miestneho rozvoja, s dôrazom na znižovanie nerovnosti a začleňovanie znevýhodnených skupín, prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím i mimoškolským aktivitám a službám na území TTSK.
 • zapojené MNO: Nové školstvo, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu TTSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy TTSK (PDF, 729 kB)

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

 • verejná politika: Vzdelanie pre dôstojný život, strategický materiál, zameraný na inováciu systému vzdelávania dospelých príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a ich uplatnenie na trhu práce v podmienkach samosprávneho kraja pri zapojení odborných škôl, zamestnávateľov na lokálnom a regionálnom trhu práce s dôrazom na sieť sociálnych podnikov na území kraja.
 • zapojené MNO: PRO COMMUNIO, občianske združenie
 • žiadosť o spoluprácu PSK (PDF, 6 MB)
 • vyrozumenie výzvy PSK (PDF, 751 kB)

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)

 • verejná politika: Strategické plánovanie - príprava PHSR s prepojením na tvorbu integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja, spojený s inováciou modelu spolupráce (spolupráca so zainteresovanou verejnosťou - stakeholdermi), ktorý bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom programovacom období.
 • zapojené MNO: Karpatský rozvojový inštitút, nezisková organizácia a občianske združenie WellGiving
 • žiadosť o spoluprácu ŽSK (PDF, 3 MB)
 • vyrozumenie výzvy ŽSK (PDF, 736 kB)

Príloha 1: Zoznam zapojených VÚC (PDF, 377 kB)

Príloha 2: Detailný opis pilotnej schémy (PDF, 777 kB)