Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Ako postupovať pri dopravnej nehode a škodovej udalosti

28. 06. 2011

nehoda

Policajný zbor neustále vyhodnocuje nehodové miesta a úseky a následne prijíma opatrenia na zníženie nehodovosti. Nehodové úseky zverejňujeme aj na internetovej stránke (http://www.minv.sk/?nehodove_useky_SR).

Policajný zbor od začiatku tohto roka k 31. máju eviduje 5.988 dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 118 osôb, ťažko zranených 371 osôb a ľahko sa zranilo 2.171 osôb. V obci sme zaznamenali 4.198 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 49 osôb, ťažko sa zranilo 205 osôb a ľahké zranenia utrpelo 1.287 osôb. Mimo obce sme síce zaznamenali menej dopravných nehôd, 1.790, avšak mali fatálnejšie následky. O život prišlo až 69 osôb, 166 osôb sa zranilo ťažko a 884 ľahko.

Štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti sú síce historicky najnižšie s porovnateľnými obdobiami od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Polícia robí všetko preto, aby zabránila vzniku dopravných nehôd, dôležité sú však aj minúty po nehode, od ktorých mnoho krát závisí ľudský život.

 

Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej sa zraní alebo usmrtí osoba. Poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie. Ak uniknú nebezpečné látky, alebo ak vznikne na vozidlách a majetku škoda vyššia ako 3.990 eur. O dopravnú nehodu ide aj vtedy, ak je niektorí z účastníkov pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V týchto prípadoch treba zavolať políciu.

Ak sa už dopravná nehoda stane, treba vedieť čo robiť, aby následky neboli fatálne. V prvom rade treba okamžite zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie. Obliecť si reflexnú vestu, až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom. Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je lekárnička a karta prvej pomoci. Niekedy práve prvotné opatrenia pomôžu zachrániť život. Ak nevieme ako na to, okamžite zavoláme policajtov, záchrannú zdravotnú službu, hasičov. Zbytočne sa vo vozidle nezdržiavame. Ak je to nevyhnutné na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník môže premiestniť vozidlá. Je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

 

Škodová udalosť

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, podľa zákona nie sú dopravnou nehodou. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú. Avšak práve takéto prípady sa stávajú v našich uliciach denne. Najčastejšie k poškodeniu motorových vozidiel prichádza na parkoviskách alebo pri parkovaní v úzkych uliciach. Polícia vyzýva vodičov, aby v prípade, že poškodia cudzie motorové vozidlo (teda spôsobia škodovú udalosť) pri cúvaní alebo parkovaní o tejto skutočnosti informovali majiteľa poškodeného vozidla. Ak nie možné, aby vodič sám zabezpečil prítomnosť druhého účastníka, je potrebné upovedomiť o tejto udalosti políciu a neodchádzať z miesta. Ospravedlnením nie je ani to, ak vodič nechá za stieračom papierik s telefónnym číslom. Poškodený vodič si ho nemusí všimnúť, alebo ho môže odfúknuť vietor. V prípade, že vodič opustí miesto škodovej udalosti, poruší tak ustanovenia zákona o cestnej premávke. Konkrétne povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti vyplývajúce z § 66 ods. 6 uvedeného zákona. V prípade zistenia osoby, ktorá škodu spôsobila, bude sankcionovaná finančnou pokutou vo výške 300,-€ až 1.300,-€. Súčasne bude osobe uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po dobu jeden až päť rokov.

Nová právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody. Doteraz, v prípade, že výsledkom dopravnej nehody bola iba drobná materiálna škoda, účastníci nehody si často vymenili iba základné informácie o sebe, príp. o vozidle alebo poisťovateľovi bez toho, aby urobili akékoľvek písomné vyhlásenie o priebehu nehody. V prípade, že osoba zodpovedná za škodu odmietla udalosť svojmu zodpovednostnému poisťovateľovi oznámiť, prípadne spochybnila tvrdenie poškodenej strany o priebehu nehody, nebol poškodený schopný svoj nárok na náhradu škodu preukázať.

 

Ako vyplniť Správu o nehode:

  1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.
  2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie: otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty), otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu, v bode 10 označte presne miesto stretu, v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok, v bode 13 vyhotovte nákres nehody. 
  3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody. 
  4. Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

Po vyplnení tlačiva: Ak je to možné vyhotovte fotografiu miesta nehody a rozsahu poškodenia, pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne, tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.

Odporúčanie: Tlačivo Správu o nehode majte vždy v aute.